114-0401/05 – Makroekonomie A (Makro A)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GRE0018 Ing. Jiří Gregor, Ph.D.
JAN27 Ing. Hana Janáčková, Ph.D.
JAN77 Ing. Ivana Jánošíková, Ph.D.
LOK02 Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
MEL044 doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
PAL32 Ing. Irena Paličková, Ph.D.
WRO25 Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pedagogickým cílem tohoto kurzu je schopnost studentů - chápat a definovat základní makroekonomické entity - identifikovat hlavní souvislosti mezi nimi - interpretovat aktuální procesy a události v národní, evropské a světové ekonomice z pozic makroekonomické teorie - vést rozpravu (diskutovat) o makroekonomických problémech v prostředí s rozdílnými názory - srovnávat probíhající makroekonomické procesy v různých zemích - využívat poznatky z makroekonomie k hodnocení mikroekonomických procesů - pokračovat ve studiu středně pokročilé makroekonomie (Makroekonomie B).

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Cílem předmětu je vytvoření poznatkového základu pro pochopení souvislostí a dějů v národním i evropském a světovém hospodářství. Důraz je kladen na vzájemné vztahy mezi makroekonomickými proměnnými. Velmi důležité místo v kursu zaujímá i ekonomická politika prováděná vládami a centrálními bankami, případně nadnárodními integračními autoritami. Na kurs Makroekonomie A navazuje ve 4. ročníku kurs Makroekonomie B, případně kurs Makroekonomie C v doktorském studiu.

Povinná literatura:

JUREČKA, V. et al. Makroekonomie. 3. aktualiz. a rozšíř. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-271-0251-8.

Doporučená literatura:

FRANK, R., B. BERNANKE, K. ANTONOVICS and O. HEFFETZ. Principles of Macroeconomics. 6th ed. McGraw-Hill Higher Education. 2016. 816 Pages. ISBN: 978-0073518992. HEYNE, P., P. J. BOETTKE and D. L. PRYCHITKO. The Economic Way of Thinking. 13th ed. Prentice Hall, 2013. 456 pages. ISBN 978-0-13-299129-2. HOLMAN, R. Ekonomie. 6. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016. 720 s. ISBN 978-80-7400-278-6. KRUGMAN, P. and R. WELLS. Macroeconomics. 4rd. ed. Macmillan Learning, 2015. 595 p. ISBN: 978-1-4641-1037-5. MANKIW, N. G. Zásady ekonomie. Dotisk 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 768 s. ISBN 978-80-7169-891-3. STONECASH, R. E., J. LIBICH, J. GANS, S. KING, M. BYFORD and N. G. MANKIW. Principles of Macroeconomics. 6th ed. South Melbourne, Cengage Learning Australia, 2014. ISBN 9780170248518.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

K absolvování předmětu je nutno obdržet v celkovém součtu za zápočet a zkoušku minimálně 51 bodů z maximálních 100 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Samostudium doporučené literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: I. MAKROEKONOMIE 1. ÚVOD DO MAKROEKONOMIE. MĚŘENÍ PRODUKTU EKONOMIKY. - Souvztažnost a rozpornost cílů ekonomické politiky. - Magický čtyřúhelník – interpretace. - Konfrontace keynesovských a neoklasických přístupů k makroekonomickým problémům. - Makroekonomické agregáty. Produkt hrubý a čistý, reálný a nominální. - Metody výpočtu HDP a HNP. - Alternativní indikátory ekonomické aktivity. 2. PRODUKT A CELKOVÉ VÝDAJE (výdajový model). - Předpoklady makroekonomické rovnováhy z hlediska vztahu produktu ekonomiky a celkových výdajů – 4 sektorový model. - Funkce spotřeby, úspor a investic. - Multiplikační efekty změny výdajů. - Multiplikátory – investiční, státních výdajů, daňový a zahraničního obchodu. - Produkt skutečný a produkt potenciální. Deflační (recesní) mezera. 3. AGREGÁTNÍ NABÍDKA, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA (AS – AD model). TRHY STATKŮ A TRHY AKTIV (IS-LM model). - Keynesovský a neoklasický přístup k utváření křivky agregátní nabídky. Pokus o syntézu – keynesovské a neoklasické pásmo. - Křivka agregátní poptávky. - Rovnovážný produkt a rovnovážná cenová hladina. - Mezery produktu a způsoby jejich uzavírání. - Trh statků a křivka IS. Trhy aktiv a křivka LM. - Celková rovnováha na trzích statků i peněz. 4. PENÍZE V MAKROEKONOMICKÉM SYSTÉMU – komerční a centrální bankovnictví. - Identifikace peněz. Monetární agregáty. - Kvantitativní teorie peněz. - Transakční rovnice směny. - Faktory ovlivňující poptávku po penězích. Poptávka transakční a spekulativní. - Nabídka peněz. Úloha bank v procesu tvorby peněz. Centrální banka. - Endogenní a exogenní pojetí nabídky peněz. - Míra povinných minimálních rezerv. Peněžní multiplikátor. - Rovnováha na trhu peněz a rovnovážná úroková míra. 5. INFLACE. MĚŘENÍ CENOVÉ HLADINY. - Cenové indexy (CPI, IPD, PPI). - Definice inflace. Typologie inflace. - Měření inflace. - Příčiny inflace. - Důsledky inflace. - Možnosti protiinflační politiky. - Náklady snižování inflace. „Index útrap“ (misery index). 6. NEZAMĚSTNANOST. - Pojetí nezaměstnaného. Typologie nezaměstnanosti. - Měření nezaměstnanosti. - Příčiny nezaměstnanosti – keynesovský a neoklasický pohled. - Přirozená míra nezaměstnanosti, NAIRU. - Důsledky nezaměstnanosti. - Možnosti politiky zaměstnanosti. - Vztah inflace a nezaměstnanosti. Phillipsova křivka a její geneze. 7. MONETÁRNÍ TEORIE A POLITIKA. - Cíle monetární politiky – zprostředkující a konečné. - Ovlivňování monetární báze. Monetární politika restriktivní a expanzivní. - Diskontní politika. - Operace na volném trhu. - Změny v míře povinných minimálních rezerv. - „Dilema“ centrální banky. - Past likvidity. - Teorie neutrality peněz. 8. FISKÁLNÍ TEORIE A POLITIKA. - Vymezení fiskální politiky. - Státní rozpočet – příjmová a výdajová stránka. - Typologie daní. - Deficit státního rozpočtu - cyklický a strukturální. Veřejný dluh – vnitřní a vnější. - Financování deficitu státního rozpočtu - vytěsňovací efekt – přímý, nepřímý. - Nástroje fiskální politiky. Vestavěné stabilizátory. Diskreční opatření. - Ekonomie strany nabídky. Lafferova křivka. 9. EKONOMICKÝ RŮST A EKONOMICKÝ CYKLUS. - Teorie ekonomického růstu. Pojetí „růstu“ a „rozvoje“. - Měření ekonomického růstu. - Kvantitativní a kvalitativní faktory růstu, bariéry růstu. - Produkční funkce – podstata. - Pojetí technologických změn a inovací. - Pojetí ekonomického cyklu. Srovnání neoklasické a keynesovské interpretace cyklu. - Příčiny cyklu na straně poptávky a na straně nabídky. Fáze cyklu. - Okunův zákon. - Teorie reálného cyklu. Politický cyklus. II. MEZINÁRODNÍ EKONOMIE 10. MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ SYSTÉM. MĚNOVÝ KURS A JEHO UTVÁŘENÍ. - Podstata měnového kursu. Typy měnových kursů a kursových režimů. - Floating volný a řízený. - Grafická prezentace utváření a změn měnového kursu pomoci nabídkově-poptávkového grafu. - Devalvace (depreciace) a revalvace (apreciace) – jejich vliv na obchodní bilanci. J-křivka. - Faktory ovlivňující měnové kursy. Teorie parity kupní síly. - Intervence na měnových trzích – intervenční nákupy a prodeje – logika těchto operací. - Problém optimální měnové oblasti. Měnová unie a EURO. 11. VNĚJŠÍ ROVNOVÁHA OTEVŘENÉ EKONOMIKY – PLATEBNÍ BILANCE A JEJÍ STRUKTURA. MEZINÁRODNÍ OBCHOD - Ekonomika v matrici mezinárodních ekonomických vztahů. - Struktura platební bilance – komponenty platební bilance. - Rozbor dílčích bilancí. - Příčiny mezinárodní obchodní směny. - Teorie absolutních a komparativních výhod v obchodě. - Zákon jedné ceny. Arbitráž – podstata procesu. - Protekcionismus a volný obchod. Důsledky zavedení (odstranění) dovozního cla – grafická interpretace. - Oblast volného obchodu. Celní unie. Světová obchodní organizace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet  
        Zkouška Zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti: není definován

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO K čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0312A050001) Veřejná ekonomika a správa EKO K čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0413A050012) Ekonomika a management EKO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie EKO K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku