115-0305/04 – Manažerské metody a techniky (MMT)

Garantující katedraKatedra managementuKredity2
Garant předmětuIng. Marcela Papalová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Antonín Matulík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT35 Ing. Antonín Matulík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

• Získat přehled o řídících technikách • Umět rozlišit techniky od znalostí, procedur a funkcí • Popsat metody nejčastěji využívané při řízení a při zvyšování výkonnosti • Objasnit podstatu jednotlivých technik • Prakticky aplikovat vybrané techniky • Posoudit bariéry použití vybraných technik

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem předmětu je objasnit systematické a analytické metody a techniky používané při zvyšování výkonnosti organizace v jednotlivých oblastech podnikatelské činnosti. Souběžně s teoretickými poznatky využívá zobecněných zkušeností managementu úspěšných podniků. Vedle osvojení teoretických znalostí je cílem výuky předmětu zvládnutí praktických aplikací vybraných manažerských metod a technik. Cílem předmětu z hlediska studentů je získat přehled o metodách a technikách používaných v managementu, umět rozlišit techniky od znalostí, procedur a funkcí, popsat metody nejčastěji využívané při řízení a při zvyšování výkonnosti, objasnit podstatu jednotlivých metod, technik, prakticky aplikovat vybrané techniky a posoudit bariéry použití vybraných technik.

Povinná literatura:

1. MATUSIKOVA, Lucja et al. Strategický management, 2. vyd. SOET, vol 15. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. 226 s. ISBN 978-80-248-4038-3. 2. SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. 483 s. ISBN 978-80-247-4644-9. 3. ŠTĚDROŇ, Bohumír. Prognostické metody a jejich aplikace. Praha: C. H. Beck, 2012. 224 s. ISBN 978-80-7179-174-4.

Doporučená literatura:

1. BLAŽEK, Ladislav. Management: organizování, rozhodování, ovlivňování. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. 224 s. ISBN 978-80-247-4429-2. 2. BRECHTA, Bohumil, GRASSEOVÁ, Monika, Efektivní rozhodování: analyzování, rozhodování, implementace a hodnocení. Brno: Edika, 2014. 392 s. ISBN 9788026601791. 3. MIKUŠOVÁ, Marie a Marcela PAPALOVÁ. Krizový management. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. 262 s. Series of economics textbooks, vol. 14 (2014). ISBN 978-80-248-3604-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
115-0386 MNGT Management Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika řízení jako vědy a umění, problém jednoduchosti a složitosti řízení. Manažerské mýty a realita. Vysvětlit pojem MT (manažerské techniky), definice použití. Charakteristika MT, členění. Oblasti použití MT. Přínosy MT. 2. Metody a techniky vrcholového řízení. Definice vrcholového řízení, objasnění pojmů, význam. MT užívané ve vrcholovém řízení. Komponenty korporativního plánování. 3. Nové přístupy k managementu. Moderní přístupy ke strategickému řízení. Analytické metody a techniky. Metody modelování. Obecné strategické alternativy. Strategické plánovací modely. 4. Analýza SWOT ve vrcholovém řízení. Definice pojmů. Klíčové otázky analýzy- tvorba adekvátních kritérií. Diagram analýzy. Aplikace závěrů analýzy s využitím diagramu. 5. Manažerské plánování. Metody manažerského plánování. Postupy při stanovení cílů. Hodnocení vývoje předpokladů. Určování alternativních postupů. Formulace podpůrných plánů. Číselné vyjádření plánů pomocí rozpočtu. 6. Operativní řízení-jeho obsah, metody a techniky. MMT plánování výrobního postupu a vytížení. Řízení pomocí výjimek. Řízení delegováním. Řízení podle cílů (MBO) (tvorba kritérií pro manažerské cíle, stanovení cílů, hodnocení výkonu). Způsoby vedení operativní porady. 7. Metody tvorby útvarové struktury organizace. Definice, pojmy, význam organizování. Postup při vytváření útvarové struktury organizace. Tradiční a moderní metody útvarové struktury řídícího systému. Praktické aspekty organizačního projektování. 8. Manažerské techniky při alokaci zdrojů (síťová analýza) a jejich efektivní využití. Organizační změny. Proces změny. Typy změn. Jednotlivé kroky procesu změn (Lewin-Scheinův model). Jednotlivé kroky procesu změn (Daftův model - charakteristika). MT překonávání odporu ke změnám (osvěta a komunikace, participace a zapojení, usnadnění a podpora, vyjednávání a dohoda, manipulace a kooptace, donucení). Organizační konflikt, zdroje konfliktů. MT řízení konfliktu. Neefektivní MT. 9.Aplikace manažerských technik v dalších fázích výrobního procesu až po expedici produkce (kusová, malosériová a hromadná výroba) Organizační a řídící činnost manažera. Uplatňování pracovní kázně a disciplíny. Spoluúčast podřízených na řízení firmy. Hodnocení podřízených vzhledem k motivací. Tvůrčí činnost podřízených. Motivační nástroje, metody a postupy. 10. a 11. Aplikace hodnotové analýzy a hodnotového inženýrství (oblast výrobková, resp. řízení firmy). Hodnotová analýza. Vysvětlení funkčně nákladového přístupu. Funkce jako základní kategorie funkčně nákladového přístupu. Metody zjišťování funkcí. Pojetí efektivnosti v hodnotové analýze. Metody hodnocení funkcí a efektivnosti objektu. Metoda tvorby cen funkčně ? nákladovým způsobem. Metody tvůrčího myšlení v hodnotové analýze. Metodický postup při aplikaci hodnotové analýzy ve výrobkové oblasti. 12. Metody a techniky inovativnosti. Plánováním a organizovaností proti inovacím. Metodické přístupy k experimentování. Techniky tvůrčího řešení problémů. Úskalí optimalizačních metod. Duplicity a interní konkurence jako nástroj inovací. Hodnocení neúspěšných experimentů. Metodické aspekty řízení řešitelských týmů. 13. Metody a techniky v investiční činnosti. Metodika postupu při přípravě projektu (investičního záměru). Metodika předinvestiční fáze projektového cyklu (oportunity study, pre-feasibility study, feasibility sudy). Metodika investiční fáze projektového cyklu. Metodika výrobní fáze projektového cyklu z krátko a dlouhodobého hlediska. Výběrová řízení, zadávací řád staveb a kategorizace investičních akcí. Základní pojmy investiční akce (investor, stavební dozor, provozní soubor, stavební objekt apod.). Metodický postup v přípravě územního řízení a stavebního rozhodnutí. 14. Metody racionálního využívání času manažera. Režim pracovníka dne. Efektivní postupy při delegování. Efektivní postupy při práci s informacemi. Manažerský plán využití času. Konsolidace disponibilního času.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 15  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 50  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 15  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (N6208) Ekonomika a management (6208T020) Ekonomika podniku (00) Ekonomika podniku P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.