115-0302/01 – Člověk a organizace (ČLORG)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.Garant verze předmětuPhDr. Anna Dušková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
DUS20 PhDr. Anna Dušková
KAN07 PhDr. Zdeňka Kaňáková
MAT47 PhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
FAC0001 Anonymizovaná Osoba
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle "Člověk a organizace": ­- vysvětlit problematiku struktury a fungování sociálního prostředí, tzn. společnosti, malých sociálních skupin a organizací, ­- popsat sociální procesy probíhající v sociálním prostředí, ­- objasnit postup jak získat empirická data sociologickým výzkumem, ­- vysvětlit podstatu osobnosti a jejího formování, ­- rozlišit mezi motivací a stimulací, ­- objasnit vytváření sociální interakce a interpersonálních vztahů ve skupině, ­- identifikovat a řešit konflikty a stres, ­- ilustrovat a vysvětlit podstatu kreativního myšlení a učení.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Podstata předmětu spočívá v poskytnutí základních sociologických a psychologických poznatků, které jsou nezbytné pro pochopení problematiky fungování osobnosti a sociálního prostředí (skupin, organizací, společnosti), aby bylo možné je efektivně formovat a rovněž ovlivňovat procesy, které se jich týkají. Tyto znalosti jsou důležité především pro management a marketing.

Povinná literatura:

BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ et al. Psychologie a sociologie řízení. 3. rozš. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-169-0. BLÁHA, Jiří a Aleš MATEICIUC. Osobnost a psychické procesy. Ostrava: EkF, VŠB-TU Ostrava, IIS. 2008. DUŠKOVÁ, Anna. Sylaby k přednáškám „Člověk a organizace“. Ostrava, EkF, VŠB-TU Ostrava, IIS, 2008.

Doporučená literatura:

NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie organizace. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0577-X. NOVÝ, Ivan et al. Sociologie pro ekonomy. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-433-9. PROVAZNÍK, Vladimír et al. Psychologie pro ekonomy. Praha: Grada, 1997. ISBN 80-7169-434-7 SURYNEK, Alois, Růžena KOMÁRKOVÁ a Eva KAŠPAROVÁ. Základy sociologického výzkumu. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-038-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Osobnost a její struktura - Vymezení osobnosti, úloha jedince v organizaci, osobnostní struktura. - Rysy osobnosti, třídění osobnosti. - Kvalitativní pohled na osobnost (sebepojetí), kvantitativní pohled na osobnost (strukturální teorie osobnosti). 2. Motivace a dynamika osobnosti - Vymezení pojmů činnost, chování, psychické procesy. - Role motivace, vnější a vnitřní příčiny motivovaného chování. - Zájmy, postoje, hodnoty a sklony jako motivační kategorie. 3. Poznávání osobnosti, interpersonální percepce - Vnímání druhých jako základ jejich poznávání. - Nepřesnosti při vnímání druhých osob. - Teorie interpersonálního vnímání. 4. Sociální interakce a interpersonální vztahy - Pojetí interpersonální interakce, její charakteristické rysy, sociální a organizační souvislosti. - Prvky, formy a styly sociální interakce. - Interpersonální orientace a interakční programy. 5. Konflikty - Pojetí konfliktů, druhy konfliktů a jejich příčiny. - Pozitivní a negativní účinky konfliktů a jejich řešení. - Agresivní chování, jeho příčiny, projevy a možnosti řešení. 6. Stress a pracovní zátěž - Pojetí stressu a stresové situace, charakteristika pracovní zátěže. - Stresová reakce, eustres a distres. - Odolnost vůči psychickému stresu a důsledky stresu. 7. Myšlení, učení a tvořivost - Myšlení jako rozumové poznání, abstraktní, pojmové a logické myšlení. - Tvůrčí (produktivní ) myšlení, podmínky pro tvořivou práci. - Fantazie, pozornost, paměť. - Učení, druhy učení, křivka učení. 8. Společnost a její struktura. - Společnost jako sociální útvar. - Sociálně-ekonomická struktura společnosti, sociální kategorie. - Sociální stratifikace společnosti, sociální vrstvy. 9. Socializace jedince v sociálním prostředí. - Vymezení socializace, formy a etapy socializačního procesu. - Faktory ovlivňující socializaci, sociální izolace. - Metoda zjišťování míry izolovanosti jedinců v skupině (sociometrie). 10. Individuální a skupinové potřeby - Vymezení individuálních a skupinových potřeb. Maslowova klasifikace potřeb. - Individuální hierarchie potřeb, důsledky dlouhodobě neuspokojené potřeby. - Individuální a sociální faktory ovlivňující uspokojování potřeb. 11. Sociální skupina, pracovní skupina - Vymezení sociální skupiny, typologie skupin, charakteristika pracovní skupiny. - Odlišení sociální skupiny od jiných sociálních útvarů. - Sociální role, pozice, prestiž. - Prvky sociální skupiny (členové, vztahy, cíle, hodnoty a normy). - Podmínky nutné pro fingování skupiny (systémy kontroly, sankcí a komunikace). 12. Stabilita a dynamika sociální skupiny, koheze a tenze skupiny - Vybrané způsoby zajištění stability sociální skupiny. - Vymezení koheze (soudržnosti) a tenze (napětí) skupiny. - Vliv jednotlivých prvků skupiny na její kohezi resp. tenzi. - Vliv systémů kontroly, sankcí a komunikace na kohezi, resp. tenzi. 13. Sociální mobilita v organizaci a mezi organizacemi. - Vymezení sociální mobility, druhy mobility, význam mobility. - Směr a intenzita mobility, sociální distance v mobilitě. - Faktory ovlivňující pozitivně a negativně sociální mobilitu. 14. Sociální komunikace. - Vymezení komunikace, druhy komunikace a jejich přednosti a nedostatky. - Fáze komunikačního procesu, komunikační šumy. - Faktory ovlivňující pozitivně a negativně efektivitu sociální komunikace. 15. Organizace a její formální struktura. - Podnik jako sociální systém, jeho cíle. - Analýza sociálního systému organizace (podniku) z hlediska její struktury a dynamiky. - Charakteristika formální struktury organizace. 16. Neformální struktura organizace. - Charakteristika neformální struktury organizace, resp. podniku. - Typy neformálních skupin. - Pozitivní a negativní význam neformální skupin pro organizaci. 17. Sociální klima v organizaci - Vymezení sociálního klimatu v organizaci a jeho význam. - Charakteristika vnějších a vnitřních faktorů ovlivňujících sociální klima. - Základní prvky sociálního klimatu (normy, hodnoty a styly vedení). 18. Vazby mezi organizací a komunitou. - Charakteristika komunity a význam komunity pro organizaci. - Faktory ovlivňující pozici organizace v komunitě. - Multiplikační faktor a jeho dopad v době útlumu činnosti organizace. 19. Sociologický výzkum. - Charakteristika sociologického výzkumu a průzkumu. - Fáze sociologického výzkumu. - Projekt výzkumu a závěrečná zpráva. 20. Techniky sociologického výzkumu. - Druhy technik získávání sociálních dat (studium dokumentů, pozorování, rozhovor, dotazník, experiment). - Možnosti použití jednotlivých technik, jejich přednosti a nedostatky. - Průzkum veřejného mínění, sociometrie. 21. Vybrané problémy sociologického výzkumu - Problematika formulace otázek v rozhovoru a dotazníku, typy nevhodných otázek. - Třídění dat 1. a 2. stupně. - Interpretace a vyhodnocení dat získaných výzkumem.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6202) Hospodářská politika a správa (6202R049) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6202R049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B6207) Kvantitativní metody v ekonomice (6207R015) Metody řízení a rozhodování v ekonomice P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (00) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Valašské Meziříčí 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (01) Ekonomika podniku P čeština Valašské Meziříčí 1 povinný stu. plán
2004/2005 (M6209) Systémové inženýrství a informatika (6209T025) Systémové inženýrství a informatika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R086) Podniková ekonomika a management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B6209) Systémové inženýrství a informatika (6209R001) Aplikovaná informatika (01) Aplikovaná informatika P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (B6208) Ekonomika a management (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B6202) Hospodářská politika a správa (6201R004) Ekonomie P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.