115-0306/01 – Manažerské dovednosti (MD)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBAGarant verze předmětuMgr. Jan Kovács, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2006/2007
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOV03 Mgr. Jan Kovács, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Popsat a vysvětlit 12 klíčových manažerských dovedností, které používají, byť v různé míře, všichni manažeři bez ohledu na hierarchické postavení v organizaci, diskutovat o manažerských způsobilostech potřebných pro řízení firemních procesů a zapojování lidí do jejich zlepšování. 2.Diagnostikovat vlastní předpoklady pro zvládání manažerských dovedností, které zahrnuje tento předmět, rozvíjet svoje vlastní způsobilosti tak, abyste mohli aspirovat na pozici manažera ve firmě, aplikovat znalosti získané studiem modulů i samostudiem z doporučené literatury při řešení případových situací, napodobovat chování manažerů, které můžete, prostřednictvím tutoriálů, vypozorovat na videofilmech, které vám budou promítány, řešit případové situace z manažerské praxe. 3.Získat přehled a teoretickou znalost obsahu základních sociálních a manažerských dovedností a technik, které mohou usnadňovat a urychlovat manažerské procesy, nástroje manažerské práce v podobě záznamových archů, návodek či doporučení, které transformují danou dovednost do praktické realizace, metodické návody popisující v krocích způsob jednání manažera při řízení činností a vedení lidí na pracovišti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu Manažerské dovednosti je seznámit studenty se dvanácti základními tématy, ve kterých manažeři uplatňují své dovednosti, pracovní postupy nebo činnosti. Studenti se prostřednictvím tohoto předmětu seznámí s dovednostmi, jako jsou podpůrná komunikace se zaměstnancem, vystupování a prezentování, zvládání konfliktních situací, ovlivňování druhých atd., které záleží zejména na osobních dovednostech rozvíjených zkušenostmi a výcvikem. Dále si vyzkouší i některé manažerské postupy a činnosti jako jsou delegování pravomoci, akční plány motivování zaměstnanců, ovlivňování skupinové efektivity a vytváření synergických efektů v týmové práci apod. Prostřednictvím případových situací si vyzkoušejí i fungování některých vybraných technik např. v oblasti rozhodování a stanovování cílů (Ishikawův diagram, Paretova analýza, brainstorming, silové pole, SMART cíle atd.), v komunikaci (SPIN), v koučování (technika GROW, STEER) atd.

Povinná literatura:

ARMSTRONG, Michael. Naučte se správně vést lidi: získejte zásadní manažerské a řídicí dovednosti, které skutečně vedou k výsledkům. Brno: Lingea, 2020. 202 s. ISBN 978-80-7508-621-1. LOŠŤÁKOVÁ, Olga. Empatická a asertivní komunikace: jak zvládat obtížné komunikační situace. Praha: Grada, 2020. 231 s. ISBN 978-80-271-1597-6. ZHUO, Julie. První kroky v manažerské pozici: cesta k úspěšnému a respektovanému šéfovi. Praha: Grada, 2020. 231 s. ISBN 978-80-271-2893-8.

Doporučená literatura:

HRONÍK, František. Čtyři směry business myšlení. Brno: MotivP, 2020. 143 s. ISBN 978-80-87981-31-3. JENKINS-SCOTT, Jackie. 7 tajemství odpovědného vedení lidí. Praha: Grada, 2021. 175 s. ISBN 978-80-271-1711-6. ŠOCHOVÁ, Zuzana a Eduard KUNCE. Agilní metody řízení projektů. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2019. 223 s. ISBN 978-80-251-4961-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kontrolní otázky Meta komunikace

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

I. Úvod do studia Manažerské kompetence a role. Pojetí práce manažera. Manažerské kompetence. Tři skupiny manažerských rolí. Význam znalostí, dovedností a schopností na různých úrovních managementu. II. Sebepoznání a poznání druhých Kognitivní styly MBTI test. Srovnání kognitivních typů. Interpersonální percepce Proces percepce. Faktory ovlivňující proces výběru podnětů. Individuální rámec percepce. Chyby v percepci. Význam percepce v manažerské práci. Zvládání různých stresových situací a jejich účinků v práci manažera Co je stres, rozměry stresu a vztah stresu k motivaci a chování. Typy stresorů v manažerské práci. Kdy a jak dochází ke stresu. Příznaky stresového stavu a následky distresu. Metody a techniky ke snížení distresu a strategie zvládání stresu pro manažery. III. Komunikační dovednosti a zvládání konfliktů Principy podpůrné komunikace, asertivita pro manažery. Proces komunikace a jeho prvky. Interpersonální komunikace. Bariéry v interpersonální komunikaci. Asertivní práva a asertivní techniky. Význam a omezení asertivního jednání pro manažery. Naslouchání, neverbální komunikace pro manažery Zásady aktivní naslouchání. Vybrané aspekty neverbální komunikace v manažerské práci (při řízení porad, hodnocení zaměstnanců, prezentaci …). Zvládání konfliktních situací. Co je konflikt. Proces vývoje konfliktu. Příčiny – zdroje interpersonálních konfliktů. Důsledky konfliktů v manažerské práci. Reakce manažera na konflikty. Strategie zvládání konfliktních situací. IV. Dovednosti /techniky při ovlivňování výkonnosti Rozhodování a řešení problémů. Dvě stránky rozhodování (obsahová a procedurální). Typy manažerských rozhodování. Rozhodovací problémy a jejich struktura. Přehled vybraných individuálních manažerských metod řešení problémů. Delegování pravomoci, odpovědnost. Co je delegování, pravomoc a odpovědnost. Kdy a co delegovat. Centralizace a delegování. Výhody a bariéry delegování. Postup manažera při delegování. Uplatnění moci a vlivu Ukazatele manažerského vzestupu. Poziční faktory podporující moc manažera. Model „strategických náhodilostí“. Osobní vlastnosti manažera pro rozvoj moci. Strategie 3R. Aplikace strategií vlivu používaných manažery k dosažení souhlasu. Použití motivačních teorií v manažerské práci. Co je motivace, motiv, stimulace, stimul. Teorie zaměřené na obsah motivace (Maslow, Herzberg). Teorie zaměřené na proces motivace (Adams, Vroom, Skinner, Porter – Lawler). Aplikace motivačních teorií v řídící práci manažera. Manažerské strategie zvyšování motivace. Model pracovní motivace. Přehled různých strategií zvyšování motivace a jejich nástrojů (řízení a měření odměňování, nové formy práce, rozvoj a participace, MBO aj.). V. Dovednosti/techniky při vedení jednotlivců a týmů Dovednosti manažerů (lídrů) při vedení lidí. Vedení založené na rysech manažera. Vedení založené na osobních kvalitách a způsobu chování (kontinuum vedení, manažerská mřížka). Situační teorie vedení (kontigenční teorie, vedení cesta – cíl, Vroom a Yetton, Hersey a Blanchard). Transformační a transakční vedení. Vliv manažerské práce na skupinovou dynamiku. Pracovní skupina. Klasifikace skupin v organizaci. Co ovlivňuje skupinovou efektivitu. Fáze vývoje výkonu pracovní skupiny. Tým, týmová práce a koučování týmu. Vytváření vysoce efektivních pracovních skupin. Základní pravidla týmové práce. Činnosti podporující zlepšení skupinového výkonu. Chyby při vytváření vysoce efektivních pracovních skupin. Koučování. Metoda koučování GROW. Role kouče.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  18
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (N6202) Hospodářská politika a správa (6210T004) Eurospráva (00) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku