114-0902/01 – Ekonomická teorie (ET)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity20
Garant předmětuprof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.Garant verze předmětuprof. PhDr. František Varadzin, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BR150 doc. PhDr. Olga Březinová, CSc.
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
KUL20 prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc.
LOK02 Ing. Aleš Lokaj, Ph.D.
MAH11 prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
VAR10 prof. PhDr. František Varadzin, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 80+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 80+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- kritické hodnocení tradiční a heterodoxní mikro- a makroekonomické teorie v jejích historických proměnách - porozumění chování ekonomických agentů prostřednictvím teorie her a formalizované dynamické neoklasické teorie - porozumění dynamickým modelům všeobecné rovnováhy a jejich aplikacím i alternativám - schopnost exaktně modelovat a analyzovat chování ekonomických agentů prostřednictvím pokročilých metod panelové ekonometrie

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit znalosti teoretické ekonomie načerpané v předcházejících kurzech z oblastí mikroekonomie a makroekonomie tak, aby odpovídaly doktorské úrovni programu Ekonomie, a kriticky zhodnotit jednotlivé přístupy. Pozornost je věnována tradiční, zejména neoklasické ekonomii a ostatním moderním přístupům, jež se vůči neoklasické ekonomii vymezují. Ekonomická teorie je propojena s teorií ekonomického modelování a klíčovými ekonometrickými přístupy. V tomto předmětu je kladen důraz pokročilé teoretické složky výuky a výklad problematiky je založen zejména na matematicky formulovaných modelech, teorii her a pokročilém grafickém aparátu.

Povinná literatura:

ROMER, David. Advanced Macroeconomics. 5th ed. McGraw-Hill/Irwin, 2019. ISBN 978-1260185218. VARIAN, Hal R. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach. 9th ed., W. W. Norton & Company. New York, 2014. ISBN 978-0393919677. WICKENS, Michael. Macroeconomic Theory: A Dynamic General Equlibrium Approach. 2nd ed. Princeton University Press, 2012. ISBN 9781400842476.

Doporučená literatura:

COLANDER, David. (ed.) Post Walrasian Macroeconomics: Beyond the Dynamic Stochastic General Equilibrium Model. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. ISBN 978-0-521-86548-7. FRANK, Robert H. Microeconomics and Behavior. 10th ed. McGraw-Hill. New York, 2021. ISBN 978-1259394034. MELECKÝ, Martin a Aleš MELECKÝ. Aplikované modelování pro potřeby hospodářské politiky. SAEI, vol. 12. Ostrava: VSB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2689-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování dvou samostatných prací po konzultaci s garanty předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

I. MIKROEKONOMIE Garant okruhu: prof. PhDr. František Varadzin, CSc. Obsahové vymezení: Základní pojmy a přístupy k rozhodování jednotlivých ekonomických subjektů. Tradiční a alternativní teorie spotřebitelského chování. Dynamizace modelů. Alternativní přístupy k teorii výroby a k teorii chování firmy. Klasické a alternativní pojetí nákladů. Vlastnosti funkce zisku. Tržní systémy – určování ceny, alternativní přístupy. Dynamizace modelů a jejich srovnání. Využití teorie her. Interakce trhů, teorie celkové rovnováhy. Teorie ekonomie blahobytu. Tržní selhání a úloha státu. Teorie mikroekonomické politiky státu. Ekonomie informací – rozhodování za rizika a nejistoty. II. Makroekonomie Obsahové vymezení: Reprezentativní agent. Hypotéza mezičasové optimalizace a její makroekonomické aplikace. Model kapitálové akumulace, Solowova teorie exogenního růstu a neoklasická teorie reálného hospodářského cyklu. Modely endogenního růstu. Makroekonomie nedokonalé konkurence. Fiskální teorie: analýza účinků vládních výdajů a daní v neoklasických a nových keynesovských modelech. Běžný účet platební bilance v dynamickém pojetí. Vybrané metodologické problémy makroekonomie hlavního proudu. III. Mezinárodní ekonomie Obsahové vymezení: Metodologické problémy ekonomických kategorií užívaných v rámci mezinárodní ekonomie. Rozdílné pohledy ekonomických škol na problematiku mezinárodních ekonomických vztahů. Problematika “reálné” teorie mezinárodních ekonomických vztahů: teorie platební bilance a typy směnných kursů, platební bilance a hospodářská politika. Komparativní problémy ve světové ekonomice. Kvalitativní stránka komparací – ekonomické systémy, kritéria komparace. Kvantitativní stránka komparací – systémy národních účtů, metody převodu makroekonomických ukazatelů. Internacionalizační procesy ve světovém hospodářství. IV. Metodologie ekonomické vědy Obsahové vymezení: Metoda a metodologie (vědecké prostředky a metody, vztah metody, logiky a filozofie, vztah metody, předmětu poznání a jazyka, pravdivost a platnost poznání). Postupy obecné metodologie vědy (jazyk a definice, empirické posudky, hypotézy, dedukce a indukce, analýza a syntéza, abstrakce, zobecnění, vědecké vysvětlení, predikce). Teorie poznání. Racionalita (pojetí racionality, racionalita chování, racionalita usuzování). Metodologie ekonomické vědy (vztah předmětu a metody, základní pojmy a metody, komparace přístupů k předmětu ekonomie, filozofie modelů: předpoklady, tvorba, aplikace, platnost). Úloha subjektivního rozhodování. V. Ekonomické modelování a ekonometrie Obsahové vymezení: Obecné principy ekonometrického modelování. Vícefaktorová regrese. Bodová a intervalová predikce. Multikolinearita, heteroskedasticita a autokorelace. Technika umělých proměnných. Soustavy simultánně závislých rovnic modelu (podstata, formy zápisů, metody odhadu). Analýza časových řad. Kointegrační analýza. VI. Dějiny ekonomických teorií Obsahové vymezení: Vývoj ekonomického myšlení do vzniku klasické ekonomie. Merkantilismus a kameralistika. Klasická škola politické ekonomie a makroekonomická analýza. Anglická větev a francouzská větev klasické školy. Reakce na klasickou teorii a její alternativy. Marginalismus a vznik neoklasické ekonomie. Teorie dílčí ekonomické rovnováhy. Teorie všeobecné ekonomické rovnováhy. Rakouská subjektivně psychologická škola. Američtí a švédští marginalisté. Teorie firmy a její vývoj. J.M. Keynes a vznik keynesiánské makroekonomie. Neokeynesiánská ekonomie. Postkeynesiánská ekonomie. Teorie ekonomického růstu, teorie sociálně ekonomického rozvoje. Historická škola v ekonomii. Institucionalismus, neoinstitucionalismus a nová institucionální ekonomie. Neoliberalismus. Chicagská škola a její vývoj. Ekonomická teorie M. Friedmana a monetarismus. Teorie lidského kapitálu. Teorie veřejné volby. Základní koncepce ekonomie nabídky. Hypotéza racionálních očekávání. Nová klasická makroekonomie (NCM). Nová keynesiánská makroekonomie (NKM).

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2012/2013 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2011/2012 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2011/2012 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2010/2011 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2010/2011 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2009/2010 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2009/2010 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2008/2009 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinný stu. plán
2007/2008 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2006/2007 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.