115-0059/01 – Economic System of Enterprise and its Management (ESPSJŘ)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits7
Subject guarantorprof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1998/1999Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN02 Ing. Viktorie Janečková, Ph.D.
S1N50 prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Obeznámit studenty se strukturou a chováním ekonomického systému podnikatelského subjektu a řízením tohoto systému. 2. Naučit studenty hodnotit jednotlivé potenciály hodnototvorného řetězce v podnikatelském subjektu z pohledu struktury prvků ekonomického systému a jejich kriteriálního významu. 3. Naučit studenty synteticky zpracovat výsledky hodnocení průběhu hodnototvorného procesu v podnikatelském subjektu z pohledu jeho ekonomického systému. 4. Naučit studenty tvořit projekty změn a zabezpečit jejich aplikace, které umožní odstranění nežádoucích odchylek v průběhu realizace hodnototvorného řetězce v podnikatelském subjektu. 5. Naučit studenty aplikovat metody pro tvorbu systémově propojených funkčních cílů podnikatelského subjektu na bázi optimality.

Teaching methods

Summary

Clearing the substance of economical system in business subject and its management from the sight of forming this system through structure condition and employment basic potencials of entrepreneurial activity. The characteristic of economical income and outcome of business subject, with quantification and of evaluation of effectivity of realization of entrepreneurial process in this business subject is presented.

Compulsory literature:

1. Duchoň, B. Inženýrská ekonomika. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. 288 s. ISBN 80-1779-763-0. 2. Hayes, R. H., Wheelwright, S. C., Clark, K. B.: Dynamická výroba, 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1996, 369 str. ISBN 80-85605-20-1. 3. Horváth&Partner. Balanced Scorecard v praxi. 1. vyd. Praha: Profess Consulting, 2002. 386 s. ISBN 80-7259-018-9. 4. Synek, M. a kol. Manažerská ekonomika. 4. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2007. 464 s. ISBN 978-80-247-1992-4. 5. Valach, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2006. 463 s. ISBN 80-86929-01-9. 6. Wöhe,G. Úvod do podnikového hospodářství. Praha: C. H.Beck, 1995. ISBN 80-7179-014-1.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Charakteristika ekonomického systému podnikatelského subjektu a jeho řízení: - Vymezení ekonomického systému, jeho částí a vzájemných vazeb, zásady racionálního fungování. - Vnější okolí podniku, vliv na ekonomický systém. - Řídicí mechanismus a jeho funkce, stanovení řídicích kritérií a parametrů. 2. Podstata a struktura technologického a výrobního procesu a jeho řízení: - Charakteristika procesu transformace výrobních faktorů. - Rozhodující fáze řízení výrobního procesu. - Základní principy organizace práce. 3. Organizační výstavba podnikatelského subjektu a jeho řídící struktury: - Základní principy tvorby organizační struktury podnikatelského subjektu. - Typy organizačních struktur, jejich fungování v konkrétních podmínkách, vztah k řízení podnikatelského subjektu. 4. Charakteristika vybraných metod analýzy a řízení ekonomického systému podnikatelského subjektu - Metodické postupy analýzy ekonomického systému (klasifikační, vztahová a kauzální analýza). - Metoda řízení podle odchylek v aplikaci na řídící a regulační procesy v podnikatelských subjektech. - Metoda podílové analýzy pro hodnocení efektů podnikatelského subjektu. 5. Kapitálová a majetková struktura podnikatelského subjektu: - Charakteristika kapitálové struktury, náklady na kapitál, optimalizace kapitálové struktury (poměru vlastního a cizího kapitálu) v konkrétních podnikových podmínkách. - Charakteristika majetkové struktury, zásady racionálního využívání majetku ve výrobním procesu. 6. Základní pojmy a principy investičního procesu: - Statické a dynamické ukazatele hodnocení investic, kriteria investičního rozhodování. - Řízení investičního procesu v podnikatelském subjektu, s ohledem na zabezpečení reprodukčních, rozvojových resp. útlumových záměru podniku. 7. Hospodaření s investičním majetkem: - Charakteristika stavu HIM, jeho třídění a oceňování. - Sledování a hodnocení využití HIM (z krátkodobého i dlouhodobého hlediska). - Průběh a hodnocení opotřebení HIM, charakteristika odpisů a význam různých způsobů odpisování při řízení ekonomického systému podnikatelského subjektu. 8. Reprodukce HIM v podnikatelském subjektu: - Životní cyklus HIM v podniku, fyzická a ekonomická životnost, způsoby jejího stanovení a sledování, reprodukční cyklus. - Využití teorie obnovy pro určení optimálního průběhu reprodukce HIM. - Tvorba zdrojů pro obnovu HIM v podniku. 9. Hospodaření s oběžným majetkem podnikatelského subjektu jako potenciálem podnikatelského procesu - Charakteristika stavu a struktury oběžného majetku, jejich vývoj v čase. - Problematika využívání zásob (zejména výrobních zásob) v podnikatelském subjektu, tvorba normativu zásob, způsoby hodnocení využití zásob, kriteria jejich racionálního využívání. 10. Řízení zásobovacího procesu v podnikatelském subjektu: - Stanovení optimální potřeby výrobních zásob a faktory, které ji ovlivňují. - Modely teorie zásob a jejich praktická aplikace. - Kritéria a pravidla racionálního řízení zásobovacího procesu v podnikatelském subjektu. 11. Zaměstnanci podnikatelského subjektu: - Stav a struktura zaměstnanců, charakteristika základních ukazatelů v této oblasti, sledování a hodnocení jejich změn. - Třídění zaměstnanců dle činností a procesů, stanovení optimálního počtu zaměstnanců z hlediska dosahovaných ekonomických efektů. - Charakteristika ukazatelů, využití zaměstnanců a možnosti jeho zvyšování, tvorba a regulace efektivních systémů odměňování zaměstnanců. 12. Produktivita práce podnikatelského subjektu: - Charakteristika pojmu produktivity práce a způsoby jejího měření. - Kvantifikace produktivity práce v konkrétních podnikových podmínkách, stěžejní faktory, které ji ovlivňují, hodnocení vazeb produktivity práce na ekonomické a sociální cíle podnikatelského subjektu. 13. Výnosy, náklady a hospodářský výsledek podnikatelského subjektu: - Struktura a analytické hodnocení ukazatelů výnosů a hospodářského výsledku, faktory ovlivňující jejich vývoj v čase. - Kritéria optimalizace výnosů a hospodářských výsledků, využití při řízení ekonomického systému podnikatelského subjektu. 14. Efektivnost podnikatelského procesu a její řízení: - Charakteristika ukazatelů efektivnosti, jejich vzájemných vazeb, konkrétní aplikace při hodnocení ekonomické úrovně podniku. - Kritéria a metody optimalizace podnikové efektivnosti, faktorová analýza vlivů v konkrétních podnikatelských podmínkách. - Struktura nákladů podnikatelského subjektu, řízení jejich spotřeby a optimalizace.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Written exam Written test 30  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 10  0
                Oral Oral examination 55  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner