114-0444/03 – Fiskální teorie a politika (FTP)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity4
Garant předmětuprof. Dr. Ing. Jan LibichGarant verze předmětuprof. Dr. Ing. Jan Libich
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA099 doc. Ing. Magdaléna Drastichová, Ph.D.
JAW127 doc. Ing. Jan Janků, Ph.D.
LIB009 prof. Dr. Ing. Jan Libich
WRO25 Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 12+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student by měl být schopen: -zhodnotit účinnost fiskálních opatření vlády -srovnat teoretické přístupy k rozpočtové nerovnováze -odhadnout dopady změn fiskálních veličin na ostatní makroekonomické proměnné -navrhnout opatření pro zlepšení stavu veřejných financí

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět poskytuje ucelený přehled fiskální teorie od konce 2. světové války do současnosti. Soustřeďuje se na analýzu účinnosti fiskální politiky v neokeynesovském modelu IS-LM pro otevřenou ekonomiku, dále je pozornost věnována fiskálním aspektům nové klasické makroekonomie a nového keynesovství. U studentů se při zvolení tohoto kurzu předpokládají znalosti nabyté v předmětech Makroekonomie A, Mikroekonomie A (resp. Ekonomie A, Ekonomie B) a Hospodářská politika A (resp. Hospodářská politika I). Výhodou jsou rovněž znalosti získané v předmětech Světová ekonomika a Dějiny ekonomických teorií, jejich absence však není překážkou úspěšného absolvování kurzu.

Povinná literatura:

IZÁK, Vratislav. Fiskální politika. Praha: Oeconomica, 2005. 209 s. ISBN 80-245-0976-8. KUBÁTOVÁ, Květa. Fiskální a monetární politika po velké recesi. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 118 s. ISBN 978-80-7380-605-7. ROSEN, Harvey and Ted GAYER, Public Policy (Global 10th Edition), 2014. 700p. ISBN 978-00-7715-469-1.

Doporučená literatura:

JÍLEK, Milan. Fiskální decentralizace, teorie a empirie. Praha: ASPI, 2008. 426 s. ISBN 978-80-7357-355-3. BACHANOVÁ, Veronika. Fiskální politika v prostředí evropské hospodářské a měnové unie. Praha: C.H. Beck, 2014. 127 s. ISBN 978-80-7400-526-8. HANSEN, Alvin Harvey a Seymour Edwin HARRIS. Monetary theory and fiscal policy. Chicago: Papamoa Press, 2018. 219 p. ISBN 978-1-78912-741-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Studenti jsou povinni se připravit na semináře a vypracovat úkoly zadané na přednáškách. Tyto úkoly jsou poté diskutovány v rámci seminářů.

E-learning

--

Další požadavky na studenta

žádné další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Fiskální politika v uzavřené ekonomice – analýza v modelu IS-LM. - Vytěsňovací efekt vládních výdajů. - Multiplikátor fiskální politiky. - Interakce fiskální a monetární politiky. 2. Fiskální politika v otevřené ekonomice – analýza v modelu IS-LM-BP. - Vliv alternativních režimů devizových kurzů na účinnost fiskální politiky. - Vliv rozdílných stupňů mezinárodní mobility kapitálu na účinnost fiskální politiky. 3. Rozpočtový deficit a jeho měření - Rozpočtový deficit, možné příčiny a důsledky - Strukturální a cyklický deficit. Rozklad salda veřejných financí na strukturální a cyklickou složku. - Metodologické problémy spojené s měřením rozpočtového deficitu. 4. Teorie vládního dluhu. - Vládní dluh, možné příčiny vzniku dluhu - Domácí zadlužení a jeho makroekonomické důsledky - Zahraniční zadlužení a jeho makroekonomické důsledky - Možnosti krytí vládního dluhu, krytí dluhu v ČR 5. Ricardovská ekvivalence. - Vládní dluh a změna v objemu daní jako rovnocenné metody financování dané úrovně vládních výdajů. - Aplikace teorie permanentního důchodu a hypotézy životního cyklu, mezičasový výběr. - Důsledky ricardovské ekvivalence pro fiskální politiku. 6. Fiskální politika v pojetí ekonomie strany nabídky. - Teorie podnětů P. C. Robertse. - Lafferova křivka a citlivost úspor na změny v mezní míře zdanění. - Fiskální experimenty v 80. letech 20. století (R. Reagan, M. Thatcherová) a jejich výsledky. 7. Teorie a empirie fiskálního federalismu. - Neokeynesovská koncepce funkcí veřejného sektoru (R. Musgrave). - Fiskální federalismus v pojetí W. Oatese. - Prostředky institucionálního zajištění se proti regionálním výkyvům ekonomické aktivity. - Fiskální politika v integrující se Evropě (EU, EMU). 8. Interakce měnové a fiskální politiky - Fiskální aspekty měnové politiky - Ražebné jako zdroj příjmů státního rozpočtu - Mezičasové rozpočtové omezení a „slabá verze“ fiskální teorie determinace cenové hladiny 9. Dlouhodobá udržitelnost veřejných financí - Vliv demografických změn na udržitelnost veřejných financí, možnosti řešení - Problematika mandatorních výdajů ve veřejných rozpočtech

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100 (100) 51 3
        Obhajoba seminární práce Jiný typ úlohy 100  51 2
Rozsah povinné účasti: Účast na přednáškách i cvičeních není povinná

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Účast na přednáškách i cvičeních není povinná

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie (S02) Ekonomický rozvoj APE K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (N6202) Hospodářská politika a správa (6202T055) Veřejná ekonomika a správa (02) Veřejná ekonomika a správa K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.