115-0300/02 – Management A (MANAG)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits4
Subject guarantordoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
JAN02 Ing. Viktorie Janečková, Ph.D.
LED30 doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
MAT35 Ing. Antonín Matulík, Ph.D.
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To identify basic ideas, opinions, principles, conceptions and theories relating to management area. 2. To describe classical and modern schools of management. 3. To clarify the principle and main atributes of present management. 4. To list and to explain basic managerial functions - planning, decision-making, organizing, personnel management, leadership and motivation, control. 5. To clarify the principle and function of strategic management.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Basic information about problems of business management are shown in the subject instruction. A short information about management development and theoretical access is shown too.

Compulsory literature:

CARROLL, Archie. B. a Ann K. BUCHOHOLTZ. Business & Society: Ethics & Stakeholders Management. 7th ed. Boston: South Western College, 2008. ISBN 13-978-0-324-56939-1. CERTO, Samuel., C. a Trevis CERTO. Modern management: Concepts and skills. 12th ed. Prentice Hall, 2011. ISBN 978-0132176316. DAFT, Richard L. a Patricia LANE. Management. 9th ed. South-Western Cengage Learning, 2010. ISBN 978-0-324- 59584-0. DUBRIN, Andrew J. Esentials of Management. 9th ed. South-Western Cengage Learning, 2011. ISBN 978-0-538-47823-6. FOOT, Margaret a Caroline HOOK. Introducing Human Resource Management. 5th ed. Harlow: Pearson Educated Limited, 2008. ISBN 978-0-273-71200-8. GIBSON, James, John Ivancevich a Robert Konopaske. Organizations: Behavior, Structure, Processes. 14th ed. McGraw-Hill/Irwin, 2011. ISBN 978-0078112669. GILAD, Benjamin. Business War Games: How Large, Small, and New Companies Can Vastly Improve Their Strategies and Outmaneuver the Competition. Franklin Lakes, NJ: The Career Press, 2009. ISBN 9781601630308. GRIFFIN, Ricky W. Management. 10th ed. Cengage Learning, 2010. ISBN 9781439080993. KONTES, Peter W. The CEO, Strategy, and Shareholder Value: Making the Choices That Maximize Company Performance. Wiley, 2011. ISBN 978-1118119037. MATHIS, Robert L. a John H. JACKSON. Human Resource Management. 12th ed. Maason: South Western Cengage Learning, 2008. ISBN 978-0-324-54275-2. MULLINS, John, W. a Orville C. Walker. Marketing Management: a Strategic Decision-Making Approach. 7st ed. New York: McGraw-Hill, 2010. ISBN 978-0-07-338116-9. SHAFRITZ, Jay, M. Classics of Organization Theory. 7th ed. Wadsworth, 2010. ISBN 978-0495569411. SCHERMERHORN, John R. Management. 10th ed. New York: John Wiley & Sons, 2010. ISBN 978-0-470-29437-6. SMITH, Lyn a Pamela MOUNTER. Effective Internal Communication. 2nd ed. Kogan Page, 2008. ISBN 978-0-7494-5265-0. STRYKER, Steven C. Plan To Succed: A Guide to Strategic Planning. Government Institutes, 2011. ISBN 978-1605907277. TAYLOR, Winslow F. The Principles of Scientific Management. Ed. neuved. CreateSpace, 2011. ISBN 978-1460969984. THILL, Joh V. a Cecil L. Excellence in Business Communication. 9th ed. Prentice Hall, 2010. ISBN 978-0-136-10376-6. ZELENÝ, Milan. Human Systems Management: Integrating Knowledge, Management and System. World Scientific Pub Co Inc. Reprint, 2008. ISBN 981-0249136.

Recommended literature:

BECK Robert C. Motivation: Teories and Principles. 5th ed. Upper Saddler River: Pearson Education (United States), 2004. ISBN 978-0131114456. BRAGG, Steven M. Controller's Guide to Planning and Controlling Operations. Wiley, 2004. ISBN 978-0471576808. SCHEIN, Edgar H. Organizational Culture and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass, 1992. ISBN 1-55542-487-2. SIMON, Herbert A. Administrative behavior: a study of decision-making processes in administrative organizations. New York: Free Press, 1997. ISBN 0684835827. WHETTEN, David A. a Kim S. CAMERON. Developing management skills. 8th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall, 2005. ISBN 0131441426.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Základní pojmy, funkce a členění managementu - Definice managementu a obsahový význam pojmu management - Funkce managementu – plánování, rozhodování, organizování, komunikování, motivování, kontrola, vedení lidí 2. Charakteristika managera, jeho činnosti, role a odpovědnosti - Vlastnosti manažera – vrozené a získané - Hierarchie řídících struktur - Manažerská odpovědnost (vůči vlastníkům, zaměstnancům, státu, společnosti, sobě) - Manažerské role – interpersonální, informační, rozhodovací - Typy manažerů v průběhu vývoje firmy 3. Klasikové managementu - Období předklasické – J. Mongomery, R. Owen, J. Watt, H.R.Towne a jiní - F. W. Taylor – vědecké řízení a jeho zásady - H. Fayol – správní řízení – obsah a zaměření 14 principů úspěšného řízení - M. Weber – byrokratické řízení a jeho zásady - E. Mayo – škola lidských vztahů – důraz na nehmotné stimuly - Aplikace zásad klasického řízení – Ford, Baťa 4. Moderní směry managementu - Procesní přístupy – důraz na klasifikaci manažerských funkcí a jejich spojení v integrovaný celek. Představitelé Gulick, Mooney, Koontz, Urwick, Weihrich. Systém POSDCORB. - Systémové přístupy – akcentování komplexního chápání uvažovaných jevů a procesů ve vnitřních i vnějších souvislostech. Představitelé Barnard, Simon, Marche. - Kvantitativní přístupy – operační výzkum, operační analýza. Přednosti a zápory, matematické modelování. - Psychologicko-sociální přístupy – teorie X a Y. Maslowova teorie potřeb, Herbergova teorie satisfaktorů a disatisfaktorů. - Pragmatický přístup – McKinsey, „7S“, Teorie „Z“, Metoda MBO 5. Současný management - Podnikatelské prostředí současnosti - Hledání dokonalosti Peterse a Watermana - Dokonalost ve využívání lidí Leveringa a kol. - Leadership – Kanterová - Benchmarking – učit se od nejlepších - Outsourcing - Podnikový reengineering – zásadní proměna firmy 6. Proces plánování - Členění plánů podle jejich charakteru – časové, věcné. - Plánovací proces - Podnikatelský záměr – jeho vztah k plánování. 7. Rozhodování a rozhodovací metody - Definování procesu rozhodování - Potřebné podklady pro - Součásti rozhodovacího procesu, typy rozhodování - Formulace rozhodnutí a charakter rozhodnutí – příkaz (zákaz), doporučení, návod 8. Proces organizování - Definice organizování, organizace a její základní charakteristiky - Základní typy organizačních struktur – liniová, funkcionální, funkcionálně- štábní, maticová - Moderní typy organizace – podnikatelská jednotka, divize, hybridní struktura, síťové struktury - Faktory působící na organizaci – Mintzbergova teorie struktur - Organizační architektura 9. Personální management a vedení lidí - Definice personální práce - Personální činnosti - Legislativa zaměstnávání pracovníků - Kariéra 10. Motivace a stimulace - Motivace – definování pojmu, zdroje motivace - Motivační teorie - Motivační profil člověka - Definice stimulace, prostředky stimulace – hmotné a nehmotné prostředky - Výkon a spokojenost pracovníka, pracovní výkon, motivace k řídící činnosti 11. Komunikace - Definování komunikace, proces předávání informací a jeho členění - Volba médií a volba komunikačního kanálu - Komunikační styl, komunikační dovednosti - Efektivní komunikace – argumentační mosty - Základní chyby při komunikaci 12. Proces kontroly - Definice kontrolního procesu, její funkce, fáze a členění - Druhy a formy kontrolního procesu - Přístupy k stanovení standardů - Vývojové tendence kontroly - Přenášení pracovních povinností – systém delegování pravomoci a odpovědnosti - Definování controllingu a jeho zásady 13. Strategický management - podstata a funkce - Poslání podniku, podnikové cíle, zájmové skupiny. - Analýza vnějšího a vnitřního prostředí - Volba strategií a jejich implementace strategií. 14. Základy etiky a podnikové kultury - Etika, morálka - Podniková etika jako aplikovaná etika - Etický kodex firmy – význam, obsah - Definice kultury firmy, její význam - Prvky a projevy podnikové kultury - Změny podnikové kultury a její dopady 15. Riziko a krize v podnikání - Definice pojmu rizika - Základní rozdělení rizika a členění podnikatelského rizika, jeho snižování - Rizikový lidský faktor - Definice pojmu krize - Charakteristika podnikatelské krize - Způsob zvládnutí krizových situací, systém krizového managementu

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 20 (20) 0
                Project Project 20  0
        Examination Examination 80 (80) 0
                Written examination Written examination 60  0
                Oral Oral examination 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner