115-0013/02 – Organizační chování (ORGCHOV)

Garantující katedraKatedra managementuKredity5
Garant předmětuPhDr. Anna DuškováGarant verze předmětuPhDr. Anna Dušková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1991/1992Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUS20 PhDr. Anna Dušková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle "Organizačního chování!: ­- ­vysvětlit problematiku regulace chování lidí v organizace organizačními normami, ­- popsat postup jak připravit a implementovat změny v organizaci, ­- rozlišit podstatu moci a vlivu a efektivně použít mocenské nástroje, ­- objasnit fungování firemní komunikace, ­- identifikovat problémy a způsoby jejich řešení.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět seznemuje studenty se základními sociálními procesy probíhajícími v organizaci, faktory, které tyto procesy zásadním způsobem ovlivňují a s problémy a jejich možným řešením. Témata jsou vybrána tak, aby směřovala k pochopení problematiky změn v organizaci, jako klíčové oblasti tohoto předmětu.

Povinná literatura:

Donnelly, J.H.;Gibson,J.L.;Ivancevich,J.M. Management. Praha: Grada, 1997. 815 s. ISBN 80-7169-422-3 Koontz, H.; Weihrich, H. Management. 10. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1993. 659 s. ISBN 80-85605-45-7 Dušková, Anna. Sylaby k přednáškám Organizační chování. Ostrava: VŠB-TU, 2008

Doporučená literatura:

Bay, Rolf, H. Úspěšný cílový management. 1.v yd. Praha: Grada, 1997. 159 s. ISBN 0-23-60039-7 Bedrnová,Eva; Nový, Ivan. Moc, vliv, autorita. Praha: Management Press, 2001. 122 s. ISBN 80-7261-053-8 Bělohlávek, František. Organizační chování. 1.vyd. Olomouc: Rubico, 1996. 343 s. ISBN 80-85839-09-1 Drdla,Milan; Rais,Karel. Řízení změn ve firmě. Praha: Computer Press, 2001. 145 s. ISBN 80-7226-411-7 Hloušková, Ivana. Vnitrofiremní komunikace. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 102 s. ISBN 80-7169-550-5 Kotter, John, P. Vedení procesu změny. 1.vyd. Praha: Management Press, 2000. 190 s. ISBN 80-7261-015-5 Kotter, John, P.; Cohen,Dan,S. Srdce změny. Praha: Management Press, 2003. 196 s. ISBN 80-7261-095-3 Pitra, Zbyněk. Příprava a provádění organizačních změn. 1.vyd. Praha: Grada, 1998. 206 s. ISBN 80-7169-623-4 Šuleř, Oldřich. Manažerské techniky. Olomouc: Rubico, 1995. 225 s. ISBN 80-85839-06-7 Tyson, Shoun, Jackson, Tony. Organizační chování. 1.vyd. Praha: Grada, 1997. 231 s. ISBN 80-7169-296-4 Zonková, Zdeňka. Rozhodování manažera. Ostrava: VŠB-TU, 1995. 92 s. ISBN 80-7078-254-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
115-0402 ČLORG Člověk a organizace Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu - charakteristika organizačního chování jako vědní disciplíny a její vztah k dalším vědním disciplínám, - základní principy chování lidí v organizaci, - psychologická smlouva. 2. Organizace a její cíle - vymezení organizace jako instituce, funkce a charakteristika cílů, - motivační a racionální kritéria formulace cílů, - řízení podle cílů (MBO) a problémy sdílení cílů. 3. Regulace chování lidí v organizaci - podstata a charakteristické znaky sociálních norem, - pozitivní a negativní efekty norem, - stupně konformismu a jejich význam pro rozvoj organizace. 4. Změny v organizaci - stabilita a dynamická rovnováha organizace, - role aktérů procesu změny, - příčiny a cíle změn, - přístupy k realizaci změn. 5. Reakce lidí na změny - pozitivní reakce na změny, - negativní reakce na změny, - příčiny odporu ke změnám a techniky jeho zvládání. 6. Strategie implementace změn v organizaci - Lewinův model změny chování lidí, - proces plánované změny jako součást organizačního rozvoje (Donnellyho model). 7. Moc a vliv v organizaci - charakteristika pojmů moc, vliv, pravomoc, autorita, ovlivňování, - role aktérů procesu ovlivňování, - transformace moci ve vliv, reakce aktérů procesu ovlivňování. 8. Mocenské nástroje a podstata jejich působení v praxi - charakteristika základních mocenských nástrojů, jejich přednosti a nedostatky, - podmínky účinnosti mocenských nástrojů v procesu ovlivňování, - výběr mocenských nástrojů v závislosti na stylech vedení. 9. Postoje a proces ovlivňování - charakteristické znaky postojů, jejich formování a zjišťování, změna postojů, - Festingerova teorie kognitivní disonance, McGregorova teorie X a Y, - nonverbální a verbální ovlivňování, ovlivňování motivační sféry, - Skinerova teorie modifikace chování. 10. Proces přesvědčování - charakteristické znaky přesvědčování, - proces přesvědčování, - faktory ovlivňující proces přesvědčování. 11. Komunikace v organizaci - charakteristika interní komunikace, prvky systému komunikace, - formální systém interní komunikace a jeho podsystémy, - klíčové problémy systému formální komunikace, jejich příčiny a způsoby řešení. 12. Neformální komunikace - charakteristika systému neformání komunikace a jeho podsystémů, - příčiny formování neformální komunikace a její vztah k formální komunikace, - klíčové problémy neformální komunikace, jejich příčiny a způsoby řešení. 13. Proces rozhodování - charakteristické znaky problému, typologie problémů rozhodovacích procesů, - prvky a fáze procesu rozhodování, - individuální rozhodování, jeho přednosti a nedostatky, - teorie utility a faktory ovlivňující ochotu jedince riskovat. 14. Skupinové rozhodování - charakteristika skupinového rozhodování a jeho odlišnosti od individuálního rozhodování, - přednosti a nedostatky skupinového rozhodování, - skupinové myšlení, pozitivní a negativní efekty skupinového myšlení.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku