115-0070/01 – Diploma Thesis (DP)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits20
Subject guarantorprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.Subject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2001/2002Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+20

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Zpracovat teoretickou a praktickou část diplomové práce. 2. Na základě studia odborné literatury uspořádat a citovat teoretické poznatky. 3. Prokázat znalost odborné terminologie, definovat pojmy a charakterizovat vzájemné vztahy. 4. Interpretovat teorie vztahující se ke zvolenému tématu diplomové práce. 5. Analyzovat výchozí stav zadané problematiky ve zvolené organizaci. 6. Shrnout výsledky analýzy a kriticky zhodnotit současný stav. 7. Formulovat problémová místa v organizaci. 8. Doporučit organizaci konkrétní opatření, jejichž implementace by měla vést ke zlepšení výchozího stavu. 9. Predikovat efekty navržených opatření. 10. Formální stránku diplomové práce upravit tak, aby odpovídala stanovenému standardu. 11. Podle termínu v harmonogramu studia akademického roku včas odevzdat diplomovou práci ve 3 vyhotoveních.

Teaching methods

Summary

Student odevzdá ve stanoveném termínu diplomovou práci ve třech vyhotoveních.

Compulsory literature:

Povinná literatura je individuální podle řešených témat diplomových prací. Konkrétní tituly odborné literatury jsou uvedeny v Zadání diplomové práce.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner