115-0110/01 – Managerial Skills (MD)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits6
Subject guarantorMgr. Jan Kovács, Ph.D.Subject version guarantorMgr. Jan Kovács, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV03 Mgr. Jan Kovács, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The purpose of this subject is to help management students develop the skills necessary to cultivate and implement good ideas in organizations. Our subject has three learning objectives: understand the sense of management skill in managerial job, explain and describe 12 managerial skills aggregate to 5 group skills, which are critical to management success, through of the seminars (by testing, skills video, solving of casess, disccusion etc.) develop your skills.

Teaching methods

Summary

The subject Managerial skills consists of 7 basic sections, in which managers assert their skills (12), working processes or activities. There are in this subject several managerial techniques used in these fields. Students will be acquainted with selected skills like interpersonal communication, assertivity presentation, stress managing, conflict solutions, affecting another people, which depend onpersonel skills developed by experience and training. It will proceed by means of lectures and seminars. Next they will try even several managerial advancements and activities as authority delegating, action plans of employees motivation, group efficiency influencing and synergic effect creation in the team etc. They will try even several selected techniques function with help of case study for example in the decision and goal settlement fields (Ishikaw diagram, Pareto, brainstorming, field of force, SMART goals etc.), in communication (SPIN, asertive techniques ? opening myself, disc, ?), in coaching (technique GROW, STEER) etc.

Compulsory literature:

1. HUNSAKER, L. Philips. Training in Management Skills. USA, Prentice Hall. Univeristy of San Diego, 2001. 522 p. ISBN 0-13-955014-3 2. CAMERON, S. Kim, WHETTEN, A. David. Developing Management Skills. USA: Prentice Hall, New Jersey 2002. ISBN 0-13-091408-8 3. REES, W. David, PORTER, Christine. Skills of Management. 5.ed. GB, Thomson Learning 2001. 400 p. ISBN 1-86152-550-8

Recommended literature:

1. HUCZYNSKI, A. A., BUCHANAN, D. A. Organisational Behaviour, 2. vydání. New York,USA : Ed. Prentice Hall, 1991, s. 617. ISBN 0-13-633899-5 2. MULLINS, L. J. Management and Organisational Behaviour. London. 4. vydání, Ed. Pitman Publ. 1996, s. 332, ISBN 0-273-62368-6

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

I. Úvod do studia · Manažerské kompetence a role Pojetí práce manažera. Manažerské kompetence. Tři skupiny manažerských rolí. Význam znalostí, dovedností a schopností na různých úrovních managementu. II. Sebepoznání a poznání druhých · Kognitivní styly MBTI test. Srovnání kognitivních typů. · Interpersonální percepce Proces percepce. Faktory ovlivňující proces výběru podnětů. Individuální rámec percepce. Chyby v percepci. Význam percepce v manažerské práci. · Zvládání různých stresových situací a jejich účinků v práci manažera Co je stres, rozměry stresu a vztah stresu k motivaci a chování. Typy stresorů v manažerské práci. Kdy a jak dochází ke stresu. Příznaky stresového stavu a následky distresu. Metody a techniky ke snížení distresu a strategie zvládání stresu pro manažery. III. Komunikační dovednosti a zvládání konfliktů · Principy podpůrné komunikace, asertivita pro manažery Proces komunikace a jeho prvky. Interpersonální komunikace. Bariéry v interpersonální komunikaci. Asertivní práva a asertivní techniky. Význam a omezení asertivního jednání pro manažery. · Naslouchání, neverbální komunikace pro manažery Zásady aktivní naslouchání. Vybrané aspekty neverbální komunikace v manažerské práci (při řízení porad, hodnocení zaměstnanců, prezentaci …). · Zvládání konfliktních situací Co je konflikt. Proces vývoje konfliktu. Příčiny – zdroje interpersonálních konfliktů. Důsledky konfliktů v manažerské práci. Reakce manažera na konflikty. Strategie zvládání konfliktních situací. IV. Dovednosti /techniky při ovlivňování výkonnosti · Rozhodování a řešení problémů Dvě stránky rozhodování (obsahová a procedurální). Typy manažerských rozhodování. Rozhodovací problémy a jejich struktura. Přehled vybraných individuálních manažerských metod řešení problémů. · Delegování pravomoci, odpovědnost Co je delegování, pravomoc a odpovědnost. Kdy a co delegovat. Centralizace a delegování. Výhody a bariéry delegování. Postup manažera při delegování. · Uplatnění moci a vlivu Ukazatele manažerského vzestupu. Poziční faktory podporující moc manažera. Model „strategických náhodilostí“. Osobní vlastnosti manažera pro rozvoj moci. Strategie 3R. Aplikace strategií vlivu používaných manažery k dosažení souhlasu. · Použití motivačních teorií v manažerské práci Co je motivace, motiv, stimulace, stimul. Teorie zaměřené na obsah motivace (Maslow, Herzberg). Teorie zaměřené na proces motivace (Adams, Vroom, Skinner, Porter – Lawler). Aplikace motivačních teorií v řídící práci manažera. · Manažerské strategie zvyšování motivace Model pracovní motivace. Přehled různých strategií zvyšování motivace a jejich nástrojů (řízení a měření odměňování, nové formy práce, rozvoj a participace, MBO aj.). V. Dovednosti/techniky při vedení jednotlivců a týmů · Dovednosti manažerů (lídrů) při vedení lidí Vedení založené na rysech manažera. Vedení založené na osobních kvalitách a způsobu chování (kontinuum vedení, manažerská mřížka). Situační teorie vedení (kontigenční teorie, vedení cesta – cíl, Vroom a Yetton, Hersey a Blanchard). Transformační a transakční vedení. · Vliv manažerské práce na skupinovou dynamiku Pracovní skupina. Klasifikace skupin v organizaci. Co ovlivňuje skupinovou efektivitu. Fáze vývoje výkonu pracovní skupiny. · Tým, týmová práce a koučování týmu Vytváření vysoce efektivních pracovních skupin. Základní pravidla týmové práce. Činnosti podporující zlepšení skupinového výkonu. Chyby při vytváření vysoce efektivních pracovních skupin. Koučování. Metoda koučování GROW. Role kouče.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Other task type Other task type 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 65  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B6208) Economics and Management (6208R086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (01) European Integration P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (01) Regional Development P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T011) Economics and Law in Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner