114-0376/01 – Ekonomie trhu práce (ETP)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBAGarant verze předmětudoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAL112 doc. Ing. Jiří Balcar, Ph.D., MBA
GOT40 prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc.
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Objasnit základní vztahy na trhu práce Interpretovat investice do lidského kapitálu Vysvětlit mzdové rozdíly na trhu práce Diskutovat vliv odborů na trh práce Analyzovat efekty politiky zaměstnanosti a klasifikovat programy Identifikovat základní problémy českého trhu práce Popsat aktivní a pasivní politiku zaměstnanosti v EU

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout znalosti o problematice nezaměstnanosti, faktorech, které ji ovlivňují a o problematice státních zásahů na trhu práce. Předmět se snaží vysvětlit vztah nezaměstnanosti k dalším významným ekonomickým jevům, jako je minimální mzda, reálná mzda, rovnovážný stav v ekonomice. Teorie je vysvětlována z pozic neoklasické teorie, ale i jiných teoretických přístupů. Kurz poskytne také znalosti o trhu práce v EU a ČR, realizované politice zaměstnanosti a o základních vývojových tendencích na trhu práce.

Povinná literatura:

DANĚK, M., M. VYŠKOVSKÁ a J. FOJTÍKOVÁ. Zaměstnávání cizinců na území České republiky. Praha: ANAG, 2020. 456 s. ISBN 978-80-7554-269-4. EHRENBERG, R.G., R.S. SMITH and K.F. HALLOCK. Modern Labor Economics. Theory and Public Policy. New York: Routledge, 2020. 782 p. ISBN 978-04-2932-720-9. VLACH Jan a Jaromíra KOTÍKOVÁ. Trh práce po krizi. Praha: VÚPSV, 2019. 45 s. ISBN 978-80-7416-342-5.

Doporučená literatura:

DOHNALOVÁ Marie a Pavel BAREŚ. Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce s přihlédnutím ke specifickému postavení a možnostem pracovní integrace u osob se záznamem v trestním rejstříku. Praha: VÚPSV, 2020. 94 s. ISBN 978-80-7416-359-3. KOTÍKOVÁ Jaromíra a Pavlína ŠŤASTNOVÁ. Projekce absolventů škol. Výpočet a výsledky. Praha: VÚPSV, 2019. 125 s. ISBN 978-80-7416-350-0. RAKOCZYOVÁ, M., R. TRBOLA a T. SIROVÁTKA. Individuální práce s obtížně umístitelnými uchazeči o zaměstnání. Praha: VÚPSV, 2021. 66 s. ISBN 978-80-7416-422-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ověření studijních výsledků bude realizováno formou kombinované zkoušky, která je tvořena písemnou a ústní částí.Od studentů v prezenční formě výuky se požaduje aktivní účast na cvičeních. Požadavky na studenty s individuálním plánem: splnění podmínek zápočtu a absolvování kombinované zkoušky.

E-learning

Studijní opory TpB: https://lms.vsb.cz/course/view.php?id=87970

Další požadavky na studenta

Studenti v rámci cvičení vypracovávají seminární práci na zadané téma. Práce veřejně obhajují.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Cílem předmětu je poskytnout znalosti o problematice nezaměstnanosti, faktorech, které ji ovlivňují a o problematice státních zásahů na trhu práce. Předmět se snaží vysvětlit vztah nezaměstnanosti k dalším významným ekonomickým jevům, jako je minimální mzda, reálná mzda, rovnovážný stav v ekonomice. Teorie je vysvětlována z pozic neoklasické teorie, ale i jiných teoretických přístupů. Kurz poskytne také znalosti o trhu práce v EU a ČR, realizované politice zaměstnanosti a o základních vývojových tendencích na trhu práce. Osnova: 1. Rovnováha na trhu práce - tržní nabídka práce, tržní poptávka po práci, nerovnováha na trhu práce a její příčiny, způsoby vedoucí k dosahování rovnováhy na trhu práce. 2. Teorie nezaměstnanosti - neoklasická teorie nezaměstnanosti, koncept nedobrovolné nezaměstnanosti, nezaměstnanost a nominální mzdy, monetarismus a nezaměstnanost, přirozená míra nezaměstnanosti, racionální očekávání a trh práce, podněty k práci, mzdové nepružnosti. 3. Teorie lidského kapitálu - ekonomický způsob pohledu na chování, lidský kapitál, teorie signalizace, vzdělanostní společnost a trh práce. 4. Teorie diskriminace - vymezení a pojetí, model s diskriminačními preferencemi, diskriminující monopson, teorie statistické diskriminace, vytěsňovací model diskriminace, nediskriminační faktory, měření mzdové diskriminace. 5. Determinanty mezd - faktory ovlivňující výši peněžní odměny, multifaktorový model determinace výdělků. 6. Teorie migrace a trh práce - neoklasická teorie migrace, nová teorie migrace, teorie duálního trhu práce a migrace, World system theory, teorie sítí, institucionální teorie a migrace, teorie hromadné kauzality, teorie migračních systémů. 7. Flexibilita jako předpoklad fungování trhu práce - flexibilita na straně nabídky, flexibilita na straně poptávky, flexibilita trhu práce a jeho rovnováha, flexibilita trhu práce. 8. Koncept flexicurity na trhu práce a délka nezaměstnanosti - charakteristika konceptu, dánský model flexicurity, prosazování flexicurity v EU, flexibilní smluvní uspořádání, efektivní politika aktivního trhu práce, kredibilní celoživotní učební a vzdělávací systém, moderní systém sociálního zabezpečení. 9. Hledání práce a zaměstnatelnost na trhu práce - koncept zaměstnatelnosti, modely hledání zaměstnání, způsoby hledání zaměstnání, současné trendy v oblasti pracovní kariéry. 10. Trh práce EU a jeho vývoj - poptávka po práci, pracovní místa, nabídka práce, nezaměstnanost, znevýhodněné skupiny na trhu práce, politika zaměstnanosti EU, lisabonská strategie, strategie Evropa 2020. 11. Trh práce a jeho vývoj v Dánsku, Velké Británii a Německu - nabídka práce, poptávka po práci, nezaměstnanost, aktivní a pasivní opatření politiky zaměstnanosti. 12. Trh práce a jeho vývoj ve Španělsku, Nizozemí a Polsku - nabídka práce, poptávka po práci, nezaměstnanost. aktivní a pasivní opatření politiky zaměstnanosti. 13. Vývoj trhu práce v ČR - poptávka po práci a volná pracovní místa, nezaměstnanost podle věku, vzdělání, pohlaví, znevýhodněné skupiny na trhu práce, dlouhodobá nezaměstnanost, odměňování. 14. Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti v ČR - vymezení aktivní politiky zaměstnanosti, Evropský sociální fond, charakteristika programů aktivní politiky zaměstnanosti, pasivní politika zaměstnanosti, podpora v nezaměstnanosti a podpora v rekvalifikaci.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti: Studenti skládají kombinovanou zkoušku, která se skládá z písemné a ústní části.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Studenti skládají kombinovanou zkoušku, která se skládá z písemné a ústní části. Účast na cvičení stanoví cvičící.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj ER P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0311A050040) Ekonomie HPO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj ER P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0312A050001) Veřejná ekonomika a správa P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0311A050040) Ekonomie HPO P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj ER P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0688A050001) Informační a znalostní management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj ER P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0488A050004) Finance a účetnictví (S01) Finance P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S02) Management P čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0413A050014) Ekonomika a management (S03) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - EKF - P - cs 2022/2023 prezenční čeština volitelný odborný EKF - Ekonomická fakulta stu. blok

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní