114-0501/02 – Makroekonomie A (MAC A)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MEL044 doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
SUL080 Ing. Monika Šulganová, Ph.D.
WRO25 Ing. Tomáš Wroblowský, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Pedagogickým cílem tohoto kurzu je schopnost studentů - chápat a definovat základní makroekonomické entity - identifikovat hlavní souvislosti mezi nimi - interpretovat aktuální procesy a události v národní, evropské a světové ekonomice z pozic makroekonomické teorie - vést rozpravu (diskutovat) o makroekonomických problémech v prostředí s rozdílnými názory - srovnávat probíhající makroekonomické procesy v různých zemích - využívat poznatky z makroekonomie k hodnocení mikroekonomických procesů - pokračovat ve studiu středně pokročilé makroekonomie (Makroekonomie B).

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je vytvoření poznatkového základu pro pochopení souvislostí a dějů v národním i evropském a světovém hospodářství. Důraz je kladen na vzájemné vztahy mezi makroekonomickými proměnnými. Velmi důležité místo v kursu zaujímá i ekonomická politika prováděná vládami a centrálními bankami, případně nadnárodními integračními autoritami.

Povinná literatura:

MANKIW, N. Gregory. Principles of Economics. 9th ed. Boston: Cengage Learning, 2020. 864 p. ISBN 978-0357038314. KRUGMAN, Paul and Robin Wells. Macroeconomics. 6th ed. Duffield: Worth Publishers, 2021. 656 p. ISBN 978-1319245269. FRANK, Robert H., Ben BERNANKE, Kate ANTONOVICS and Ori HEFFETZ. Principles of Macroeconomics. Columbus: McGraw Hill, 2021. ISBN 978-1264364756.

Doporučená literatura:

BURDA, Michael, C. and Charles WYPLOSZ. Macroeconomics: A European Text. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2017. 573 p. ISBN 978-0198737513. CASE, Karl E, Ray C. FAIR and Sharon E. OSTER. Principles of Macroeconomics. 13 th ed. London: Pearson, 2019. 480 p. ISBN 978-1292303826. COPPOCK, Lee and Dirk MATEER. Principles of Macroeconomics. 3rd ed. New York: W. W. Norton & Company, 2020. 768 p. ISBN 978-0393422375.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student musí napsat stanovené písemky a testy, celkem může ve cvičeních získat 35 bodů, k udělení zápočtu je třeba dosáhnout minimálně 18 bodů. Předmět je ukončen písemnou zkouškou za maximálně 65 bodů, přičemž student musí získat z písemné zkoušky minimálně 26 bodů. K absolvování předmětu je nutno obdržet celkem minimálně 51 bodů z maximálních 100 bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

aktivní účast na cvičení, samostudium doporučené literatury

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Osnova předmětu: I. MAKROEKONOMIE 1. ÚVOD DO MAKROEKONOMIE. MĚŘENÍ PRODUKTU EKONOMIKY. - Souvztažnost a rozpornost cílů ekonomické politiky. - Magický čtyřúhelník – interpretace. - Konfrontace keynesovských a neoklasických přístupů k makroekonomickým problémům. - Makroekonomické agregáty. Produkt hrubý a čistý, reálný a nominální. - Metody výpočtu HDP a HNP. - Alternativní indikátory ekonomické aktivity. 2. PRODUKT A CELKOVÉ VÝDAJE (výdajový model). - Předpoklady makroekonomické rovnováhy z hlediska vztahu produktu ekonomiky a celkových výdajů – 4 sektorový model. - Funkce spotřeby, úspor a investic. - Multiplikační efekty změny výdajů. - Multiplikátory – investiční, státních výdajů, daňový a zahraničního obchodu. - Produkt skutečný a produkt potenciální. Deflační (recesní) mezera. 3. AGREGÁTNÍ NABÍDKA, AGREGÁTNÍ POPTÁVKA (AS – AD model). TRHY STATKŮ A TRHY AKTIV (IS-LM model). - Keynesovský a neoklasický přístup k utváření křivky agregátní nabídky. Pokus o syntézu – keynesovské a neoklasické pásmo. - Křivka agregátní poptávky. - Rovnovážný produkt a rovnovážná cenová hladina. - Mezery produktu a způsoby jejich uzavírání. - Trh statků a křivka IS. Trhy aktiv a křivka LM. - Celková rovnováha na trzích statků i peněz. 4. PENÍZE V MAKROEKONOMICKÉM SYSTÉMU – komerční a centrální bankovnictví. - Identifikace peněz. Monetární agregáty. - Kvantitativní teorie peněz. - Transakční rovnice směny. - Faktory ovlivňující poptávku po penězích. Poptávka transakční a spekulativní. - Nabídka peněz. Úloha bank v procesu tvorby peněz. Centrální banka. - Endogenní a exogenní pojetí nabídky peněz. - Míra povinných minimálních rezerv. Peněžní multiplikátor. - Rovnováha na trhu peněz a rovnovážná úroková míra. 5. INFLACE. MĚŘENÍ CENOVÉ HLADINY. - Cenové indexy (CPI, IPD, PPI). - Definice inflace. Typologie inflace. - Měření inflace. - Příčiny inflace. - Důsledky inflace. - Možnosti protiinflační politiky. - Náklady snižování inflace. „Index útrap“ (misery index). 6. NEZAMĚSTNANOST. - Pojetí nezaměstnaného. Typologie nezaměstnanosti. - Měření nezaměstnanosti. - Příčiny nezaměstnanosti – keynesovský a neoklasický pohled. - Přirozená míra nezaměstnanosti, NAIRU. - Důsledky nezaměstnanosti. - Možnosti politiky zaměstnanosti. - Vztah inflace a nezaměstnanosti. Phillipsova křivka a její geneze. 7. MONETÁRNÍ TEORIE A POLITIKA. - Cíle monetární politiky – zprostředkující a konečné. - Ovlivňování monetární báze. Monetární politika restriktivní a expanzivní. - Diskontní politika. - Operace na volném trhu. - Změny v míře povinných minimálních rezerv. - „Dilema“ centrální banky. - Past likvidity. - Teorie neutrality peněz. 8. FISKÁLNÍ TEORIE A POLITIKA. - Vymezení fiskální politiky. - Státní rozpočet – příjmová a výdajová stránka. - Typologie daní. - Deficit státního rozpočtu - cyklický a strukturální. Veřejný dluh – vnitřní a vnější. - Financování deficitu státního rozpočtu - vytěsňovací efekt – přímý, nepřímý. - Nástroje fiskální politiky. Vestavěné stabilizátory. Diskreční opatření. - Ekonomie strany nabídky. Lafferova křivka. 9. EKONOMICKÝ RŮST A EKONOMICKÝ CYKLUS. - Teorie ekonomického růstu. Pojetí „růstu“ a „rozvoje“. - Měření ekonomického růstu. - Kvantitativní a kvalitativní faktory růstu, bariéry růstu. - Produkční funkce – podstata. - Pojetí technologických změn a inovací. - Pojetí ekonomického cyklu. Srovnání neoklasické a keynesovské interpretace cyklu. - Příčiny cyklu na straně poptávky a na straně nabídky. Fáze cyklu. - Okunův zákon. - Teorie reálného cyklu. Politický cyklus. II. MEZINÁRODNÍ EKONOMIE 10. MEZINÁRODNÍ MĚNOVÝ SYSTÉM. MĚNOVÝ KURS A JEHO UTVÁŘENÍ. - Podstata měnového kursu. Typy měnových kursů a kursových režimů. - Floating volný a řízený. - Grafická prezentace utváření a změn měnového kursu pomoci nabídkově-poptávkového grafu. - Devalvace (depreciace) a revalvace (apreciace) – jejich vliv na obchodní bilanci. J-křivka. - Faktory ovlivňující měnové kursy. Teorie parity kupní síly. - Intervence na měnových trzích – intervenční nákupy a prodeje – logika těchto operací. - Problém optimální měnové oblasti. Měnová unie a EURO. 11. VNĚJŠÍ ROVNOVÁHA OTEVŘENÉ EKONOMIKY – PLATEBNÍ BILANCE A JEJÍ STRUKTURA. MEZINÁRODNÍ OBCHOD - Ekonomika v matrici mezinárodních ekonomických vztahů. - Struktura platební bilance – komponenty platební bilance. - Rozbor dílčích bilancí. - Příčiny mezinárodní obchodní směny. - Teorie absolutních a komparativních výhod v obchodě. - Zákon jedné ceny. Arbitráž – podstata procesu. - Protekcionismus a volný obchod. Důsledky zavedení (odstranění) dovozního cla – grafická interpretace. - Oblast volného obchodu. Celní unie. Světová obchodní organizace. Cvičení: Náplň cvičení je vymezena obsahem přednášek, cvičení slouží k procvičování a aplikaci přednášených problémů v konkrétních modelových situacích. Zápočet bude udělen studentům, kteří získají aspoň 18 z maximálně možných 35 bodů. 1. Aktuální makroekonomické problémy České republiky. Rozprava. 2. Výpočet hrubého domácího produktu (HDP) a hrubého národního produktu (HNP). 3. Výdajový model s multiplikátorem. Výpočet jednotlivých typů multiplikátorů. Srovnání multiplikačních efektů různých typů výdajů. 4. AS-AD model. Determinace AD křivky. Rozbor tvarů AS křivky. Utváření makroekonomické rovnováhy. 5. Proces utváření nabídky peněz: peněžní multiplikátor. 6. Výpočet spotřebitelského cenového indexu a implicitního cenového deflátoru. Výpočet míry inflace. Inflace – diagnostika jednotlivých typů. 7. Nezaměstnanost – výpočet míry nezaměstnanosti. Analýza příčin a důsledků nezaměstnanosti. Phillipsova křivka. 8. Cíle a nástroje monetární politiky. Zdůraznění českého aktuálního kontextu. 9. Cíle a nástroje fiskální politiky. Zdůraznění českého aktuálního kontextu. Deficitní financování ze státního rozpočtu – „vytěsňovací efekt“, krytí deficitu, státní a veřejný dluh. Ekonomie strany nabídky. 10. Utváření měnového kurzu. Intervence na měnových trzích. Rozbor platební bilance. 11. Zápočtový test. Požadavky na ukončení: Písemná zkouška – maximální počet bodů 65, požadované minimum je 26 bodů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Průběžná kontrola studia Písemka 15  0
                Zápočtový test Písemka 20  0 2
        Zkouška Zkouška 65  26 3
Rozsah povinné účasti: není stanoven

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.