115-0313/01 – Czech Republic and Europe Geography (GEO)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits3
Subject guarantorprof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.Subject version guarantorprof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
WAH0001 prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• Extend existing attained secondary geographic and cartographic knowledge. • Develop the necessary regional geographic knowledge, skills / competencies needed for the profession of geography and geography CR CR CR Europe.

Teaching methods

Lectures

Summary

Seznámení posluchačů s územím České republiky a Evropy, jak z hlediska fyzické geografie, tak i z pohledu sociální a politické geografie. ČR – destinace CR • Turistické marketingové regiony ČR • Přírodní, historické, kulturní, společenské a sportovní atraktivity ČR • Zdroje informací o geografii ČR a geografii CR ČR Kategorie dovedností/kompetencí • Vyhledávat, zpracovávat, využívat verbální, obrazové, statistické a kartografické a webové zdroje informací z geografie ČR • Lokalizovat a charakterizovat geografické objekty a atraktivity CR ČR • Hodnotit webové prezentace destinací, lokalit, obcí ČR Kategorie vědomostí – část GEOGRAFIE EVROPY: • Geografie států Evropy a jejich přírodní, historické, kulturní, společenské a sportovní předpoklady CR • Geografické objekty, jevy a atraktivity CR ve státech na pobřeží oceánu a moří • Vybrané přírodní geografické objekty evropských pohoří a povodí řek • Vybrané historické geografické objekty dominujících států Evropy v CR • Vybrané geografické objekty sousedních států ČR • Dopravní dostupnost států Evropy Kategorie dovedností/kompetencí • Vyhledávat, zpracovávat, využívat verbální, obrazové, statistické a kartografické a webové zdroje informací z geografie Evropy • Lokalizovat a charakterizovat geografické objekty a jevy Evropy • Hodnotit marketingově webové prezentace vybraných národních centrál CR • Pracovat s vyhledávači tras pro produkty cestovních kanceláří

Compulsory literature:

LEW, Alan, C. Michael HALL and Dallen J. TIMOTHY. World Geography of Travel and Tourism: A Regional Approach. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2008. ISBN 978-0750679787.

Recommended literature:

BONIFACE, Brian, Chris COOPER and Robyn COOPER. Worldwide Destinations: The geography of travel and tourism. 6th ed. New York: Routledge, 2012. ISBN 978-0-080-97040-0.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Charakteristika přírodních faktorů ČR [1. část] - Historický vývoj územního celku - Poloha a rozloha České republiky - Geologická stavby území, naleziště nerostných surovin - Geomorfologie České republiky, členění povrchu a základní tvary reliéfu 2. Charakteristika přírodních faktorů ČR [2. část - Podnebí České republiky, klimatické charakteristiky území - Vodopis České republiky, významné řeky, vodní plochy - fytografické a zoogeografické oblasti České republiky 3. Charakteristika sociálních faktorů České republiky - Obyvatelstvo České republiky, sociální skladba, dynamika jeho vývoje - Folklorní oblasti, národnostní a náboženská skladba - Geografie osídlení-typizace sídel, struktura, urbanita - Vybavenost sídel – technická, občanská, dopravní infrastruktura - vývoj vnitřního uspořádání státu [okresy, kraje, země apod.] 4. Ekonomika České republiky - Zemědělství a lesní hospodářství - Průmyslová produkce a těžba - Hlavní oblasti vzdělanosti, lázeňství, zdravotnictví, vědy, oblasti dalších služeb 5. Charakteristika přírodních podmínek Evropy [1. část] - Poloha, rozloha a členění Evropy - Geologická stavba Evropy a hlavní naleziště surovin v Evropě - Geomorfologie Evropy 6. Charakteristika přírodních podmínek Evropy [2. část] - Podnebí Evropy, hlavní klimatická pásma v Evropě - Vodní toky, přehrady, jezera Evropy - Hlavní fytogeografická a zoografická pásma v Evropě 7. Charakteristika sociálních faktorů v Evropě - Obyvatelstvo, hlavní skupiny podle národností, náboženství obyvatel, sociální skladba - Geografie osídlení – aglomerace, velkoměsta, města, řídce osídlené oblasti 8. Ekonomika Evropy - Průmysl, těžba surovin a energetických zdrojů - zemědělství, lesní hospodářství, rybolov - Dopravní síť [dálnice, železnice, letecká doprava, potrubní přeprava] 9. Služby v Evropě - Lázeňská a rekreační centra - Univerzitní a výzkumná střediska - Kulturní centra 10. Evropská unie - Historický vývoj EU, její význam a začlenění do světových integračních trendů - Organizační struktura EU, členské a kandidátské státy EU - Ekonomický a právní vývoj EU, nástroje tohoto vývoje - Vnější vztahy EU, vztah EU a NATO, vztah k OECD, vztah EU a CR 11. Užitá kartografie - Kartografické vyjadřovací prostředky a kartografický znakový systém - kartografická tvorba [počítačová, klasická], druhy kartografických děl - Mapy pro služební potřebu a pro veřejnost - plány, mapy, atlasy a jejich informační základna 12. Regionální geografie, euroregiony - Význam regionů a jejich členění - Postavení přirozených regionů a charakter účelově vytvořených regionů - Systém euroregionů, význam, postavení, využitelnost a možnosti - Integrační trendy, partnerská města a meziregionální spolupráce

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner