115-0121/01 – Manažerská psychologie a multikulturální management (MPMM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity5
Garant předmětuPhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT47 PhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu manažerská psychologie a interkulturální management je zvýšit interpersonální kompetence studujících jejich hlubším seznámením se subjektovou stránkou manažerské činnosti - s osobními předpoklady manažerů, jejich psychickými procesy, funkcemi a postupy při plnění manažerských funkcí, s psychologickými aspekty přístupů k efektivnímu zvládání náročných řídicích situací a s dynamikou interakce manažerů s jejich úkolovým a operačním prostředím. Dalším cílem předmětu je osvojení přístupu k řešení manažerských úkolů v multikulturálním prostředí v podobě získání interkulturálních kompetencí a dovednosti úspěšného zvládání situace prožívané kulturní jinakosti.

Vyučovací metody

Anotace

Předmět ve své prvé části – manažerské psychologii – seznamuje studující hlouběji se subjektovou stránkou vykonávání manažerské činnosti, tj. s osobnostními předpoklady manažerů a jejich významem pro úspěšné vykonávání manažerské činnosti, s psychickými funkcemi a procesy uplatňovanými při plnění manažerských funkcí, a s psychologickými aspekty zvládání náročných řídicích situací v soudobých podmínkách. Vysvětluje dynamiku interakce manažerů s jejich úkolovým a operačním prostředím. Zvláštní důraz je přitom kladen na individuální přístup k řídicím úkolům, mentální modely řídicích situací a řešených problémů, a na jejich tvůrčí řešení a na pracovní zátěž a psychického stresu. Druhá část předmětu – interkulturální management – uvádí studující do problematiky multikulturálních aspektů činnosti manažerů. Přednášená látka je demonstrována formou laboratorních cvičení s možností sebeposouzení s užitím psychologických přístupů a metod.

Povinná literatura:

BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. 2. rozšíř. vyd. Praha: Management Press, 2002. 586 s. ISBN 80-7261-064-3. MATEICIUC, A. Manažerská psychologie. Studijní text v elektronické podobě, Ostrava: VŠB-TU, 2002. revize 2008. PROVAZNÍK, V. a kol. Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0470-6.

Doporučená literatura:

COOPER, CL., ROBERTSON, IT. Key Reviews in Managerial Psychology. New York: John Wiley & Sons, 1994. ČAKRT, M. Typologie osobnosti pro manažery. 1.vyd. Praha: Management Press, 1999. 257 s. ISBN 80-85943-12-3. DACEY, JS., LENNON, KH. Kreativita. Souhra biologických, psychologických a sociálních faktorů. Praha: Grada Publishing, 2000. 250 s. ISBN 80-7169-903-9. DRAPELA, VJ. Přehled teorií osobnosti. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 176 s. ISBN 80-7178-134-7. HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 168 s. ISBN 80-7178-198-3. NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie organizace. Praha: Grada Publishing, 2005. 225 s. ISBN 80-247-0577-X NOVÝ, I. a kol. Interkulturální management. Lidé, kultura a management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1996. 144 s. ISBN 80-7169-260-3. PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie. Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. Praha: Portál, 2004. 199 s. ISBN 80-7178-885-6. ŠRONĚK, I. Kultura v mezinárodním podnikání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 167 s. ISBN 80-247-0012-3. VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. 263 s. ISBN 80-7178-291-2. ŽÁK, P. Kreativita a její rozvoj. Brno: Computer Press, 2004. 311 s. ISBN 80-251-0457-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Pojetí manažerské psychologie v kontextu teorie managementu a soudobé psychologie práce a organizace - Vymezení manažerské psychologie a její účel - Psychologická dimenze manažerské činnosti 2. Soudobá psychologie jako východisko koncipování manažerské psychologie - Vznik a vývoj manažerské psychologie - Základní psychologické pojmy a teoretické koncepce uplatňované v manažerské psychologii - Metody uplatňované v manažerské psychologii 3. Nároky na management v podmínkách globalizace - Soudobé požadavky na organizace - Manažerský potenciál jako podmínka manažerské efektivnosti - Manažerské kompetence a posuvy nároků na manažery 4.Pojetí manažerské a organizační efektivnosti - Vymezení organizační efektivnosti a různé její modely - Vymezení manažerské efektivnosti - Taxonomie manažerských dovedností se zřetelem k manažerské efektivnostii 5.Interakce subjektu a objektu řízení a povaha řídicí činnosti manažera - Struktura interakčního modelu „řídicí úkol - osobnost manažera - manažerská činnost - účinky" - Poznávací a zasahovací cyklus (kognitivně-intervenční cyklus) - Taxonomie manažerských činností (činnosti monitorovací, detekční, percepční,kognitivní, diagnostické, explanační, koncepční, projekční, intervenční, implementační a operační) 6. Osobnost manažera, struktura a dynamika osobnosti, osobní styl - Teorie osobnosti využitelné v manažerské psychologii - Osobnostní dimenze významné z hlediska řídicího působení manažerů 7. Psychologické aspekty manažerského rozpoznávání situací, manažerského myšlení a rozhodování - Řídicí úkoly a situace, - Vnitřní reprezentace řídicích úkolů, mentální modely, plány a programy činnosti - Přístupy k řešení řídících úkolů: reaktivní řídicí automatismus, rozhodování, řešeníproblémů 8. Psychologické aspekty vedení a řízení lidí - Osobnostní podmíněnost stylu vedení a komunikace - Působení motivačních a stimulačních zásahů 9. Manažerská výkonnost, pracovní zátěž a psychický stres, organizace manažerské práce - Manažerská výkonnost a výkonová motivace - Faktory omezující manažerskou výkonnost - Pracovní zátěž a psychický stres manažerů v soudobých organizacích - Odolnost manažerů vůči zátěži a postupy vyrovnávání se se zátěží 10. Psychologické aspekty tvůrčího řešení manažerských problémů a tvořivosti manažerů - Tvořivost jako vlastnost osobnosti, charakteristické znaky tvůrčích jedinců - Psychologické zákonitosti tvůrčího procesu a překonávání bariér tvořivosti 11. Manažerské sebepoznávání, seberealizace a rozvoj osobního manažerského potenciálu - Jáství jako osobnostní instance hodnocení, sebehodnocení, aktivity a sebeřízení - Proces sebepoznávání 12. Význam a úloha kultury v managementu a pojetí multikulturálního managementu - Nárůst internacionalizace a globalizace organizací, interkulturální a multikulturální angažovanost managementu - Pojetí národní kultury a mentality, prvky národní kultury - Význam rozdílů mezi národními kulturami pro manažery 13. Modely národní kultury a jejich využití v manažerské praxi - Národní kulturní odlišnosti, kulturní dimenze a postoje - Modely národních kultur (Hofstede, Trompenaars) 14. Vyrovnávání se s kulturní jinakostí a překonávání kulturního šoku - Psychologické modely překonávání kulturního šoku - Interkulturální a multikulturální komunikace, její efektivnost a bariéry

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Projekt Projekt 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku