115-0309/01 – Tourism Foundations (ZCR)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits1
Subject guarantordoc. Ing. Václav Lednický, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2003/2004Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LED30 doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This is an introductory course of teaching of the field and therefore the primary objective of study is to provide students with information on basic concepts, teach them to focus in the field, certain basic criteria used in the field and understand and appreciate the dominant definitions used in the field.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations

Summary

A basic knowledge of tourism. The course is designed in the unity of two aspects: -tourism as an area of consumption, - tourism as an area of business opportunities and significant revenue factor.

Compulsory literature:

COOPER, Chris et al. Tourism: principles and practice. 4th ed. Harlow: Prentice Hall: Financial Times, 2008. ISBN 978-0-273-71126-1. HORNER, Susan a John SWARBROOKE. Business Travel and Tourism. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2001. ISBN 0 7506 43927. PAGE, Stephen J. Tourism Management: An Introduction. 4th ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2011. ISBN 978-0-08-096932-9.

Recommended literature:

HOLLOWAY, J. Christopher and Neil TAYLOR. The Business of Tourism. 7th ed. Harlow: Prentice Hall, 2009. ISBN 10:0-273-70161-4. MOWFORTH, Martin and Ian MUNT. Tourism and Sustainability: Development, Globalisation and New Tourism in the Third World. 3th ed. New York: Routledge, 2009. ISBN 13:978-0-415-41403-6.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Obecné vymezení cestovního ruchu -definování cestovního ruchu -základní pojmy z oblasti cestovního ruchu -základní charakteristiky a specifika cestovního ruchu 2. Typologie cestovního ruchu -typy dle vztahu k platební bilanci státu a dle způsobu financování -typy dle délky pobytu a počtu účastníků -typy dle způsobu zabezpečení cesty a pobytu, dle věku účastníků -typy dle charakteru pobytu 3. Vznik a nástin vývoje cestovního ruchu -počátky cestování a cestovního ruchu -vývoj cestovního ruchu před I. svět. válkou -cestovní ruch mezi světovými válkami -cestovní ruch po II. svět. válce 4. Postavení cestovního ruchu v národním hospodářství -součást spotřeby obyvatelstva -oblast podnikatelských příležitostí a aktivit -zaměstnanecký fenomén cestovního ruchu -stinné stránky cestovního ruchu -postavení českého cestovního ruchu v evropském a světovém turismu 5. Cestovní ruch jako součást národního hospodářství ČR -charakter přínosů cestovního ruchu v CR -charakter nákladů cestovního ruchu v ČR -postavení cestovního ruchu v ČR, jeho zvláštnosti a odlišnosti 6. Trendy ve vývoji světového i českého cestovního ruchu -základní vývojové směry současného cestovního ruchu ve světě -vývojové směry cestovního ruchu v Evropě -trendy vývoje cestovního ruchu v ČR 7. Hlavní světové trhy cestovního ruchu a jejich charakter -Evropa a její potenciál cestovního ruchu -Amerika a její možnosti v cestovním ruchu -nabídka cestovního ruchu v Asii a Africe -možnosti Austrálie a Tichomoří v cestovním ruchu 8. Mezinárodní doporučení a organizace v cestovním ruchu -WTO a její činnost -Evropská rada pro cestovní ruch -Systém garancí a kontroly služeb v cestovním ruchu v Evropě 9. Organizace a řízení cestovního ruchu v ČR -Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor cestovního ruchu -Odbory regionálního rozvoje na okresních úřadech -Místní samospráva a cestovní ruch -Organizace a asociace působící v cestovním ruchu 10. Plánování a rozvoj cestovního ruchu -role veřejného a soukromého sektoru při plánování rozvoje CR -analýza proveditelnosti nových záměrů v CR -Financování rozvoje CR -hlavní elementy plánovacího procesu 11. Dopad turismu na životní prostředí -metody měření vlivu CR na životní prostředí -opatření přijatá na ochranu životního prostředí (zákony) -metody plánování a řízení CR zohledňující kvalitu životního prostředí -význam trvalého a tzv. udržitelného rozvoje cestovního ruchu 12. Potenciál cestovního ruchu a jeho využívání a zhodnocování -charakter cestovního ruchu jako regionálního činitele -druhy potenciálu cestovního ruchu a jeho uplatnění -využitelnost jednotlivých druhů potenciálu -tvorba destinací cestovního ruchu a její zásady

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner