115-0078/01 – Individual and Organization ()

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits3
Subject guarantorPhDr. Anna DuškováSubject version guarantorPhDr. Anna Dušková
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUS20 PhDr. Anna Dušková
KAN07 PhDr. Zdeňka Kaňáková
MAT47 PhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Osobnost a její struktura - Vymezení osobnosti, úloha jedince v organizaci, osobnostní struktura. - Rysy osobnosti, třídění osobnosti. - Kvalitativní pohled na osobnost (sebepojetí), kvantitativní pohled na osobnost (strukturální teorie osobnosti). 2. Motivace a dynamika osobnosti - Vymezení pojmů činnost, chování, psychické procesy. - Role motivace, vnější a vnitřní příčiny motivovaného chování. - Zájmy, postoje, hodnoty a sklony jako motivační kategorie. 3. Poznávání osobnosti, interpersonální percepce - Vnímání druhých jako základ jejich poznávání. - Nepřesnosti při vnímání druhých osob. - Teorie interpersonálního vnímání. 4. Sociální interakce a interpersonální vztahy - Pojetí interpersonální interakce, její charakteristické rysy, sociální a organizační souvislosti. - Prvky, formy a styly sociální interakce. - Interpersonální orientace a interakční programy. 5. Konflikty - Pojetí konfliktů, druhy konfliktů a jejich příčiny. - Pozitivní a negativní účinky konfliktů a jejich řešení. - Agresivní chování, jeho příčiny, projevy a možnosti řešení. 6. Stress a pracovní zátěž - Pojetí stressu a stresové situace, charakteristika pracovní zátěže. - Stresová reakce, eustres a distres. - Odolnost vůči psychickému stresu a důsledky stresu. 7. Myšlení, učení a tvořivost - Myšlení jako rozumové poznání, abstraktní, pojmové a logické myšlení. - Tvůrčí (produktivní ) myšlení, podmínky pro tvořivou práci. - Fantazie, pozornost, paměť. - Učení, druhy učení, křivka učení. 8. Společnost a její struktura. - Společnost jako sociální útvar. - Sociálně-ekonomická struktura společnosti, sociální kategorie. - Sociální stratifikace společnosti, sociální vrstvy. 9. Socializace jedince v sociálním prostředí. - Vymezení socializace, formy a etapy socializačního procesu. - Faktory ovlivňující socializaci, sociální izolace. - Metoda zjišťování míry izolovanosti jedinců v skupině (sociometrie). 10. Individuální a skupinové potřeby - Vymezení individuálních a skupinových potřeb. Maslowova klasifikace potřeb. - Individuální hierarchie potřeb, důsledky dlouhodobě neuspokojené potřeby. - Individuální a sociální faktory ovlivňující uspokojování potřeb. 11. Sociální skupina, pracovní skupina - Vymezení sociální skupiny, typologie skupin, charakteristika pracovní skupiny. - Odlišení sociální skupiny od jiných sociálních útvarů. - Sociální role, pozice, prestiž. - Prvky sociální skupiny (členové, vztahy, cíle, hodnoty a normy). - Podmínky nutné pro fingování skupiny (systémy kontroly, sankcí a komunikace). 12. Stabilita a dynamika sociální skupiny, koheze a tenze skupiny - Vybrané způsoby zajištění stability sociální skupiny. - Vymezení koheze (soudržnosti) a tenze (napětí) skupiny. - Vliv jednotlivých prvků skupiny na její kohezi resp. tenzi. - Vliv systémů kontroly, sankcí a komunikace na kohezi, resp. tenzi. 13. Sociální mobilita v organizaci a mezi organizacemi. - Vymezení sociální mobility, druhy mobility, význam mobility. - Směr a intenzita mobility, sociální distance v mobilitě. - Faktory ovlivňující pozitivně a negativně sociální mobilitu. 14. Sociální komunikace. - Vymezení komunikace, druhy komunikace a jejich přednosti a nedostatky. - Fáze komunikačního procesu, komunikační šumy. - Faktory ovlivňující pozitivně a negativně efektivitu sociální komunikace. 15. Organizace a její formální struktura. - Podnik jako sociální systém, jeho cíle. - Analýza sociálního systému organizace (podniku) z hlediska její struktury a dynamiky. - Charakteristika formální struktury organizace. 16. Neformální struktura organizace. - Charakteristika neformální struktury organizace, resp. podniku. - Typy neformálních skupin. - Pozitivní a negativní význam neformální skupin pro organizaci. 17. Sociální klima v organizaci - Vymezení sociálního klimatu v organizaci a jeho význam. - Charakteristika vnějších a vnitřních faktorů ovlivňujících sociální klima. - Základní prvky sociálního klimatu (normy, hodnoty a styly vedení). 18. Vazby mezi organizací a komunitou. - Charakteristika komunity a význam komunity pro organizaci. - Faktory ovlivňující pozici organizace v komunitě. - Multiplikační faktor a jeho dopad v době útlumu činnosti organizace. 19. Sociologický výzkum. - Charakteristika sociologického výzkumu a průzkumu. - Fáze sociologického výzkumu. - Projekt výzkumu a závěrečná zpráva. 20. Techniky sociologického výzkumu. - Druhy technik získávání sociálních dat (studium dokumentů, pozorování, rozhovor, dotazník, experiment). - Možnosti použití jednotlivých technik, jejich přednosti a nedostatky. - Průzkum veřejného mínění, sociometrie. 21. Vybrané problémy sociologického výzkumu - Problematika formulace otázek v rozhovoru a dotazníku, typy nevhodných otázek. - Třídění dat 1. a 2. stupně. - Interpretace a vyhodnocení dat získaných výzkumem.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (05) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (05) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (02) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.