115-0121/01 – Managerial Psychology and Intercultural Management (MPMM)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits5
Subject guarantorPhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.Subject version guarantorPhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAT47 PhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim of the semestral course is deepening the acquaintance of students with a subjective aspects of performing the managerial work – i.e. managers´ personal prerequisities and their psychic processes, functions, and practices during fulfillment of managerial functions, psychological aspects of the effective managerial approach to the coping with demanding managerial situations and dynamics of managers´ interactions with their task and operational environment. Acquirement of the approach to the solution of managerial tasks in multicultural environment in form of intercultural competencies and ability of the successful coping of situations of cultural differences is further aim of the course.

Teaching methods

Summary

In the first part of the course in managerial psychology acquaint deeper students with a subjective aspects of performing the managerial work – i.e. managers´ personal prerequisities and their importance for the successful performance of the managerial activities, and psychological aspects of the coping with the demanding managerial situations in contemporary conditions. A dynamics of the managers´ interaction with the task and operational environment is explained. The individual approach to the managerial tasks, mental models of managerial situations and solved problems, the creative solutions, and a work load and psychic stress is particularly accentuated. The second part of the course – intercultural management – represent the introduction of student to the problems of the multicultural aspects of the managerial activities. Presented items are illustrated in form of the laboratory demonstrations with possibility of the self-estimation and use of psychological approaches and methods.

Compulsory literature:

BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. 2. rozšíř. vyd. Praha: Management Press, 2002. 586 s. ISBN 80-7261-064-3. MATEICIUC, A. Manažerská psychologie. Studijní text v elektronické podobě, Ostrava: VŠB-TU, 2002. revize 2008. PROVAZNÍK, V. a kol. Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0470-6.

Recommended literature:

COOPER, CL., ROBERTSON, IT. Key Reviews in Managerial Psychology. New York: John Wiley & Sons, 1994. ČAKRT, M. Typologie osobnosti pro manažery. 1.vyd. Praha: Management Press, 1999. 257 s. ISBN 80-85943-12-3. DACEY, JS., LENNON, KH. Kreativita. Souhra biologických, psychologických a sociálních faktorů. Praha: Grada Publishing, 2000. 250 s. ISBN 80-7169-903-9. DRAPELA, VJ. Přehled teorií osobnosti. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 176 s. ISBN 80-7178-134-7. HAYESOVÁ, N. Základy sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 168 s. ISBN 80-7178-198-3. NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie organizace. Praha: Grada Publishing, 2005. 225 s. ISBN 80-247-0577-X NOVÝ, I. a kol. Interkulturální management. Lidé, kultura a management. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 1996. 144 s. ISBN 80-7169-260-3. PRŮCHA, J. Interkulturní psychologie. Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. Praha: Portál, 2004. 199 s. ISBN 80-7178-885-6. ŠRONĚK, I. Kultura v mezinárodním podnikání. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 167 s. ISBN 80-247-0012-3. VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. 263 s. ISBN 80-7178-291-2. ŽÁK, P. Kreativita a její rozvoj. Brno: Computer Press, 2004. 311 s. ISBN 80-251-0457-5.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Pojetí manažerské psychologie v kontextu teorie managementu a soudobé psychologie práce a organizace - Vymezení manažerské psychologie a její účel - Psychologická dimenze manažerské činnosti 2. Soudobá psychologie jako východisko koncipování manažerské psychologie - Vznik a vývoj manažerské psychologie - Základní psychologické pojmy a teoretické koncepce uplatňované v manažerské psychologii - Metody uplatňované v manažerské psychologii 3. Nároky na management v podmínkách globalizace - Soudobé požadavky na organizace - Manažerský potenciál jako podmínka manažerské efektivnosti - Manažerské kompetence a posuvy nároků na manažery 4.Pojetí manažerské a organizační efektivnosti - Vymezení organizační efektivnosti a různé její modely - Vymezení manažerské efektivnosti - Taxonomie manažerských dovedností se zřetelem k manažerské efektivnostii 5.Interakce subjektu a objektu řízení a povaha řídicí činnosti manažera - Struktura interakčního modelu „řídicí úkol - osobnost manažera - manažerská činnost - účinky" - Poznávací a zasahovací cyklus (kognitivně-intervenční cyklus) - Taxonomie manažerských činností (činnosti monitorovací, detekční, percepční,kognitivní, diagnostické, explanační, koncepční, projekční, intervenční, implementační a operační) 6. Osobnost manažera, struktura a dynamika osobnosti, osobní styl - Teorie osobnosti využitelné v manažerské psychologii - Osobnostní dimenze významné z hlediska řídicího působení manažerů 7. Psychologické aspekty manažerského rozpoznávání situací, manažerského myšlení a rozhodování - Řídicí úkoly a situace, - Vnitřní reprezentace řídicích úkolů, mentální modely, plány a programy činnosti - Přístupy k řešení řídících úkolů: reaktivní řídicí automatismus, rozhodování, řešeníproblémů 8. Psychologické aspekty vedení a řízení lidí - Osobnostní podmíněnost stylu vedení a komunikace - Působení motivačních a stimulačních zásahů 9. Manažerská výkonnost, pracovní zátěž a psychický stres, organizace manažerské práce - Manažerská výkonnost a výkonová motivace - Faktory omezující manažerskou výkonnost - Pracovní zátěž a psychický stres manažerů v soudobých organizacích - Odolnost manažerů vůči zátěži a postupy vyrovnávání se se zátěží 10. Psychologické aspekty tvůrčího řešení manažerských problémů a tvořivosti manažerů - Tvořivost jako vlastnost osobnosti, charakteristické znaky tvůrčích jedinců - Psychologické zákonitosti tvůrčího procesu a překonávání bariér tvořivosti 11. Manažerské sebepoznávání, seberealizace a rozvoj osobního manažerského potenciálu - Jáství jako osobnostní instance hodnocení, sebehodnocení, aktivity a sebeřízení - Proces sebepoznávání 12. Význam a úloha kultury v managementu a pojetí multikulturálního managementu - Nárůst internacionalizace a globalizace organizací, interkulturální a multikulturální angažovanost managementu - Pojetí národní kultury a mentality, prvky národní kultury - Význam rozdílů mezi národními kulturami pro manažery 13. Modely národní kultury a jejich využití v manažerské praxi - Národní kulturní odlišnosti, kulturní dimenze a postoje - Modely národních kultur (Hofstede, Trompenaars) 14. Vyrovnávání se s kulturní jinakostí a překonávání kulturního šoku - Psychologické modely překonávání kulturního šoku - Interkulturální a multikulturální komunikace, její efektivnost a bariéry

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Project Project 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 35  0
                Oral Oral examination 30  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2004/2005 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2003/2004 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner