115-0302/01 – Individual and Organization (ČLORG)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits3
Subject guarantorprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.Subject version guarantorPhDr. Anna Dušková
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
DUS20 PhDr. Anna Dušková
KAN07 PhDr. Zdeňka Kaňáková
MAT47 PhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
FAC0001 Anonymizovaná Osoba
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Aims of "Individual and Organization": ­- to explain problems of structure and working social settings (small groups, organizations and society), ­- to describe social processes which are in social setting, ­- to clarify advance of data gathering in sociological research, ­- to explain essence of personality and her forming, ­- to distinguish between motivation and stimulation, ­- to explain forming social interaction and interpersonal relationships in the group, ­- to identify and solve conflicts and stress, ­- to illustrate and explain essence of creative thinking and learning.

Teaching methods

Lectures

Summary

Lessons provide explanation of key sociological and psychological knowledge which are needful for comprehension problems of personality and social settings (groups, organizations and societies) and for their effective forming and influencing. This knowledge is important especially for management and marketing.

Compulsory literature:

ADLER, Ronald B. a Jeanne M. ELMHORST. Communicating at Work. 10th ed. London: McGraw-Hill, 2010, ISBN 0-07-338517-4. MULLINS, Laurie J. Management and Organizational Behavior. 8 th ed. London: Pitman, 2007. ISBN 0-273-60039-7.

Recommended literature:

ADLER, Ronald B. a Jeanne M. Elmhorst. Communicating at Work. 10th ed. London: McGraw-Hill, 2010, ISBN 0-07-338517-4. MULLINS, Laurie J. Management and Organizational Behavior. 8 th ed. London: Pitman, 2007. ISBN 0-273-60039-7.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Osobnost a její struktura - Vymezení osobnosti, úloha jedince v organizaci, osobnostní struktura. - Rysy osobnosti, třídění osobnosti. - Kvalitativní pohled na osobnost (sebepojetí), kvantitativní pohled na osobnost (strukturální teorie osobnosti). 2. Motivace a dynamika osobnosti - Vymezení pojmů činnost, chování, psychické procesy. - Role motivace, vnější a vnitřní příčiny motivovaného chování. - Zájmy, postoje, hodnoty a sklony jako motivační kategorie. 3. Poznávání osobnosti, interpersonální percepce - Vnímání druhých jako základ jejich poznávání. - Nepřesnosti při vnímání druhých osob. - Teorie interpersonálního vnímání. 4. Sociální interakce a interpersonální vztahy - Pojetí interpersonální interakce, její charakteristické rysy, sociální a organizační souvislosti. - Prvky, formy a styly sociální interakce. - Interpersonální orientace a interakční programy. 5. Konflikty - Pojetí konfliktů, druhy konfliktů a jejich příčiny. - Pozitivní a negativní účinky konfliktů a jejich řešení. - Agresivní chování, jeho příčiny, projevy a možnosti řešení. 6. Stress a pracovní zátěž - Pojetí stressu a stresové situace, charakteristika pracovní zátěže. - Stresová reakce, eustres a distres. - Odolnost vůči psychickému stresu a důsledky stresu. 7. Myšlení, učení a tvořivost - Myšlení jako rozumové poznání, abstraktní, pojmové a logické myšlení. - Tvůrčí (produktivní ) myšlení, podmínky pro tvořivou práci. - Fantazie, pozornost, paměť. - Učení, druhy učení, křivka učení. 8. Společnost a její struktura. - Společnost jako sociální útvar. - Sociálně-ekonomická struktura společnosti, sociální kategorie. - Sociální stratifikace společnosti, sociální vrstvy. 9. Socializace jedince v sociálním prostředí. - Vymezení socializace, formy a etapy socializačního procesu. - Faktory ovlivňující socializaci, sociální izolace. - Metoda zjišťování míry izolovanosti jedinců v skupině (sociometrie). 10. Individuální a skupinové potřeby - Vymezení individuálních a skupinových potřeb. Maslowova klasifikace potřeb. - Individuální hierarchie potřeb, důsledky dlouhodobě neuspokojené potřeby. - Individuální a sociální faktory ovlivňující uspokojování potřeb. 11. Sociální skupina, pracovní skupina - Vymezení sociální skupiny, typologie skupin, charakteristika pracovní skupiny. - Odlišení sociální skupiny od jiných sociálních útvarů. - Sociální role, pozice, prestiž. - Prvky sociální skupiny (členové, vztahy, cíle, hodnoty a normy). - Podmínky nutné pro fingování skupiny (systémy kontroly, sankcí a komunikace). 12. Stabilita a dynamika sociální skupiny, koheze a tenze skupiny - Vybrané způsoby zajištění stability sociální skupiny. - Vymezení koheze (soudržnosti) a tenze (napětí) skupiny. - Vliv jednotlivých prvků skupiny na její kohezi resp. tenzi. - Vliv systémů kontroly, sankcí a komunikace na kohezi, resp. tenzi. 13. Sociální mobilita v organizaci a mezi organizacemi. - Vymezení sociální mobility, druhy mobility, význam mobility. - Směr a intenzita mobility, sociální distance v mobilitě. - Faktory ovlivňující pozitivně a negativně sociální mobilitu. 14. Sociální komunikace. - Vymezení komunikace, druhy komunikace a jejich přednosti a nedostatky. - Fáze komunikačního procesu, komunikační šumy. - Faktory ovlivňující pozitivně a negativně efektivitu sociální komunikace. 15. Organizace a její formální struktura. - Podnik jako sociální systém, jeho cíle. - Analýza sociálního systému organizace (podniku) z hlediska její struktury a dynamiky. - Charakteristika formální struktury organizace. 16. Neformální struktura organizace. - Charakteristika neformální struktury organizace, resp. podniku. - Typy neformálních skupin. - Pozitivní a negativní význam neformální skupin pro organizaci. 17. Sociální klima v organizaci - Vymezení sociálního klimatu v organizaci a jeho význam. - Charakteristika vnějších a vnitřních faktorů ovlivňujících sociální klima. - Základní prvky sociálního klimatu (normy, hodnoty a styly vedení). 18. Vazby mezi organizací a komunitou. - Charakteristika komunity a význam komunity pro organizaci. - Faktory ovlivňující pozici organizace v komunitě. - Multiplikační faktor a jeho dopad v době útlumu činnosti organizace. 19. Sociologický výzkum. - Charakteristika sociologického výzkumu a průzkumu. - Fáze sociologického výzkumu. - Projekt výzkumu a závěrečná zpráva. 20. Techniky sociologického výzkumu. - Druhy technik získávání sociálních dat (studium dokumentů, pozorování, rozhovor, dotazník, experiment). - Možnosti použití jednotlivých technik, jejich přednosti a nedostatky. - Průzkum veřejného mínění, sociometrie. 21. Vybrané problémy sociologického výzkumu - Problematika formulace otázek v rozhovoru a dotazníku, typy nevhodných otázek. - Třídění dat 1. a 2. stupně. - Interpretace a vyhodnocení dat získaných výzkumem.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes (00) Účetnictví a daně P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6202) Economic Policy and Administration (6202R049) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6202R049) Accounting and Taxes (00) Accounting and Taxes P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 2 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (00) Applied Informatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Valašské Meziříčí 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (01) Business Economics P Czech Valašské Meziříčí 1 Compulsory study plan
2004/2005 (M6209) Systems Engineering and Informatics (6209T025) System Engineering and Informatics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R020) Business Economics (00) Business Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B6209) Systems Engineering and Informatics (6209R001) Applied Informatics (01) Applied Infomatics P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (B6208) Economics and Management (6201R004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B6202) Economic Policy and Administration (6201R004) Economics P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner