115-0066/01 – Prevence a řízení krizí podnikatelského subjektu (PŘKPS)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2003/2004
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Učební výstupy: Analýza identifikovat signály blížící se krize analyzovat příčiny, průběh a důsledky krize Syntéza generalizovat postup řešení krizové situace sestavit jednoduchý krizový plán kategorizovat typy krize Hodnocení ocenit hodnotu pohledávky interpretovat kroky předcházející reengineeringu posuzovat způsoby diverzifikace rizika vyhodnotit faktory ovlivňující stabilitu podniku doporučit krizovou strategii

Vyučovací metody

Anotace

Krizové řízení je podáno jako souhrn řídících činností zaměřených na širokou problematiku, počínaje vyhodnocením rizika, přes plánování, organizování až po realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. Po absolvování předmětu student získá jasnou představu o tom, co je to podnikatelská krize a její řízení; dostatek informací o tom, jaké podnikatelské krize jsou dnes a jaké očekáváme zítra a co vyžaduje jejich zvládnutí; inspiraci pro vlastní efektivní kroky na poli řízení krizí. Pro dosažení těchto cílů se předmět zaměřuje na krize ekonomického charakteru - od jejich typologie, symptomů, postupu revitalizace, zásad prevence, po způsoby ukončení činnosti podnikatelského subjektu. V předmětu je důraz kladen na zabezpečení kontinuity podnikání, jež vychází z komplexního přístupu k prevenci, reakci na krizové situace, minimalizaci následků a zotavení z krizových situací. Bere zabezpečení kontinuity jako nepřetržitý proces, jako soubor opatření, kterými lze předcházet, překonávat nebo podstatně omezovat vliv rušivých faktorů na plynulou a nerušenou činnost.

Povinná literatura:

1. Frýbert, B., a kol. Jak transformovat podnik. Praha: Montanex, 1995. 79 s. ISBN 80-85780-25-9. 2. Kratochvílová, H., a kol. Restrukturalizace, oživení a záchrana podniku. Praha: Prospektrum, 2001. 239 s. ISBN 80-7175-087-5. 3. Kislingerová, H. Podnik v časech krize. Praha: Grada Publishing, 2010. 206 s. ISBN 978-80-247-3136-0. 4. Mikušová, M. Studijní texty pro předmět Prevence a řízení krizí podnikatelského subjektu. VŠB-TU Ostrava, 2002. 55 s. ISBN 80-248-0100-0. 5. Robson, M., Ullah, P. Praktická příručka podnikového reengineeringu. Praha: Management Press, 1998. přel. P. Medek, 178 s. ISBN 80-85943-64-6. 6. Umlaufová, M., Pfeifer, L. Prevence a řízení podnikatelské krize v aktuálním českém hospodářském prostředí. Praha: Victoria Publishing, 1995. 99 s. ISBN 80-85865-52-1. 7. Veber, J. a kol. Management. Základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, 2000. 700 s. ISBN 80-7261-029-5. 8. Zuzák, R. Konigová, M. Krizové řízení podniku. 2. akt. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 256 s. ISBN 978-80-247-3156-8.

Doporučená literatura:

1. Green, K., Hanke, O. Řízení v krizových situacích. Příklady efektivních strategií. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-104-6 . 2. Chevalier, A., Hirsch, G. Rizika podnikání. Praha: Victoria Publishing, 1982. 137 s. ISBN 80-85865-05-x . 3. Kaplan, R. S., Norton D. P. Balanced scorecard. Strategický systém měření výkonnosti podniku. 2. vyd. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-037-6. 4. Kotler, P., Caslion, J. A. Chaotika. Řízení a marketing firmy v éře turbulencí. Brno: Computer Press, a.s. 2009. 210 s. ISBN 978-80-251-2599-1. 5. Mikušová, M. Systém přípravy na krizové řízení v návaznosti na požadavky praxe v českých podmínkách. Ekonomická revue, VŠB-TU Ostrava, 1999, ročník II, č. 3, s. 15 – 24. 6. Mikušová, M. Ekonomická krize firmy. Moderní řízení, 1997, ročník XXXII, č. 3, s. 23-26. 7. Mikušová, M. Boj o přežití začíná nahoře. Profit, 2000, ročník XI, č. 40, příloha Speciál, s. 23 – 25. 8. Němec P. Public relations: komunikace v konfliktních a krizových situacích. Praha: Management Press, 1999. 125 s. ISBN 80-85943-66-2. 9. Pollak, H. Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků. Praha: C.H.Beck, 1. vyd. 2003. 122 s. ISBN 80-7179-803-7. 10. Vozňáková, I. Efektivní řízení pohledávek. Praha: Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-0770-5. 11. Wagner, J. Měření výkonnosti. Jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti. Praha: Grada Publishing, 2009. 256 s. ISBN 978-80-247-2924-4. 12. Winterling, K. Jak se provádí (preventivně) krizový management. Praha: BaBTEXT, s.r.o., rok neuveden. 38 s. ISBN 80-900178-5-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Krizové řízení – úvodní poznámky -změny v praxi krizového řízení a žádoucí zaměření systému přípravy manažerů -krizový profil organizace – některé prvky ovlivňující krizový management a jejich vzájemné vazby -společenská odpovědnost podniků, strategie a prevence krizí 2.Model krize, charakteristiky krize 3.Podnikové krize, krizový management -typologie podnikových krizí, příčiny vzniku, symptomy krizového vývoje -postup řešení podnikové krize, identifikace krize -krizový management (obecné zásady organizace krizového řízení, krizový controlling, nástroje, faktory ovlivňující průběh krize) -postup revitalizace, financování nápravných opatření -příprava na krizi (tvorba výstražného scénáře, krizový plán, příprava krizového týmu, příprava prostoru pro řízení neočekávaných situací) -zásahy v průběhu krize 4.Krizová matice, rozbory krizových situací 5.Krizová komunikace 6.Podnikatelská rizika 7.Analýza citlivosti, analýza souvztažností (vyhledávání zdrojů, ocenění rizik – tabulky, vazba, koeficienty, graf) 8.Reengineering -obecné znaky reengineeringu (formální definice, znaky procesu po eengineeringu, požadavky na zdroje, předpoklady úspěchu zavedení) -kdo provádí reengineering (leader, vlastník procesu, tým, zprostředkovatel, řídící výbor) -metodický postup (úvodní kroky, výběr procesů, porozumění procesům) 9.Tvorba procesních map -metody zdokonalování procesů 10.Nové přístupy k hodnocení výkonnosti podniku (BSC). Podstata, postup, případové studie. 11.Řešení hospodářské situace některých průmyslových podniků -Revitalizační agentura, konsolidační agentura, vznik a náplň činnosti -rekapitalizace bank a restrukturalizace firem – decentralizovaný a centralizovaný přístup -zásady restrukturalizace firem

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Projekt Projekt 25  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 5 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku