114-0385/01 – Odborná praxe (OPA)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity3
Garant předmětudoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBAGarant verze předmětudoc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět odborná praxe rozvíjí a prohlubuje následující měkké a odborné kompetence v prostředí firmy: Řešení problému Efektivní komunikace Výkonnost Flexibilita Samostatnost Aktivní přístup Spolupráce Uspokojování zákaznických potřeb Kreativita Zvládání zátěže Celoživotní učení Objevování a orientace v informacích Plánování a organizace práce Ovlivňování ostatních Vedení lidí Odborné znalosti a dovednosti

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Praxe

Anotace

Odborná praxe je volitelný předmět pouze pro studenty posledního ročníku magisterského studia, kteří se v daném akademickém roce hlásí k státní závěrečné zkoušce. Cílem předmětu je rozvíjet odborné, obecné a měkké kompetence studenta, podpořit získání aplikačních dovedností a získat praktické informace o provozu organizace, u níž je odborná praxe vykonávána. Studenti si vybírají praxi buď u firmy, která je nabízena katedrou nebo u firmy, kterou si najdou sami. Firma si studenta vybírá podle vlastních kritérií a podmínek, většinou na základě pohovoru. Student je na praxi u firmy po dobu minimálně 10 dnů v průběhu letních prázdnin, zpravidla během měsíců červenec a srpen. Předpokládá se standardní pracovní doba 8 hodin denně.

Povinná literatura:

Aktuální informační zdroje k vybraným tématům podle zaměření praxe. Interní materiály společnosti. BROŽOVÁ, Dagmar. Kapitoly z moderní ekonomie trhů práce. Praha: C.H. Beck,2018. 267 s. ISBN 978-80-7400-719-4. EHRENBERG, R.G., R.S. SMITH and K.F. HALLOCK. Modern Labor Economics. Theory and Public Policy. New York: Routledge, 2020. 782 p. ISBN 978-04-2932-720-9.

Doporučená literatura:

KOTÍKOVÁ Jaromíra a Pavlína ŠŤASTNOVÁ. Projekce absolventů škol. Výpočet a výsledky. Praha: VÚPSV, 2019. 125 s. ISBN 978-80-7416-350-0. Literatura užívaná ve společnosti, ve které je odborná praxe prováděna. ZELENKA, Martin. Nezaměstnanost absolventů vysokých škol v letech 2002-2018. Praha: Univerzita Karlova, 2019. 74 s. ISBN 978‑80‑7603‑082‑4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Postup při výběru předmětu a vlastní realizace praxe 1. V průběhu měsíce února, března a dubna, před výběrem volitelných předmětů na zimní semestr příštího akademického roku, jsou studenti informováni o aktuálních možnostech absolvování odborné praxe ve spolupracujících organizacích. Současně s tím je poskytnuta informace o rámcovém zaměření praxí v případě, že si student najde praxi sám v jiné organizaci. 2. V případě zájmu přesahující kapacitní možnosti smluvních organizací budou studenti vybráni na základě studijních výsledků (studijní průměr za bakalářské studium). 3. Student si zapíše předmět Odborná praxe. 4. V případě požadavku ze strany organizace poskytující praxi, je sepsána „Smlouva o zabezpečení odborné praxe“ mezi organizací poskytující praxi a EkF VŠB-TUO. Smlouvu připraví student ve spolupráci s garantem předmětu Odborná praxe. 5. Student absolvuje odbornou praxi. 6. Absolvování praxe je doloženo „Zprávou o vykonání praxe“, která obsahuje podrobný popis vykonávaných aktivit za každý odpracovaný den. Součástí zprávy je potvrzení o vykonání práce a o počtu odpracovaných dnů. Potvrzení vydává firma – písemně a musí být opatřeno razítkem firmy (pokud ho firma vlastní) a podpisem odpovědné osoby. 7. V zápočtovém týdnu zimního semestru je garantem předmětu udělen zápočet. Podmínky pro studenty s individuálním studijním plánem: absolvování odborné praxe.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Výběr pracovní pozice a firmy. Schválení pracovní pozice garantem předmětu. Odborná praxe ve firmě. Vyhodnocení praxe.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Podmínkou absolvování předmětu je vykonání praxe a odevzdání výkazu o praxi.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Podmínkou absolvování předmětu je vykonání praxe a odevzdání výkazu o praxi.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (N0311A050040) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (N0311A050040) Ekonomie P čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (N0311A050012) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní