115-0309/02 – Základy cestovního ruchu (ZCR)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Václav Lednický, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LED30 doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Jedná se o úvodní předmět výuky oboru, a proto základním cílem studia předmětu je poskytnout studentům informace o základních pojmech, naučit je orientaci v oboru, určit základní kriteria používaná v oboru a porozumět i umět ocenit dominující definice používané v daném oboru.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace

Anotace

Předání základních poznatků o cestovním ruchu. Předmět je koncipován v jednotě dvou základních hledisek: -cestovní ruch jako oblast spotřeby, - cestovní ruch jako oblast podnikatelských příležitostí a významný příjmový činitel.

Povinná literatura:

HESKOVÁ, Marie et al. Cestovní ruch pro vyšší odborné školy a vysoké školy. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80-7168-948-3. HORNER, Susan a John SWARBROOKE. Cestovní ruch, ubytování a stravování, využití volného casu. Přeložil Jiří REZEK. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0202-9. INDROVÁ, Jarmila et al. Cestovní ruch: základy. 2. přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2009. ISBN 978-80-245-1569-4. KOLEKTIV AUTORŮ. Služby a cestovný ruch. Bratislava: Sprint, 2001. ISBN 80-88848-78-4. NOVACKÁ, Ľudmila. Cestovní ruch a Evropská unie. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 2011. ISBN 978-80-7452-016-7. PALATKOVÁ, Monika a Jitka ZICHOVÁ. Ekonomika turismu: turismus České republiky: vymezení a fungování trhu turismu, přístupy k hodnocení významu a vlivu turismu, charakteristika turismu České republiky. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3748-5. PALATKOVÁ, Monika. Mezinárodní cestovní ruch: analýza pozice turismu ve světové ekonomice, význam turismu v mezinárodních ekonomických vztazích, evropská integrace a mezinárodní turismus. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3750-8. PALATKOVÁ, Monika a Jitka ZICHOVÁ. Ekonomika turismu. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3748-5. PÁSKOVÁ, Martina. Udržitelnost rozvoje cestovního ruchu. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-80-7041-658-7. RYGLOVÁ, Kateřina. Cestovní ruch: soubor studijních materiálů. 3. rozš. vyd. Ostrava: Key, 2009. ISBN 978-80-7418-028-6.

Doporučená literatura:

ČERTÍK, Miroslav. Cestovní ruch: vývoj, organizace a řízení. Praha: OFF, 2001. ISBN 80-238-6275-8. FRANCOVÁ, Eva. Cestovní ruch. Olomouc: Univerzita Palackého, 2003. ISBN 80-244-0719-1. VAŠKO, Martin. Cestovní ruch a regionální rozvoj. Praha: Oeconomica, 2002. ISBN 80-245-0445-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Obecné vymezení cestovního ruchu -definování cestovního ruchu -základní pojmy z oblasti cestovního ruchu -základní charakteristiky a specifika cestovního ruchu 2. Typologie cestovního ruchu -typy dle vztahu k platební bilanci státu a dle způsobu financování -typy dle délky pobytu a počtu účastníků -typy dle způsobu zabezpečení cesty a pobytu, dle věku účastníků -typy dle charakteru pobytu 3. Vznik a nástin vývoje cestovního ruchu -počátky cestování a cestovního ruchu -vývoj cestovního ruchu před I. svět. válkou -cestovní ruch mezi světovými válkami -cestovní ruch po II. svět. válce 4. Postavení cestovního ruchu v národním hospodářství -součást spotřeby obyvatelstva -oblast podnikatelských příležitostí a aktivit -zaměstnanecký fenomén cestovního ruchu -stinné stránky cestovního ruchu -postavení českého cestovního ruchu v evropském a světovém turismu 5. Cestovní ruch jako součást národního hospodářství ČR -charakter přínosů cestovního ruchu v CR -charakter nákladů cestovního ruchu v ČR -postavení cestovního ruchu v ČR, jeho zvláštnosti a odlišnosti 6. Trendy ve vývoji světového i českého cestovního ruchu -základní vývojové směry současného cestovního ruchu ve světě -vývojové směry cestovního ruchu v Evropě -trendy vývoje cestovního ruchu v ČR 7. Hlavní světové trhy cestovního ruchu a jejich charakter -Evropa a její potenciál cestovního ruchu -Amerika a její možnosti v cestovním ruchu -nabídka cestovního ruchu v Asii a Africe -možnosti Austrálie a Tichomoří v cestovním ruchu 8. Mezinárodní doporučení a organizace v cestovním ruchu -WTO a její činnost -Evropská rada pro cestovní ruch -Systém garancí a kontroly služeb v cestovním ruchu v Evropě 9. Organizace a řízení cestovního ruchu v ČR -Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor cestovního ruchu -Odbory regionálního rozvoje na okresních úřadech -Místní samospráva a cestovní ruch -Organizace a asociace působící v cestovním ruchu 10. Plánování a rozvoj cestovního ruchu -role veřejného a soukromého sektoru při plánování rozvoje CR -analýza proveditelnosti nových záměrů v CR -Financování rozvoje CR -hlavní elementy plánovacího procesu 11. Dopad turismu na životní prostředí -metody měření vlivu CR na životní prostředí -opatření přijatá na ochranu životního prostředí (zákony) -metody plánování a řízení CR zohledňující kvalitu životního prostředí -význam trvalého a tzv. udržitelného rozvoje cestovního ruchu 12. Potenciál cestovního ruchu a jeho využívání a zhodnocování -charakter cestovního ruchu jako regionálního činitele -druhy potenciálu cestovního ruchu a jeho uplatnění -využitelnost jednotlivých druhů potenciálu -tvorba destinací cestovního ruchu a její zásady

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.