115-0317/01 – Tourism Establishment Management (MZCR)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits3
Subject guarantordoc. Ing. Václav Lednický, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2007/2008Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LED30 doc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

- to be able to assess their potential for performance manager work, - be aware of the scope for the development of their personality, - to know the basic manager approaches and to be able to apply it in practice, - to be able to describe specifics of management in the various tourism facilities, - to know the tax issues in tourism - monitor the economic performance of tourist facilities, - evaluate the investment - to be able to participate in the formation of pricing policies of the organization

Teaching methods

Lectures
Seminars
Individual consultations

Summary

Introduction to the principles of accommodation and catering facilities and travel agencies, including the indication of trends in management applicable in tourism.

Compulsory literature:

HOLLOWAY, J. Christopher and Neil TAYLOR. The Business of Tourism. 7th ed. Harlow: Prentice Hall, 2009. ISBN 10:0-273-70161-4. PAGE, Stephen J. Tourism Management: An Introduction. 4th ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2011. ISBN 978-0-08-096932-9. TESONE, Dana V. Principles of Management for the Hospitality Industry. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2010. ISBN 978-1-85617-799-3. WALKER, John R. The Restaurant: From Concept to Operation. 6th ed. New Jersey: John Wiley, 2010. ISBN 978-0470626436.

Recommended literature:

MORRISON, Alastair. M. Hospitality and Travel Marketing. 4th. ed. New York: Delmar Cengage Learning, 2009. ISBN 978-1418016555.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

osobní konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Ubytovací zařízení • vznik a vývoj hotelnictví a jeho úloha v cestovním ruchu • klasifikace ubytovacích zařízení, typy ubytovacích zařízení • organizační struktura ubytovacích zařízení, koordinace činností • hotelové řetězce, seskupení podnikatelů 2. Stravovací a občerstvovací zařízení • podstata, význam, základní funkce společného stravování • typizace společného stravování [veřejné a neveřejné stravování] • předpoklady pro podnikání ve společném stravování [právní, ekonomické, znalostní, povozní, osobnostní] • předmět činnosti a postavení v distribučním procesu • utváření rovnovážné mzdy 3. Cestovní kanceláře • vznik a vývoj cestovních kanceláří ve světe a zejména u nás • definování cestovních kanceláří, cestovních agentur a jejich roztřídění, základní vybavení cestovních kanceláří • předmět činnosti a postavení v distribučním procesu • organizační uspořádání cestovních kanceláří, formy spolupráce • obchodní operace v cestovních kancelářích 4. Základy řízení organizace • osobnost managera, předpoklady a charakter manažerské práce • hlavní manažerské role a činnosti manažera, styly řízení • základní manažerské přístupy a metody využívaní v řízení • personální management-výběr a výchova pracovníků v cestovním ruchu 5. Finanční management v cestovním ruchu • charakteristika základních finančních ukazatelů • specifická kriteria využivatelnosti zařízení cestovního ruchu • hodnocení investic, zdroje financování • cenová politika v cestovním ruchu, systém slev • analýza a charakteristika řízení toku peněz podniku cestovního ruchu [cash flow] • specifika daňové a platební problematiky v cestovním ruchu 6. Činnost managementu v ubytovacích zařízeních • top management, náplň práce, členění, povinnosti • provozní management-náplň práce, členění [recepce, stravování, ubytovací část], povinnosti • technický management-náplň práce, povinnosti, členění • pomocné provozy 7. Činnost managementu ve stravovacích zařízeních • top management, náplň práce, členění, povinnosti • provozní management-náplň práce, členění, povinnosti • technický management-náplň práce, povinnosti, členění • charakteristika činnosti specialistů ve stravovacích zařízeních • uspořádání provozu a jeho vybavenost 8. Činnost managementu cestovních kanceláří • top management- náplň práce, členění, povinnosti • provozní management-náplň práce, členění, povinnosti • tvorba vlastního produktu [zaměření na cílový segment, cenové relace, propagace] • uspořádání organizace a vybavenost provozu • formy spolupráce a zapojení do sdružení i profesních svazů 9. Zásady bezpečnosti v zařízeních cestovního ruchu • bezpečnostní systém ubytovacích zařízení a stravovacích i občerstvovacích organizací • vztahy managementu k veřejnosti i k výkonným orgánům samosprávy i státní správy • systémy pojištění [zejména u cestovních kanceláří] • protipožární opatření 10. Plánování • druhy plánů podle času, obsahu, zaměření na klientský segment • obecné zásady operativního a taktického plánování • zásady tvorby strategie organizace – vize, cíle, analýza, výběr alternativy, implementace 11. Řízení v neobvyklých [málo se vyskytujících] situacích • obchodní jednání [jednací taktika, příprava a průběh jednání] • řešení konfliktů a krizových situací • řízení organizace v případech významných změn 12. Nové trendy v zařízeních cestovního ruchu • ubytovací zařízení v budoucnosti • změny stravovacích zvyklostí • změny hodnot v oblasti cestovního ruchu, nové požadavky klientů • změny názorů na dopravu i trávení volného času • nové technologie

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Project Project 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (00) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 2 Compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 2 Compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 2 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 2 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner