115-0311/01 – Managerial Skills (MD)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits3
Subject guarantorMgr. Jan Kovács, Ph.D.Subject version guarantorMgr. Jan Kovács, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
YearSemestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOV03 Mgr. Jan Kovács, Ph.D.
BAR404 Ing. Terezie Krestová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The purpose of this subject is to help management students develop the skills necessary to cultivate and implement good ideas in organizations. Our subject has three learning objectives: understand the sense of management skill in managerial job, explain and describe 12 managerial skills aggregate to 5 group skills, which are critical to management success, through of the seminars (by testing, skills video, solving of casess, disccusion etc.) develop your skills.

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

The aim of this subject is to teach students to twelve managerial skills like interpersonal communication, presentation, stress managing, conflict solutions, affecting another people, managing change etc., which depend on personal skills developed by experience and training. They will try even several managerial advancements and activities as authority delegating, action plans of employees motivation, group efficiency influencing and synergic effect creation in the team etc. and they will be solved the company case studies (Ishikaw diagram, Pareto analyses, Brainstorming, Field of force, SMART goals, SPIN, techniques GROW, STEER etc.).

Compulsory literature:

BALDWIN, Thimothy, BOMMER, William a Robert RUBIN. Developing Management Skills: What Great Managers Know and Do. Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2008. ISBN 978-007-7225-957. GUPTA, Samuel S. Managerial Skills: Explorations in Practical Knowledge. New Delphi: Global India Publications, 2008. ISBN 81-907-2114-3. REES, David a Christine PORTER. Skills of Management. 6th ed. London: Cengage Learning, 2008. ISBN 18-448-0645.

Recommended literature:

HUNSAKER, Philip. L. Training in Management Skills. 6th ed. Upper Saddle River, N. J.: Prentice Hall, 2001. ISBN 01-395-5014-3. WHETTEN, David A. a Kim S. CAMERON. Developing Management Skills. 5th ed. Upper Sadle River, NJ: Prentice Hall, 2002. ISBN 0-13-091408-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

I. Úvod do studia · Manažerské kompetence a role Pojetí práce manažera. Manažerské kompetence. Tři skupiny manažerských rolí. Význam znalostí, dovedností a schopností na různých úrovních managementu. II. Sebepoznání a poznání druhých · Kognitivní styly MBTI test. Srovnání kognitivních typů. · Interpersonální percepce Proces percepce. Faktory ovlivňující proces výběru podnětů. Individuální rámec percepce. Chyby v percepci. Význam percepce v manažerské práci. · Zvládání různých stresových situací a jejich účinků v práci manažera Co je stres, rozměry stresu a vztah stresu k motivaci a chování. Typy stresorů v manažerské práci. Kdy a jak dochází ke stresu. Příznaky stresového stavu a následky distresu. Metody a techniky ke snížení distresu a strategie zvládání stresu pro manažery. III. Komunikační dovednosti a zvládání konfliktů · Principy podpůrné komunikace, asertivita pro manažery Proces komunikace a jeho prvky. Interpersonální komunikace. Bariéry v interpersonální komunikaci. Asertivní práva a asertivní techniky. Význam a omezení asertivního jednání pro manažery. · Naslouchání, neverbální komunikace pro manažery Zásady aktivní naslouchání. Vybrané aspekty neverbální komunikace v manažerské práci (při řízení porad, hodnocení zaměstnanců, prezentaci …). · Zvládání konfliktních situací Co je konflikt. Proces vývoje konfliktu. Příčiny – zdroje interpersonálních konfliktů. Důsledky konfliktů v manažerské práci. Reakce manažera na konflikty. Strategie zvládání konfliktních situací. IV. Dovednosti /techniky při ovlivňování výkonnosti · Rozhodování a řešení problémů Dvě stránky rozhodování (obsahová a procedurální). Typy manažerských rozhodování. Rozhodovací problémy a jejich struktura. Přehled vybraných individuálních manažerských metod řešení problémů. · Delegování pravomoci, odpovědnost Co je delegování, pravomoc a odpovědnost. Kdy a co delegovat. Centralizace a delegování. Výhody a bariéry delegování. Postup manažera při delegování. · Uplatnění moci a vlivu Ukazatele manažerského vzestupu. Poziční faktory podporující moc manažera. Model „strategických náhodilostí“. Osobní vlastnosti manažera pro rozvoj moci. Strategie 3R. Aplikace strategií vlivu používaných manažery k dosažení souhlasu. · Použití motivačních teorií v manažerské práci Co je motivace, motiv, stimulace, stimul. Teorie zaměřené na obsah motivace (Maslow, Herzberg). Teorie zaměřené na proces motivace (Adams, Vroom, Skinner, Porter – Lawler). Aplikace motivačních teorií v řídící práci manažera. · Manažerské strategie zvyšování motivace Model pracovní motivace. Přehled různých strategií zvyšování motivace a jejich nástrojů (řízení a měření odměňování, nové formy práce, rozvoj a participace, MBO aj.). V. Dovednosti/techniky při vedení jednotlivců a týmů · Dovednosti manažerů (lídrů) při vedení lidí Vedení založené na rysech manažera. Vedení založené na osobních kvalitách a způsobu chování (kontinuum vedení, manažerská mřížka). Situační teorie vedení (kontigenční teorie, vedení cesta – cíl, Vroom a Yetton, Hersey a Blanchard). Transformační a transakční vedení. · Vliv manažerské práce na skupinovou dynamiku Pracovní skupina. Klasifikace skupin v organizaci. Co ovlivňuje skupinovou efektivitu. Fáze vývoje výkonu pracovní skupiny. · Tým, týmová práce a koučování týmu Vytváření vysoce efektivních pracovních skupin. Základní pravidla týmové práce. Činnosti podporující zlepšení skupinového výkonu. Chyby při vytváření vysoce efektivních pracovních skupin. Koučování. Metoda koučování GROW. Role kouče.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (B6207) Quantitative Methods in Economics (6207R015) Managerial and Decision Making Methods in Economics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (M6202) Economic Policy and Administration (6202T010) Finance P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6202T040) Regional Development (00) Regional Development P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6202) Economic Policy and Administration (6210T004) European Integration (00) European Integration P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.