115-0007/01 – Strategic Management (STRMG)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits5
Subject guarantordoc. Ing. Václav Lednický, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
JAN02 Ing. Viktorie Janečková, Ph.D.
LED30 doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Definovat základní pojmy z oblasti strategického managementu. 2. Osvojit si a využívat principy strategického myšlení. 3. Stanovit misi organizace, formulovat poslání, vize, cíle a filozofii organizace. 4. Aplikovat metody strategické analýzy a jejich prostřednictvím popsat a vyhodnotit externí a interní prostředí organizace. 5. Identifikovat konkurenční výhodu organizace. 6. Predikovat budoucí vývoj podnikatelského prostředí. 7. Formulovat odpovídající strategické alternativy. 8. Zhodnotit navržené strategie, rozhodnout o optimální strategii. 9. Navrhnout a propracovat plán implementace zvolené strategie. 10. Posoudit rizika a efekty implementace strategie, vyhodnotit výsledky strategické kontroly.

Teaching methods

Summary

To meet listeners with longterm planning methods, strategic management and the method of arrangement of business strategy.

Compulsory literature:

Bartes, F. Management inovací. 1. vydání, Brno: VÚT, fakulta podnikatelská, 1998, s. 67, ISBN 80-214-1214-3 Bowman, C. Strategický management., Praha: Grada 1996, s.152, ISBN 80-7169-230-1 Crainer, S.: Moderní management. Základní myšlenkové směry. Praha: Management Press, 2000, s. 250, ISBN 80-7261-019-8 Dedouchová, M. Kvalitní strategie - předpoklad úspěchu firmy, Praha: Profess 1997, s. 108, ISBN 80-85-235-25-0 Dedouchová, M. Kvalitní strategie – předpoklad úspěchu firmy. 1. vydání, Praha: Profess, 1998, s. 108, ISBN 80-85253-25-0 Košturiak, J., Gregor,M. Podnik v roce 2001: revoluce v podnikové kultuře, Praha: Grada, 1993, s. 311. ISBN 80-7169-003-1 Drucker, P. Inovace a podnikavost. Praxe a principy. 1. vydání, Praha: Management Press, 1993, s. 262, ISBN 80-85603-29-2 Meffert, H. Marketing Management, Praha: Grada 1996, 1. vydání, s. 551. ISBN 80-7169-329-4 Hron, J., Tichá, I.,Dohnal,J. Strategické řízení. 2. přepsané vydání. Praha: ČZU, 1998, s. 273, ISBN 80-213-0255-0 Johnson, G. – Scholes, K.: Cesty k úspěšnému podniku. 1. vydání. Praha: Computer Press, 2000, s. 803, ISBN 80-7226-220-3 Lednický, V.: Strategický management. 1. vydání. Ostrava: Akademie J. A. Komenského, 2000, s. 179, ISBN 80-7048-019-X Pitra, Z.: Inovační strategie. 1. vydání, Praha: Grada Publishing, 1997, s. 184, ISBN 80-7169-461-4 Porter, M. E. Konkurenční výhoda., Praha: Viktoria Publishing, 1994, s. 626, ISBN 80-85605-12-0 Vodáček, L. – Rosický, A. Informační management. 1. vydání. Praha: Management Press, 1997, s. 146, ISBN 80-85943-35-2

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Význam, postavení a základní pojmy strategického managementu -Filozofie strategického řízení. -Zásady strategického myšlení. -Základní formy strategického rozhodování. 2. Metody prognózování, význam prognóz, základní vývojové tendence současnosti -Techniky prognózování. -Přesnost prognóz a jejich informační hodnota. -Tendence a vývojové trendy současnosti. 3. Principy strategického řízení, modely procesu tvorby strategií -Členění jednotlivých strategických kroků, jejich význam. -Charakteristika a návaznost strategických postupů. 4. Poslání podniku, podnikové cíle, vize, filosofie podniku -Komponenty strategického plánování. -Definice pojmů. -Zájmové skupiny ve strategickém řízení. 5. Analýza vnějšího prostředí -STEP-analýza. -SWOT-analýza, SPACE-analýza – část vnějšího prostředí. -Porterův model. -Strategické mapy. 6. Analýza vnitřního prostředí -Analýza exponovanosti podniku. -Portfoliové analýzy. -SWOT-analýza, SPACE-analýza – část vnitřního prostředí. 7. Finanční analýza a finanční plánování v rámci podnikové strategie -Cíle. -Formy finanční analýzy. -Finanční cíle podniku a finanční politika. 8. Způsob výběru typu strategií (postup, metody) -Typizace strategií. -Postavení strategických subjektů firmy v rámci systému strategického řízení. -Základní členění strategických přístupů. 9. Implementace strategií – jednotlivé kroky -Význam zavedení strategie. -Řízení strategické změny. -Kontrola dosažení plánovaných změn. 10. Funkční strategie -Komplexní charakter strategie. -Členění strategií. -Místní strategické plánování. 11. Riziko a krize v podmínkách strategie firmy -Základní typy krizových strategií. -Nosné (všeobecné) zásady postupu při řešení krizí. -Formy záchrany podniku. 12. Současné manažerské přístupy jakou součást strategického řízení -Základní přístupy v řízení. -Informační management. -Vývojové trendy v organizačních kulturách. 13. Inovační proces a inovační strategie -Zdroje a podněty inovačních přístupů. -Charakter inovační strategie. 14. Strategie multinacionálních a transnacionálních firem v podmínkách postupující globalizace -Porterův konkurenční diamant. -Organizační struktura. -Formy organizací.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0
                Project Project 30  0
                Other task type Other task type 15  0
        Examination Examination 55 (55) 0
                Written examination Written examination 40  0
                Oral Oral examination 15  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 5 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner