115-0067/01 – Managerial Planning (PP)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits5
Subject guarantorIng. Otto Tyrlik, CSc.Subject version guarantorIng. Otto Tyrlik, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TYR21 Ing. Otto Tyrlik, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- Classification types of plan according the most important aspect (time, content, function, integration), categorize planning methods and techniques and analyse the way of its using. - Evaluate expectation financial impact of this plans and create system od regular controlling and upgrading.

Teaching methods

Summary

The basic information about planning process in the company. Using and creation of prognostic methods. Practical aplication of methods and process of creating company plans in the different spheres of company activities, evaluate plans preferences and risks. Time sequence of plans, the way of upgrading and managing by the objects.

Compulsory literature:

Argenti,S. Practical Corporate Plannin. London: UNWIN 1989 Bašta, A. Plánové rozhodovací procesy a jejich systém, 1. vyd. Praha: Academia 1977, 228 str. Fotr,J. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Praha: Grada Publishing 1995 Grűnwald,R., Holečková,T. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha: Skripta VŠE 1997, 197 str. ISBN 80-7079-257-4 Kleinebeckel, H. Řízení financí a likvidity. 1. vyd. Praha: BABTEXT, 1993, str. 216 Kreikebaum,H. Strategische Unternehmensplanung. Stuttgart 1991 Olenick, A. J. Cesta k zisku, 1. vyd. Praha: Grada, 1993, 304 str. ISBN 80- 85623-94-3 Pilková,A. Manažerské plánovanie. 1. vyd. Bratislava: VŠE 1992, 230 str. ISBN 80-225-0356-8 Wőhe,G. Úvod do podnikového hospodářství. C.H.Beck 1995 Vysušil,J. Plánování není přežitek. Praha: PROFESS 1995

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Charakter a podstata plánovacího procesu: - Plánovací postupy a principy. - Klasifikace plánů dle různých podnikových hledisek. - Časový faktor plánování. 2. Tvorba podnikových cílů: - Hierarchie cílů a jejich promítání do podnikových plánů. - Kritéria tvorby cílů a způsob jejich kvantifikace. - Agregace a diferenciace cílů, rozpornost cílů a možnosti řešení. 3. Systémový přístup k plánování - Úloha plánování v systému řízení podnikatelského subjektu. - Stabilita a aktualizace plánů. - Direktivní, adaptační a explorativní přístupy k podnikovému plánování. 4. Řízení plánových rozhodovacích procesů a syntéza jejich systému: - Rozdíly v pojetí plánovacích činnosti. - Příprava a úkoly analýzy plánových rozhodovacích procesů. - Systém plánových rozhodovacích procesů, koordinační, racionalizační a adaptační procesy. 5. Druhy plánů: - Charakteristika a zásady strategického plánování. - Pojetí a obsah taktických plánů. - Přístupy k operativnímu plánování v podniku. 6. Tvorba podnikových prognóz: - Postupy a metody podnikového prognózování. - Možnosti objektivizace podnikových prognóz (adaptivní prognózování). - Využití prognóz v procesu plánování. 7. Plánovací metody a modely v podnikovém plánování: - Principy a postupy rozhodujících plánovacích metod (bilanční, optimalizační, adaptační, konkurenční, krizová atp.). - Aplikace těchto metod v podnikovém plánování, jejich výhody a nevýhody. 8. Podnikatelský záměr a projekt: - Informační příprava a charakteristika struktury podnikatelského projektu. - Použití nástroje jeho tvorby. - Metody analýzy rizika (sensitivity) a jejich uplatnění v podnikatelském projektu. 9. Tvorba a struktura podnikového plánu: - Informační zabezpečení plánovacích procesů v podniku. - Organizační zabezpečení tvorby podnikového plánu. - Koordinace a provázanost jednotlivých částí podnikového plánu. 10. Plánování výrobního procesu v podnikatelském subjektu: - Plán výroby. - Plán práce. - Plán zásobování. - Plán obnovy, rekonstrukce a modernizace HIM. - Organizační plán. 11. Marketingový plán podnikatelského subjektu: - plánování odbytu, - plán cen a jejich předpokládaného vývoje, - plán distribučních cest a prostředků, - plánování zakázek a obchodních případů. 12. Plánování finančních efektů a zdrojů, jejich užití v podnikatelském subjektu: - plán nákladů a výnosů, - plán amortizace, - finanční plán, - investiční plán. 13. Plánování rozvoje resp. útlumu podnikatelského subjektu: - plánování technického, technologického a výrobkového vývoje (plán výzkumu a vývoje), - plán sanace a restrukturalizace podniku, - krizový plán, plán likvidace podniku. 14. Postupy a hodnocení realizace plánů: - základní plánová schémata a standardy, plánování a řízení podle odchylek resp. podle cílů, metody aktualiza-ce plánů, objektivita plánů, - simulační plánovací modely a jejich aplikace v praxi, - kontrola jako nedílná součást plánovacího procesu, adaptivní plánování v podnikatelském subjektu.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 30  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 30  0
                Oral Oral examination 35  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner