115-0052/01 – Management Methods and Techniques ()

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits3
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Antonín Matulík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAT35 Ing. Antonín Matulík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Charakteristika řízení jako vědy a umění, problém jednoduchosti a složitosti řízení -Manažerské mýty a realita. -Vysvětlit pojem MT (manažerské techniky), definice, použití. -Charakteristika MT, členění. -Oblasti užití MT. -Přínosy manažerských technik. 2.Metody a techniky vrcholového řízení -Definice vrcholového řízení, objasnění pojmů, význam. -MT užívané ve vrcholovém řízení. -Komponenty korporativního (strategického) plánování. -MT – analýza SWOT. -Vytvoření strategie profilu organizace a její zařazení do příslušného kvadrantu. -Výběr strategií. 3.Použití manažerských technik v dlouhodobém a střednědobém plánování výrobních kapacit -Použití manažerských technik v zajišťování předpokladů výroby (např. metoda Just-in-time) -Aplikace strateg. plán. modelů. -Adaptační model (Raymond Miles, Charles Snow – 1978); (podstata – manažeři musí vytvořit strategii, která se bude přizpůsobovat podmínkám – prostředí). -Konkurenční model (Michal Porter – 1980) – charakter a stupeň konkurence v odvětví vymezuje strategii. -Portfoliový model BCG matice – pro velké korporace (1970). -Model přežití (Michael Hannan, John Freeman 1977). 4.Operativní řízení - jeho obsah, metody a techniky -Manažerské metody a techniky plánování výrobního postupu a vytížení -Řízení pomocí výjimek. -Řízení delegováním. -Řízení podle cílů MBO. -Způsoby vedení efektivní porady. 5.Manažerské techniky při alokaci zdrojů (síťová analýza) a jejich efektivní využití -Organizační změny. -Proces změny. -Typy změn. -Jednotlivé kroky procesu změn (Lewin – Scheinův model). -Jednotlivé kroky procesu změn (Daftův model – charakteristika). -MT překonávání odporu ke změnám (osvěta a komunikace, participace a zapojení, usnadnění a podpora, vyjednávání a dohoda, manipulace a kooptace, donucení). -Organizační konflikt, zdroje konfliktů. -MT řízení konfliktu. -Neefektivní MT. 6.Aplikace manažerských technik v dalších fázích výrobního procesu až po expedici produkce (kusová, malosériová a hromadná výroba) -Organizační a řídící činnost manažera. -Uplatňování pracovní kázně a disciplíny. -Spoluúčast podřízených na řízení firmy. -Hodnocení podřízených vzhledem k motivací. -Tvůrčí činnost podřízených. 7.Aplikace hodnotové analýzy a hodnotového inženýrství (oblast výrobková, resp. řízení firmy) -Hodnotová analýza. -Vysvětlení funkčně – nákladového přístupu. -Funkce jako základní kategorie funkčně nákladového přístupu. -Metody zjišťování funkcí. -Pojetí efektivnosti v hodnotové analýze. -Metody hodnocení funkcí a efektivnosti objektu. -Metoda tvorby cen funkčně – nákladovým způsobem. -Metody tvůrčího myšlení v hodnotové analýze. -Metodický postup při aplikaci hodnotové analýzy ve výrobkové oblasti.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 15  0
                Other task type Other task type 20  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 50  0
                Oral Oral examination 15  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T027) National Economy P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T055) Public Economics and Administration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner