115-0120/01 – Základy managementu (.)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Václav Lednický, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1992/1993Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
JAN02 Ing. Viktorie Janečková, Ph.D.
LED30 doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
MAT35 Ing. Antonín Matulík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

.

Vyučovací metody

Anotace

Ve výuce předmětu jsou poskytovány základní informace o problematice řízení podniku. Současně je podána i stručná informace o vývoji managementu a teoretických přístupech.

Povinná literatura:

Donnelly, J. H.- Gibson, J. L. - Ivancevich, J. M. Management, 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1997, 824 s. ISBN 80-71694-22-3 Koontz, K., Weihrich, H. Management, 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1993, 659 s. ISBN 80-85605-45-7 Lednický, V.: Základy managementu. 1. vyd. Ostrava: Akademie J.A. Komenského, 2000, 165 s. ISBN 80-70480-17-3 Truneček, J. a kol. Management v informační společnosti. 1. vyd. Praha: VŠE Fakulta podnikohospodářská, 1997, 228 s. ISBN 80-70792-01-9 Veber, J. a kol. Management. Základy, prosperita, globalizace. 1. vydání. Praha: Management Press, 2000, s. 700, ISBN 80-7261-095-5 Vodáček, L.- Vodáčková, O. Management. Teorie a praxe v informační společnosti. 3. vydání, Praha: Management Press, 1999, s. 291 ISBN 80-85943-94-8 Časopis Moderní řízení, ISSN 0026-8720 Johnson, G. – Scholes, K.: Cesty k úspěšnému podniku. Praha: Computer Press, 2000, s. 803, ISBN 80-7226-220-3

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní pojmy, funkce a členění managementu - Definice managementu a obsahový význam pojmu management - Funkce managementu – plánování, rozhodování, organizování,komunikování, motivování, kontrola, vedení lidí 2. Charakteristika managera, jeho činnosti, role a odpovědnosti - Vlastnosti manažera – vrozené a získané - Hierarchie řídících struktur - Manažerská odpovědnost (vůči vlastníkům, zaměstnancům, státu, společnosti, sobě) - Manažerské role – interpersonální, informační, rozhodovací - Typy manažerů v průběhu vývoje firmy 3. Klasikové managementu - Období předklasické – J. Mongomery, R. Owen, J. Watt, H.R.Towne a jiní - F. W. Taylor – vědecké řízení a jeho zásady - H. Fayol – správní řízení – obsah a zaměření 14 principů úspěšného řízení - M. Weber – byrokratické řízení a jeho zásady - E. Mayo – škola lidských vztahů – důraz na nehmotné stimuly - Aplikace zásad klasického řízení – Ford, Baťa 4. Moderní směry managementu - Procesní přístupy – důraz na klasifikaci manažerských funkcí a jejich spojení v integrovaný celek. Představitelé Gulick, Mooney, Koontz, Urwick, Weihrich. Systém POSDCORB. - Systémové přístupy – akcentování komplexního chápání uvažovaných jevů a procesů ve vnitřních i vnějších souvislostech. Představitelé Barnard, Simon, Marche. - Kvantitativní přístupy – operační výzkum, operační analýza. Přednosti a zápory, matematické modelování. - Psychologicko-sociální přístupy – teorie X a Y. Maslowova teorie potřeb, Herbergova teorie satisfaktorů a disatisfaktorů. - Pragmatický přístup – McKinsey, „7S“, Teorie „Z“, Metoda MBO 5. Současný management - Podnikatelské prostředí současnosti - Hledání dokonalosti Peterse a Watermana - Dokonalost ve využívání lidí Leveringa a kol. - Leadership – Kanterová - Benchmarking – učit se od nejlepších - Outsourcing - Podnikový reengineering – zásadní proměna firmy 6. Proces plánování - Členění plánů podle jejich charakteru – časové, věcné. - Plánovací proces - Podnikatelský záměr – jeho vztah k plánování. 7. Rozhodování a rozhodovací metody - Definování procesu rozhodování - Potřebné podklady pro - Součásti rozhodovacího procesu, typy rozhodování - Formulace rozhodnutí a charakter rozhodnutí – příkaz (zákaz),doporučení, návod 8. Proces organizování - Definice organizování, organizace a její základní charakteristiky - Základní typy organizačních struktur – liniová, funkcionální, funkcionálně- štábní, maticová - Moderní typy organizace – podnikatelská jednotka, divize, hybridní struktura, síťové struktury - Faktory působící na organizaci – Mintzbergova teorie struktur - Organizační architektura 9. Personální management a vedení lidí - Definice personální práce - Personální činnosti - Legislativa zaměstnávání pracovníků - Kariéra 10. Motivace a stimulace - Motivace – definování pojmu, zdroje motivace - Motivační teorie - Motivační profil člověka - Definice stimulace, prostředky stimulace – hmotné a nehmotné prostředky - Výkon a spokojenost pracovníka, pracovní výkon, motivace k řídící činnosti 11. Komunikace - Definování komunikace, proces předávání informací a jeho členění - Volba médií a volba komunikačního kanálu - Komunikační styl, komunikační dovednosti - Efektivní komunikace – argumentační mosty - Základní chyby při komunikaci 12. Proces kontroly - Definice kontrolního procesu, její funkce, fáze a členění - Druhy a formy kontrolního procesu - Přístupy k stanovení standardů - Vývojové tendence kontroly - Přenášení pracovních povinností – systém delegování pravomoci a odpovědnosti - Definování controllingu a jeho zásady 13. Strategický management - podstata a funkce - Poslání podniku, podnikové cíle, zájmové skupiny. - Analýza vnějšího a vnitřního prostředí - Volba strategií a jejich implementace strategií. 14. Základy etiky a podnikové kultury - Etika, morálka - Podniková etika jako aplikovaná etika - Etický kodex firmy – význam, obsah - Definice kultury firmy, její význam - Prvky a projevy podnikové kultury - Změny podnikové kultury a její dopady 15. Riziko a krize v podnikání - Definice pojmu rizika - Základní rozdělení rizika a členění podnikatelského rizika, jeho snižování - Rizikový lidský faktor - Definice pojmu krize - Charakteristika podnikatelské krize - Způsob zvládnutí krizových situací, systém krizového managementu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (02) Eurospráva P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (02) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (02) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (02) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R010) Finance (00) Finance P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (M6208) Ekonomika a management (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (M6202) Hospodářská politika a správa (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6201T004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.