114-9502/01 – Ekonomická teorie (TOE)

Garantující katedraKatedra ekonomieKredity20
Garant předmětudoc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HAN60 prof. Ing. Jana Hančlová, CSc.
LIB009 prof. Dr. Ing. Jan Libich
MAH11 prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D.
MEL044 doc. Ing. Aleš Melecký, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 80+0
kombinovaná Zkouška 80+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- získat přehled o základních pojmech a přístupech k rozhodování jednotlivých ekonomických subjektů, - znalosti o alternativních přístupech k teorii výroby a k teorii chování firmy, - rozšířené znalosti o modelech endogenního a exogenního růstu, - více o problémech makroekonomie hlavního proudu, - bude umět použít vědeckých prostředků a metod, logiky a filozofie ekonomické vědy.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Tento oborový předmět je obsahově zaměřen do následujících dílčích studijních oblastí, které jsou vázány na poznatky z oblasti ekonomické teorie: - Mikroekonomie - Makroekonomie - Mezinárodní ekonomie - Metodologie ekonomické vědy - Ekonomické modelování a ekonometrie - Dějiny ekonomických teorií

Povinná literatura:

Fajkus, B.: Filosofie a metodologie vědy. Vývoj, současnost a perspektivy. Praha. Academia 2005. Popper, K. R.: Logika vědeckého zkoumání. Praha. Oikoymenh 1997. Půlpán, Z.: K problematice hledání podstatného v humanitních vědách. Praha. Academia 2001. Půlpán, Z.: K problematice měření v humanitních vědách. Praha. Academia 2000. Půlpán, Z.: K problematice vágnosti v humanitních vědách. Praha. Academia 1997. Půlpán, Z.: K problematice zpracování empirických šetření v humanitních vědách. Praha. Academia 2004. Vopěnka, P.: Meditace o základech vědy. Praha. Práh 2001. Varadzin, F. – Březinová, O.: Hledání ve světě ekonomie. Praha. Professional Publishing 2003. Šesták, Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha. Academia 1999. Ramon y Cajal, S.: Pravidla a rady k vědeckému bádání. Praha. Nakladatelství družstva Máj 1949. Mach, M.: Makroekonomie. Pokročilejší analýza. 3. část. Slaný. Melandrium 2002 (1. vydání).

Doporučená literatura:

Russel, B.: Logika, věda, filozofie, společnost. Praha. Svoboda-Libertas 1993. James, E.: Dějiny ekonomického myšlení 20. století. Praha. Academia 1968. Jonáš, J. a kol. (red.): Oslava ekonomie. Přednášky laureátů Nobelovy ceny za ekonomii. Praha. Academia 1994. Sojka, M.: John Maynard Keynes a současná ekonomie. Praha. Grada 1999. Sojka, M.: Milton Friedman: svět liberální ekonomie. Praha. Epocha 1996. Sojka, M. a kol.: Dějiny ekonomických teorií. Praha. Karolinum 2000. Holman, R. a kol.: Dějiny ekonomického myšlení. 2. vyd. Praha. C. H. Beck 2001.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Dvě seminární práce, ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování dvou samostatných prací po konzultaci s garanty předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

I. MIKROEKONOMIE Garant okruhu: prof. PhDr. František Varadzin, CSc. Obsahové vymezení: Základní pojmy a přístupy k rozhodování jednotlivých ekonomických subjektů. Tradiční a alternativní teorie spotřebitelského chování. Dynamizace modelů. Alternativní přístupy k teorii výroby a k teorii chování firmy. Klasické a alternativní pojetí nákladů. Vlastnosti funkce zisku. Tržní systémy – určování ceny, alternativní přístupy. Dynamizace modelů a jejich srovnání. Využití teorie her. Interakce trhů, teorie celkové rovnováhy. Teorie ekonomie blahobytu. Tržní selhání a úloha státu. Teorie mikroekonomické politiky státu. Ekonomie informací – rozhodování za rizika a nejistoty. II. Makroekonomie Obsahové vymezení: Reprezentativní agent. Hypotéza mezičasové optimalizace a její makroekonomické aplikace. Model kapitálové akumulace, Solowova teorie exogenního růstu a neoklasická teorie reálného hospodářského cyklu. Modely endogenního růstu. Makroekonomie nedokonalé konkurence. Fiskální teorie: analýza účinků vládních výdajů a daní v neoklasických a nových keynesovských modelech. Běžný účet platební bilance v dynamickém pojetí. Vybrané metodologické problémy makroekonomie hlavního proudu. III. Mezinárodní ekonomie Obsahové vymezení: Metodologické problémy ekonomických kategorií užívaných v rámci mezinárodní ekonomie. Rozdílné pohledy ekonomických škol na problematiku mezinárodních ekonomických vztahů. Problematika “reálné” teorie mezinárodních ekonomických vztahů: teorie platební bilance a typy směnných kursů, platební bilance a hospodářská politika. Komparativní problémy ve světové ekonomice. Kvalitativní stránka komparací – ekonomické systémy, kritéria komparace. Kvantitativní stránka komparací – systémy národních účtů, metody převodu makroekonomických ukazatelů. Internacionalizační procesy ve světovém hospodářství. IV. Metodologie ekonomické vědy Obsahové vymezení: Metoda a metodologie (vědecké prostředky a metody, vztah metody, logiky a filozofie, vztah metody, předmětu poznání a jazyka, pravdivost a platnost poznání). Postupy obecné metodologie vědy (jazyk a definice, empirické posudky, hypotézy, dedukce a indukce, analýza a syntéza, abstrakce, zobecnění, vědecké vysvětlení, predikce). Teorie poznání. Racionalita (pojetí racionality, racionalita chování, racionalita usuzování). Metodologie ekonomické vědy (vztah předmětu a metody, základní pojmy a metody, komparace přístupů k předmětu ekonomie, filozofie modelů: předpoklady, tvorba, aplikace, platnost). Úloha subjektivního rozhodování. V. Ekonomické modelování a ekonometrie Obsahové vymezení: Obecné principy ekonometrického modelování. Vícefaktorová regrese. Bodová a intervalová predikce. Multikolinearita, heteroskedasticita a autokorelace. Technika umělých proměnných. Soustavy simultánně závislých rovnic modelu (podstata, formy zápisů, metody odhadu). Analýza časových řad. Kointegrační analýza. VI. Dějiny ekonomických teorií Obsahové vymezení: Vývoj ekonomického myšlení do vzniku klasické ekonomie. Merkantilismus a kameralistika. Klasická škola politické ekonomie a makroekonomická analýza. Anglická větev a francouzská větev klasické školy. Reakce na klasickou teorii a její alternativy. Marginalismus a vznik neoklasické ekonomie. Teorie dílčí ekonomické rovnováhy. Teorie všeobecné ekonomické rovnováhy. Rakouská subjektivně psychologická škola. Američtí a švédští marginalisté. Teorie firmy a její vývoj. J.M. Keynes a vznik keynesiánské makroekonomie. Neokeynesiánská ekonomie. Postkeynesiánská ekonomie. Teorie ekonomického růstu, teorie sociálně ekonomického rozvoje. Historická škola v ekonomii. Institucionalismus, neoinstitucionalismus a nová institucionální ekonomie. Neoliberalismus. Chicagská škola a její vývoj. Ekonomická teorie M. Friedmana a monetarismus. Teorie lidského kapitálu. Teorie veřejné volby. Základní koncepce ekonomie nabídky. Hypotéza racionálních očekávání. Nová klasická makroekonomie (NCM). Nová keynesiánská makroekonomie (NKM).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2022/2023 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2021/2022 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2020/2021 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2019/2020 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2018/2019 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2017/2018 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2016/2017 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P angličtina Ostrava povinný stu. plán
2015/2016 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K angličtina Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie P čeština Ostrava povinný stu. plán
2014/2015 (P6201) Ekonomické teorie (6201V004) Ekonomie K čeština Ostrava povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.