115-0120/01 – Basic Management (.)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Václav Lednický, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1992/1993Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
JAN02 Ing. Viktorie Janečková, Ph.D.
LED30 doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
MAT35 Ing. Antonín Matulík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

.

Teaching methods

Summary

Ve výuce předmětu jsou poskytovány základní informace o problematice řízení podniku. Současně je podána i stručná informace o vývoji managementu a teoretických přístupech.

Compulsory literature:

Donnelly, J. H.- Gibson, J. L. - Ivancevich, J. M. Management, 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1997, 824 s. ISBN 80-71694-22-3 Koontz, K., Weihrich, H. Management, 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1993, 659 s. ISBN 80-85605-45-7 Lednický, V.: Základy managementu. 1. vyd. Ostrava: Akademie J.A. Komenského, 2000, 165 s. ISBN 80-70480-17-3 Truneček, J. a kol. Management v informační společnosti. 1. vyd. Praha: VŠE Fakulta podnikohospodářská, 1997, 228 s. ISBN 80-70792-01-9 Veber, J. a kol. Management. Základy, prosperita, globalizace. 1. vydání. Praha: Management Press, 2000, s. 700, ISBN 80-7261-095-5 Vodáček, L.- Vodáčková, O. Management. Teorie a praxe v informační společnosti. 3. vydání, Praha: Management Press, 1999, s. 291 ISBN 80-85943-94-8 Časopis Moderní řízení, ISSN 0026-8720 Johnson, G. – Scholes, K.: Cesty k úspěšnému podniku. Praha: Computer Press, 2000, s. 803, ISBN 80-7226-220-3

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní pojmy, funkce a členění managementu - Definice managementu a obsahový význam pojmu management - Funkce managementu – plánování, rozhodování, organizování,komunikování, motivování, kontrola, vedení lidí 2. Charakteristika managera, jeho činnosti, role a odpovědnosti - Vlastnosti manažera – vrozené a získané - Hierarchie řídících struktur - Manažerská odpovědnost (vůči vlastníkům, zaměstnancům, státu, společnosti, sobě) - Manažerské role – interpersonální, informační, rozhodovací - Typy manažerů v průběhu vývoje firmy 3. Klasikové managementu - Období předklasické – J. Mongomery, R. Owen, J. Watt, H.R.Towne a jiní - F. W. Taylor – vědecké řízení a jeho zásady - H. Fayol – správní řízení – obsah a zaměření 14 principů úspěšného řízení - M. Weber – byrokratické řízení a jeho zásady - E. Mayo – škola lidských vztahů – důraz na nehmotné stimuly - Aplikace zásad klasického řízení – Ford, Baťa 4. Moderní směry managementu - Procesní přístupy – důraz na klasifikaci manažerských funkcí a jejich spojení v integrovaný celek. Představitelé Gulick, Mooney, Koontz, Urwick, Weihrich. Systém POSDCORB. - Systémové přístupy – akcentování komplexního chápání uvažovaných jevů a procesů ve vnitřních i vnějších souvislostech. Představitelé Barnard, Simon, Marche. - Kvantitativní přístupy – operační výzkum, operační analýza. Přednosti a zápory, matematické modelování. - Psychologicko-sociální přístupy – teorie X a Y. Maslowova teorie potřeb, Herbergova teorie satisfaktorů a disatisfaktorů. - Pragmatický přístup – McKinsey, „7S“, Teorie „Z“, Metoda MBO 5. Současný management - Podnikatelské prostředí současnosti - Hledání dokonalosti Peterse a Watermana - Dokonalost ve využívání lidí Leveringa a kol. - Leadership – Kanterová - Benchmarking – učit se od nejlepších - Outsourcing - Podnikový reengineering – zásadní proměna firmy 6. Proces plánování - Členění plánů podle jejich charakteru – časové, věcné. - Plánovací proces - Podnikatelský záměr – jeho vztah k plánování. 7. Rozhodování a rozhodovací metody - Definování procesu rozhodování - Potřebné podklady pro - Součásti rozhodovacího procesu, typy rozhodování - Formulace rozhodnutí a charakter rozhodnutí – příkaz (zákaz),doporučení, návod 8. Proces organizování - Definice organizování, organizace a její základní charakteristiky - Základní typy organizačních struktur – liniová, funkcionální, funkcionálně- štábní, maticová - Moderní typy organizace – podnikatelská jednotka, divize, hybridní struktura, síťové struktury - Faktory působící na organizaci – Mintzbergova teorie struktur - Organizační architektura 9. Personální management a vedení lidí - Definice personální práce - Personální činnosti - Legislativa zaměstnávání pracovníků - Kariéra 10. Motivace a stimulace - Motivace – definování pojmu, zdroje motivace - Motivační teorie - Motivační profil člověka - Definice stimulace, prostředky stimulace – hmotné a nehmotné prostředky - Výkon a spokojenost pracovníka, pracovní výkon, motivace k řídící činnosti 11. Komunikace - Definování komunikace, proces předávání informací a jeho členění - Volba médií a volba komunikačního kanálu - Komunikační styl, komunikační dovednosti - Efektivní komunikace – argumentační mosty - Základní chyby při komunikaci 12. Proces kontroly - Definice kontrolního procesu, její funkce, fáze a členění - Druhy a formy kontrolního procesu - Přístupy k stanovení standardů - Vývojové tendence kontroly - Přenášení pracovních povinností – systém delegování pravomoci a odpovědnosti - Definování controllingu a jeho zásady 13. Strategický management - podstata a funkce - Poslání podniku, podnikové cíle, zájmové skupiny. - Analýza vnějšího a vnitřního prostředí - Volba strategií a jejich implementace strategií. 14. Základy etiky a podnikové kultury - Etika, morálka - Podniková etika jako aplikovaná etika - Etický kodex firmy – význam, obsah - Definice kultury firmy, její význam - Prvky a projevy podnikové kultury - Změny podnikové kultury a její dopady 15. Riziko a krize v podnikání - Definice pojmu rizika - Základní rozdělení rizika a členění podnikatelského rizika, jeho snižování - Rizikový lidský faktor - Definice pojmu krize - Charakteristika podnikatelské krize - Způsob zvládnutí krizových situací, systém krizového managementu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (02) European Integration P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (02) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (02) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (02) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B6202) Economic Policy and Administration (6210R004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R010) Finance (00) Finance P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M6208) Business and Management (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M6202) Economic Policy and Administration (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6201T004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.