115-0108/01 – Environmental Management ()

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits5
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2002/2003
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní environmentální pojmy - Vztahy mezi ekologií a ekonomií. - Environmentalismus a ochrana životního prostředí. 2. Vývoj lidské společnosti a péče o životní prostředí - Průmyslová revoluce a její vliv na životní prostředí. - Informační revoluce. 3. Environmentální dopady a rizika lidského konání - Oblasti dopadů do životního prostředí. - Příčiny a následky změn v globálním prostředí. 4. Environmentální havárie a katastrofy - Přehled nejvýznamnějších havárií a katastrof. - Preventivní přístupy a předcházení haváriím. 5. Ekologické iniciativy - Obchodní a politické zájmy a ochrana životního prostředí (Charta pro trvale udržitelný rozvoj a Agenda 21). - Veřejnost a zájmová hnutí a jejich pohnutky a cíle (Greenpeace, Děti Země, Hnutí Duha atd.). 6. Přístupy k ochraně a tvorbě životního prostředí - Politické a podnikatelské přístupy, veřejnost (obecní zájmy). - Konvenční a preventivní přístupy. 7. Normy pro životní prostředí - Mezinárodní standardy (BS 7750, ISO 14001). - Právní požadavky a mezinárodní programy EU (EMAS, IPPC apod.). 8. Environmentální politika a právní rámec v ČR a EU - Státní politika životního prostředí. - Požadavky na vstup do EU z hlediska ochrany životního prostředí. 9. Identifikace a hodnocení významnosti environmentálních aspektů - Využití E.I.A. a SWOT analýzy. - Analýza příčin změn v životním prostředí. 10. Environmentální cíle pro současný i budoucí svět - Odpovědnost za stav životního prostředí obcí a jednotlivců. - Rozvoj technické a informační společnosti ve vztahu k životnímu prostředí. 11. Globální a lokální programy ochrany životního prostředí - Konvenční a preventivní přístupy – srovnání. - Zdroje pro uskutečnění programů. 12. Hodnocení environmentálního profilu - Organizace – ESAP, norma ISO 14031. - Společnost – zprávy o stavu životního prostředí. 13. Zavádění a uplatňování systému environmentálního managementu v podnicích - Uplatňování norem ISO 14001, 14004. - Program EMAS. 14. Audity a inspekce v životním prostředí - Zákaznické a interní prověrky. - Certifikace a validace systémů. 15. Zprávy o stavu životního prostředí a environmentální prohlášení - Struktura zpráv a jejich určení (cílenost). - Zprávy o environmentální výkonnosti organizace.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner