115-0009/01 – Implementation of Strategy ()

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorPhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2003/2004
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Proces realizace strategie jako součást manažerského procesu. - Složky procesu realizace strategie - Funkcionální a operační strategie 2. Vlivy soudobého společenského a ekonomického prostředí na realizaci strategie. - Faktory vnějšího prostředí a situovanosti organizací v soudobých podmínkách globalizace - Faktory deficitu zdrojů - Faktory nárůstu konkurenčních tlaků, spolupráce 3. Realizace strategie jako aplikace projektového managementu. - Budování a řízení řešitelských týmů - Vymezení jednotlivých fází procesu realizace strategie 4. Realizace strategie jako uskutečňování inovačního procesu a řízení změn - Překonávání bariér vůči inovacím - Implantace nové strategie do existující organizace 5. Organizační projektování a rozvoj - Typy organizačních struktur - Organizační nástroje realizace strategií 6. Hlediska jakosti, environmentálního řízení a bezpečnosti práce v procesu realizace strategie 7. Budování systémů řízení jakosti, environmentálního řízení a bezpečnosti práce 8. Lidské zdroje v procesu realizace strategií - Stanovování pracovních požadavků a nároků pracovních míst a funkcí v souvislosti s realizací strategie - Diagnostikování lidského pracovního a manažerského potenciálu organizace, jeho aktivizace a efektivní uplatňování v procesu realizace strategií - Rozvoj lidského potenciálu organizace v souvislosti s novou strategií - Řízení lidských zdrojů při realizaci strategií 9. Manažerské přístupy, metody a techniky vedení a řízení lidí - Charakteristika a podmínky uplatňování různých manažerských metod a technik v rámci implementace strategie - Vnitroorganizační komunikace 10. Vnitropodnikové řízení a controlling - Aplikace organizační diagnostiky - Řídicí rozhodování 11. Metody a techniky controllingu 12. Organizační kultura jako podmínka realizace strategie - Pojetí organizační kultury jako nástroje řízení - Složky organizační kultury 13. Selhávání strategií a krizové řízení. - Posuzování proveditelnosti realizace strategií. - Postupy uplatňované při krizovém managementu 14. Interkulturální a etické aspekty realizace strategií. 15. Právní aspekty realizace strategií - Charakteristika legislativního prostředí.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner