114-0400/05 – Mikroekonomie A (Mikro A)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HOD063 doc. Ing. Martin Hodula, Ph.D.
JAN27 Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
JAN77 Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
KOL50 Dr. Ing. Eva Kolcunová
LIB009 prof. Dr. Ing. Jan Libich
LOK02 Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
PAL32 Ing. Irena Paličková, Ph.D.
SUL0018 Ing. Jan Šulák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu zná obsah základních ekonomických kategorií, zná modely chování různých typů ekonomických subjektů v různých tržních strukturách, na trzích produktů i výrobních faktorů. Je schopen analyzovat příčiny a důsledky tržních selhání a mikroekonomickou úlohu vlády.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je vytvoření základu pro samostatné tvůrčí ekonomické myšlení studentů. Hlavní důraz je kladen na chování spotřebitelů, domácností, firem a vlády. Pozornost je také věnována trhu práce a trhu kapitálu. Na kurs Mikroekonomie A navazuje jednak kurs Makroekonomie A v 1. ročníku bakalářského studia a jednak kurs Mikroekonomie B v navazujícím magisterském studiu, případně i kurs Mikroekonomie C v doktorském studiu. Osnova předmětu: 1. Úvod do ekonomie. 2. Trh a tržní mechanismus. 3. Teorie užitečnosti. 4. Poptávka a její elasticita. 5. Firma – její cíle a produkční aktivita. 6. Náklady, příjmy a zisk firmy. 7. Firma v podmínkách dokonalé konkurence. 8. Monopol. 9. Firma v podmínkách oligopolu a monopolistické konkurence. 10. Trh práce. 11. Trh kapitálu (zapůjčitelných fondů). Trh přírodních zdrojů. 12. Tržní selhání. Externality a veřejné statky. 13. Rozdělování důchodu. 14. Teorie veřejné volby.

Povinná literatura:

JUREČKA V. a kol. Mikroekonomie. 3., aktualizované a rozšířené vydání. Grada, Praha 2018. ISBN 978-80-271-0146-7.

Doporučená literatura:

HOLMAN, Robert. Ekonomie. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016. ISBN 978-80-7400-278-6. JANÁČKOVÁ H., JÁNOŠÍKOVÁ I., KOLCUNOVÁ E., PALIČKOVÁ I. Mikroekonomie A. Sbírka úloh pro bakalářské studium. Ostrava. VŠB - TUO, Ekonomická fakulta, 2019. ISBN 978-80-248-4313-1. MACÁKOVÁ, Libuše et al. Mikroekonomie. Základní kurs. 11. vydání. Slaný: Melandrium, 2009. ISBN 978-80-86175-70-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Získání zápočtu za minimálně 18 bodů z maximálních 35 bodů a poté úspěšné absolvování písemné zkoušky s maximálním počtem bodů 65, minimum ze zkoušky je 26 bodů. Celkem za předmět je nutno získat minimálně 51 bodů ze 100.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student je povinen vykonat písemnou zkoušku. Studenti s ISP mají stejné podmínky ukončení předmětu jako prezenční studenti.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do ekonomie. - Pojetí ekonomie jako vědy, její cíl, metody a vývoj. - Hlavní směry soudobého ekonomického myšlení. - Ekonomické předpoklady a souvislosti výroby. - Potřeby a zdroje. Produkce a spotřeba. - Výrobní faktory a jejich vzácnost. Oceňování výrobních faktorů. - Pojetí racionality v ekonomii. Náklady obětované příležitosti. - Fyzická a institucionální hranice produkčních možností. 2. Trh a tržní mechanismus. Peníze. - Základní prvky trhu – nabídka, poptávka a cena. - Logika a mechanika tržního mechanismu. - Faktory ovlivňující poptávku a poptávané množství. Zákon klesající poptávky a jeho interpretace. - Faktory ovlivňující nabídku a nabízené množství. - Proces utváření rovnovážné tržní ceny. - Peníze, jejich funkce, vývoj a formy. - Tržní selhání a úloha vlády v tržní ekonomice. 3. Teorie užitečnosti. - Kardinalistický a ordinalistický přístup k užitečnosti. - Zákon klesající mezní užitečnosti. - Indiferenční analýza. - Předpoklady racionálního chování spotřebitele – rovnováha spotřebitele. - Přebytek spotřebitele a „paradox hodnoty“. 4. Poptávka a její elasticita. - Poptávka individuální, tržní a agregátní. - Cenová elasticita poptávky. - Rozdíl mezi sklonem křivky poptávky a cenovou elasticitou poptávky. - Křížová cenová elasticita poptávky. - Důchodová elasticita poptávky – typologie statků z hlediska důchodové elasticity poptávky. 5. Firma – její cíle a produkční aktivita. - Cíle firmy. - Volba technologie – kombinace a substituce výrobních faktorů. - Produkt firmy. Produkční funkce. - Izokvantová analýza. - Rovnováha výrobce. - Zákon klesající mezní produktivity. 6. Náklady, příjmy a zisk firmy. - Ekonomické a účetní pojetí nákladů. - Typologie nákladů a jejich grafické vyjádření. - Explicitní a implicitní náklady. - Příjmy firmy. - Zisk firmy – normální a ekonomický. - Výpočet zisku. 7. Chování firmy v podmínkách dokonalé konkurence. - Typologie tržních struktur. - Charakteristika dokonale konkurenčního odvětví. Firma jako příjemce ceny. - Rozhodnutí o rozsahu produkce. Utváření křivky nabídky dokonale konkurenční firmy. - Firma s ekonomickým ziskem a s ekonomickou ztrátou. - Bod vyrovnání a bod uzavření firmy. - Smysl modelu dokonale konkurenční firmy. 8. Chování firmy v monopolních podmínkách. - Charakteristika monopolu. - Odlišnost vývoje mezního příjmu a ceny. - Rozhodnutí o rozsahu produkce a utváření monopolní ceny. - Monopolní zisk. Interpretace „ztráty mrtvé váhy“. - Protimonopolní zákonodárství. - Přirozený monopol a jeho regulace. 9. Chování firmy v podmínkách oligopolu a monopolistické konkurence. - Typy oligopolu a cenové koordinace. - Základní prvky teorie her a jejich aplikace v podmínkách oligopolu. - Monopolistická konkurence - její podstata. - Konkurence výrobkovou diferenciací - diferenciace skutečná a domnělá. Úloha reklamy. - Rovnováha monopolisticky konkurenční firmy v krátkém a dlouhém období. 10. Trh práce. - Racionální alokace času a utváření individuální nabídky práce. - Tržní nabídka práce. - Utváření poptávky po práci z hlediska jedné firmy. Tržní poptávka po práci. - Rovnovážná cena práce – mzda. - Ekonomická renta a transferový výdělek. - Mzdové rozdíly. Lidský kapitál. Diskriminace na trhu práce. - Úloha vlády (státu) na trhu práce. Zaručená minimální mzda – její funkce a důsledky. - Odbory na trhu práce a možné typy jejich chování ve vztahu ke mzdám. 11. Trh kapitálu (zapůjčitelných fondů) - Vymezení trhu kapitálu a jeho funkce. - Utváření nabídky kapitálu (zapůjčitelných fondů) – úspory. Úsporová funkce. - Nabídka kapitálu v krátkém a dlouhém období. - Utváření poptávky po kapitálu (zapůjčitelných fondech) – investice. Investiční funkce. - Úroková míra jako cena kapitálu (zapůjčitelných fondů). - Zpětná vazba mezi úrokovou mírou a dalšími prvky trhu kapitálu. 12. Trh přírodních zdrojů - Přírodní zdroje obnovitelné a neobnovitelné. - Trh přírodních zdrojů obnovitelných. - Trh přírodních zdrojů neobnovitelných. Hotellingův model a „dusící cena“. Trh a konzervace přírodních zdrojů. - „Tragédie obecních pastvin“. - Specifické rysy trhu půdy a renta z půdy. Diferenciální renta. 13. Externality a veřejné statky. - Ekonomická podstata externalit. Externality ve výrobě a externality ve spotřebě. - Externality negativní a externality pozitivní. - Problém internalizace externalit. Opravná (Pigouova) daň a opravná subvence. Coaseho teorem. Alternativní přístupy k řešení externalit. - Ekonomická podstata veřejných statků. Veřejné statky čisté a smíšené. - Problém „černého pasažéra“ a problém optimálního rozsahu produkce veřejných statků. Úloha vlády. 14. Rozdělování důchodu - Důchod a bohatství. - Prvotní rozdělování důchodu. - Měření nerovnosti v rozdělení důchodu a bohatství: Lorenzova křivka a Giniho koeficient. - Přerozdělovací procesy a jejich důsledky. - Pojetí chudoby, rovnosti a spravedlnosti. - Vztah rovnosti a efektivity. Morální hazardování. 15. Teorie veřejné volby - Subjekty na politickém trhu a jejich cíle. - Mechanismus a možné výsledky veřejné volby. - Typické případy řešené v teorii veřejné volby. - Vládní selhání.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie EKO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie EKO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie EKO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie EKO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie EKO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní