115-0062/01 – Analysis of the Effect of Economics and Management Process (AEEŘPPS)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.Subject version guarantorprof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
JAN02 Ing. Viktorie Janečková, Ph.D.
S1N50 prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
TYR21 Ing. Otto Tyrlik, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Naučit studenty rozumět podstatě systémového přístupu k analýze ekonomických a řídících procesů v podnikatelském subjektu. 2. Seznámit studenty s aplikovatelnými postupy a metodami pro analýzu efektů ekonomických a řídících procesů v podnikatelském subjektu. 3. Naučit studenty synteticky zpracovávat (hodnotit) výsledky analýzy efektů (dosažených stavů) v rámci ekonomických a řídících procesů v podnikatelském subjektu. 4. Naučit studenty tvořit systémové struktury v praxi realizovatelných opatření pro řešení analyticky zjištěných nežádoucích odchylek v plnění projektovaných cílových efektů v oblasti ekonomických a řídících procesů. 5. Vést studenty k aplikaci tvůrčího týmového pojetí řídící práce v systémovém analytickém i syntetickém chápání jejího průběhu.

Teaching methods

Summary

Students will get the basic knowledge about methods and processes of analysis of economic effects in different phasis of the management process and the ways of its use in conditions of sureness and risk. They will meet the possibilities of analysis of management systems on business level including the value of its force and reliability too.

Compulsory literature:

Grünwald, R., Holečková, J. Finanční analýza a plánování podniku. Praha: VŠE, 1999. ISBN 80-7079-587-5 Hindls, R., Hronová, S., Novák, J. Analýza dat v manažerském rozhodování. GRADA, Publishing. 1999. ISBN 80-7169-255-7 Keating, B., Wilson, J. H. Managerial Economics Academic Press. Inc., London. 1986 ISBN 0-12-4028-60-8 Kislingerová, E., Neimaierová, I.: Vybrané příklady firemní výkonnosti podniku. Praha: VŠE, 1996. ISBN 80-7079-641-3 Kolektiv. Nástroje podnikání a manegementu, Průmysl a obchod, Profil a. s. Praha, 1992. ISBN 80-85603-14-4 Kovanicová, D. Kovanic, P. Poklady skryté v účetnictví, díl II. Praha: POLYGON, 1996. ISBN 80-901778-4-0 Mařík, M. a kol. Finanční analýza a plánování v obchodních podnicích. Praha: VŠE, 1997. ISBN 80-7079-487-9 Synek M., a kol. Manažerská ekonomika, Grada Publishing, 1996. ISBN 80-7169-211-5

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Podstata a význam analýzy ekonomických a řídících procesů v podnikatelském subjektu na bázi zpětnovazebních informačních procesů. Popis obsahu metod analýzy v předmětné oblasti a postupu jejich aplikace v podnikatelském subjektu. Analýza hospodaření s hmotným investičním majetkem podnikatelského subjektu se zaměřením na jeho stav, reprodukci, využití a realizaci opatření ke zvyšování využití hmotného investičního majetku. Analýza hospodaření s oběžným majetkem podnikatelského subjektu se zaměřením na jeho stav, reprodukci, využití a realizaci opatření ke zvyšování využití oběžného majetku (specifické zaměření na zásoby podnikatelského subjektu). Analýza hospodaření se zaměstnanci podnikatelského subjektu ve vazbě na dosahovanou úroveň produktivity práce. Analýza stavu a využití zaměstnanců a zajišťování jejich potřebného stavu. Analýza úrovně produktivity práce a účinnosti různých systémů odměňování zaměstnanců včetně vazby na ekonomiku podnikatelského subjektu. Návrh a realizace opatření vedoucích k zabezpečení požadované úrovně produktivity práce a využití zaměstnanců. Analýza nákladů podnikatelského subjektu jako míry vstupu ekonomického systému podnikatelského subjektu v zaměřeních na racionalizaci jejich struktury a efekt jejich spotřeby (čerpání) včetně návrhu a realizace opatření vedoucích k optimalitě dosahované úrovně nákladů. Analýza výnosů a hospodářského výsledku jako míry vstupu podnikatelského subjektu spolu se stanovením návrhu a realizace opatření vedoucích k optimalitě úrovně výnosů a hospodářského výsledku. Analýza efektivnosti podnikatelské činnosti a finančního stavu podnikatelského subjektu analýzy rizik v této činnosti spolu se stanovením opatření vedoucích ke zvyšování úrovně efektivnosti.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (30) 0
                Written exam Written test 30  0
        Examination Examination 70 (70) 0
                Written examination Written examination 10  0
                Oral Oral examination 60  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner