115-0013/02 – Organizational Behaviour (ORGCHOV)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits5
Subject guarantorPhDr. Anna DuškováSubject version guarantorPhDr. Anna Dušková
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1991/1992Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUS20 PhDr. Anna Dušková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Aims of "Organizational Behavior!: ­- to explain problems of regulation of human behavior by organizational norms ­- to describe advance of preparation and implementation organizational changes ­- to distinguish power and influence and effective use power instruments, ­- to explain working of formal and informal organizational communication, ­- to identify problems and ways of their solving.

Teaching methods

Summary

Subject provides explanation of needful knowledge of key social processes in organization, as usage power during influencing people, building of effective communication networks, effective decision making etc. All topics are oriented on close connection on changes in organization, which is the most important topic in this subject. Understanding of all topic is based on explanation basic factors influencing these processes and ways for solutions of complications reducing their effectiveness.

Compulsory literature:

Donnelly, J.H.;Gibson,J.L.;Ivancevich,J.M. Management. Praha: Grada, 1997. 815 s. ISBN 80-7169-422-3 Koontz, H.; Weihrich, H. Management. 10. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1993. 659 s. ISBN 80-85605-45-7 Dušková, Anna. Sylaby k přednáškám Organizační chování. Ostrava: VŠB-TU, 2008

Recommended literature:

Mullins, Laurie, J. Management and Organizational Behaviour. 3rd ed. London: Pitman Publishing, 780 s. ISBN 0-273-60039-7 Szilagyi, Andrew, D.; Wallace, Marc, J. Organizational Behavior and performance. 5th ed. New York New York: HarperCollins Publishers, 1990. 896 s. ISBN 0-673-38988-X.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject codeAbbreviationTitleRequirement
115-0402 ČLORG Individual and Organization Recommended

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do předmětu - charakteristika organizačního chování jako vědní disciplíny a její vztah k dalším vědním disciplínám, - základní principy chování lidí v organizaci, - psychologická smlouva. 2. Organizace a její cíle - vymezení organizace jako instituce, funkce a charakteristika cílů, - motivační a racionální kritéria formulace cílů, - řízení podle cílů (MBO) a problémy sdílení cílů. 3. Regulace chování lidí v organizaci - podstata a charakteristické znaky sociálních norem, - pozitivní a negativní efekty norem, - stupně konformismu a jejich význam pro rozvoj organizace. 4. Změny v organizaci - stabilita a dynamická rovnováha organizace, - role aktérů procesu změny, - příčiny a cíle změn, - přístupy k realizaci změn. 5. Reakce lidí na změny - pozitivní reakce na změny, - negativní reakce na změny, - příčiny odporu ke změnám a techniky jeho zvládání. 6. Strategie implementace změn v organizaci - Lewinův model změny chování lidí, - proces plánované změny jako součást organizačního rozvoje (Donnellyho model). 7. Moc a vliv v organizaci - charakteristika pojmů moc, vliv, pravomoc, autorita, ovlivňování, - role aktérů procesu ovlivňování, - transformace moci ve vliv, reakce aktérů procesu ovlivňování. 8. Mocenské nástroje a podstata jejich působení v praxi - charakteristika základních mocenských nástrojů, jejich přednosti a nedostatky, - podmínky účinnosti mocenských nástrojů v procesu ovlivňování, - výběr mocenských nástrojů v závislosti na stylech vedení. 9. Postoje a proces ovlivňování - charakteristické znaky postojů, jejich formování a zjišťování, změna postojů, - Festingerova teorie kognitivní disonance, McGregorova teorie X a Y, - nonverbální a verbální ovlivňování, ovlivňování motivační sféry, - Skinerova teorie modifikace chování. 10. Proces přesvědčování - charakteristické znaky přesvědčování, - proces přesvědčování, - faktory ovlivňující proces přesvědčování. 11. Komunikace v organizaci - charakteristika interní komunikace, prvky systému komunikace, - formální systém interní komunikace a jeho podsystémy, - klíčové problémy systému formální komunikace, jejich příčiny a způsoby řešení. 12. Neformální komunikace - charakteristika systému neformání komunikace a jeho podsystémů, - příčiny formování neformální komunikace a její vztah k formální komunikace, - klíčové problémy neformální komunikace, jejich příčiny a způsoby řešení. 13. Proces rozhodování - charakteristické znaky problému, typologie problémů rozhodovacích procesů, - prvky a fáze procesu rozhodování, - individuální rozhodování, jeho přednosti a nedostatky, - teorie utility a faktory ovlivňující ochotu jedince riskovat. 14. Skupinové rozhodování - charakteristika skupinového rozhodování a jeho odlišnosti od individuálního rozhodování, - přednosti a nedostatky skupinového rozhodování, - skupinové myšlení, pozitivní a negativní efekty skupinového myšlení.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner