114-0400/01 – Microeconomics A (Mikro A)

Gurantor departmentDepartment of EconomicsCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.Subject version guarantorIng. Ivana Jánošíková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HON05 Ing. Martin Hon, Ph.D.
JAN77 Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
JUR20 prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
KOL50 Dr. Ing. Eva Kolcunová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 8+6

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the course: students are able to: - describe the basic economic cathegories, - think in independent and creative way about economic problems, - explain the behaviour of consumers, households and firms - understand, how the product markets and the labour and capital market work. - analyze causes and consequences of market failures and to conceive the microeconomic role of the government.

Teaching methods

Lectures

Summary

The aim of the subject is to make the basis for students’ independent creative economic thinking. The main emphasis is laid on the behaviour of consumers, households, firms and government. Attention is also paid to the labour market and capital market. The course Microeconomics A is followed by the intermediate course Microeconomics B in the 4th year, and in the case of doctoral studies by the advanced course Microeconomics C. 1. Introduction to economics. 2. Market and market mechanism. 3. Theory of utility. 4. Market demand and its elasticity. 5. Firm – its aims and production activity. 6. Costs, revenues and profits of the firm. 7. Perfectly competitive firm. 8. Monopoly. 9. Firm in oligopoly and in monopolistically competitive industry. 10. Labour market. 11. Capital market. 12. Distribution of income and wealth. 13. Externalities and public goods. 14. Public choice theory.

Compulsory literature:

SAMUELSON, Paul Anthony and William D. NORDHAUS. Economics. 19th ed. New York, McGraw-Hill, 2009. ISBN 978-0073511290.

Recommended literature:

HEYNE, Paul, Peter J. BOETTKE a David L. PRYCHITKO. The Economic Way of Thinking. 13th edition. Pearson, 2013. ISBN 978-0132991292. KRUGMAN, Paul and Robin WELLS. Microeconomics. 3rd edition. Worth Publishers, 2012. ISBN 978-1-4292-8342-7. MANKIW, N. Gregory. Principles of Microeconomics. 7th edition. South-Western College Pub, 2014. ISBN 978-1285165905.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do ekonomie. - Pojetí ekonomie jako vědy, její cíl, metody a vývoj. - Hlavní směry soudobého ekonomického myšlení. - Ekonomické předpoklady a souvislosti výroby. - Potřeby a zdroje. Produkce a spotřeba. - Výrobní faktory a jejich vzácnost. Oceňování výrobních faktorů. - Pojetí racionality v ekonomii. Náklady obětované příležitosti. - Fyzická a institucionální hranice produkčních možností. 2. Trh a tržní mechanismus. Peníze. - Základní prvky trhu – nabídka, poptávka a cena. - Logika a mechanika tržního mechanismu. - Faktory ovlivňující poptávku a poptávané množství. Zákon klesající poptávky a jeho interpretace. - Faktory ovlivňující nabídku a nabízené množství. - Proces utváření rovnovážné tržní ceny. - Peníze, jejich funkce, vývoj a formy. - Tržní selhání a úloha vlády v tržní ekonomice. 3. Teorie užitečnosti. - Kardinalistický a ordinalistický přístup k užitečnosti. - Zákon klesající mezní užitečnosti. - Indiferenční analýza. - Předpoklady racionálního chování spotřebitele – rovnováha spotřebitele. - Přebytek spotřebitele a „paradox hodnoty“. 4. Poptávka a její elasticita. - Poptávka individuální, tržní a agregátní. - Cenová elasticita poptávky. - Rozdíl mezi sklonem křivky poptávky a cenovou elasticitou poptávky. - Křížová cenová elasticita poptávky. - Důchodová elasticita poptávky – typologie statků z hlediska důchodové elasticity poptávky. 5. Firma – její cíle a produkční aktivita. - Cíle firmy. - Volba technologie – kombinace a substituce výrobních faktorů. - Produkt firmy. Produkční funkce. - Izokvantová analýza. - Rovnováha výrobce. - Zákon klesající mezní produktivity. 6. Náklady, příjmy a zisk firmy. - Ekonomické a účetní pojetí nákladů. - Typologie nákladů a jejich grafické vyjádření. - Explicitní a implicitní náklady. - Příjmy firmy. - Zisk firmy – normální a ekonomický. - Výpočet zisku. 7. Chování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. - Typologie tržních struktur. - Charakteristika dokonale konkurenčního odvětví. Firma jako příjemce ceny. - Rozhodnutí o rozsahu produkce. Utváření křivky nabídky dokonale konkurenční firmy. - Firma s ekonomickým ziskem a s ekonomickou ztrátou. - Bod vyrovnání a bod uzavření firmy. - Smysl modelu dokonale konkurenční firmy. 8. Chování firmy v monopolních podmínkách. - Charakteristika monopolu. - Odlišnost vývoje mezního příjmu a ceny. - Rozhodnutí o rozsahu produkce a utváření monopolní ceny. - Monopolní zisk. Interpretace „ztráty mrtvé váhy“. - Protimonopolní zákonodárství. - Přirozený monopol a jeho regulace. 9. Chování firmy v podmínkách oligopolu a monopolistické konkurence. - Typy oligopolu a cenové koordinace. - Základní prvky teorie her a jejich aplikace v podmínkách oligopolu. - Monopolistická konkurence - její podstata. - Konkurence výrobkovou diferenciací - diferenciace skutečná a domnělá. Úloha reklamy. - Rovnováha monopolisticky konkurenční firmy v krátkém a dlouhém období. 10. Trh práce. - Racionální alokace času a utváření individuální nabídky práce. - Tržní nabídka práce. - Utváření poptávky po práci z hlediska jedné firmy. Tržní poptávka po práci. - Rovnovážná cena práce – mzda. - Ekonomická renta a transferový výdělek. - Mzdové rozdíly. Lidský kapitál. Diskriminace na trhu práce. - Úloha vlády (státu) na trhu práce. Zaručená minimální mzda – její funkce a důsledky. - Odbory na trhu práce a možné typy jejich chování ve vztahu ke mzdám. 11. Trh kapitálu (zapůjčitelných fondů) - Vymezení trhu kapitálu a jeho funkce. - Utváření nabídky kapitálu (zapůjčitelných fondů) – úspory. Úsporová funkce. - Nabídka kapitálu v krátkém a dlouhém období. - Utváření poptávky po kapitálu (zapůjčitelných fondech) – investice. Investiční funkce. - Úroková míra jako cena kapitálu (zapůjčitelných fondů). - Zpětná vazba mezi úrokovou mírou a dalšími prvky trhu kapitálu. 12. Trh přírodních zdrojů - Přírodní zdroje obnovitelné a neobnovitelné. - Trh přírodních zdrojů obnovitelných. - Trh přírodních zdrojů neobnovitelných. Hotellingův model a „dusící cena“. Trh a konzervace přírodních zdrojů. - „Tragédie obecních pastvin“. - Specifické rysy trhu půdy a renta z půdy. Diferenciální renta. 13. Externality a veřejné statky. - Ekonomická podstata externalit. Externality ve výrobě a externality ve spotřebě. - Externality negativní a externality pozitivní. - Problém internalizace externalit. Opravná (Pigouova) daň a opravná subvence. Coaseho teorem. Alternativní přístupy k řešení externalit. - Ekonomická podstata veřejných statků. Veřejné statky čisté a smíšené. - Problém „černého pasažéra“ a problém optimálního rozsahu produkce veřejných statků. Úloha vlády. 14. Rozdělování důchodu - Důchod a bohatství. - Prvotní rozdělování důchodu. - Měření nerovnosti v rozdělení důchodu a bohatství: Lorenzova křivka a Giniho koeficient. - Přerozdělovací procesy a jejich důsledky. - Pojetí chudoby, rovnosti a spravedlnosti. - Vztah rovnosti a efektivity. Morální hazardování.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0 3
                Other task type Other task type 35  0 3
        Examination Examination 65 (65) 0 3
                Written examination Written examination 65  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R055) Public Economics and Administration (01) Public Economics and Administration K Czech Šumperk 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.