115-0325/03 – Dějiny kultury (DEJK)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětuMgr. Olga MajerechováGarant verze předmětuMgr. Olga Majerechová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAJ0011 Mgr. Olga Majerechová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Absolvent: - zná terminologii oboru a dovede ji využívat, - orientuje se v časovém i lokálním vymezení významných kulturních center, - rozezná charakteristické znaky a projevy umění, - dovede využít informace získané v odborném textu, - porovná umělecká díla podle různých kritérií, - dokáže pracovat s obrazovým materiálem, - jmenuje a lokalizuje významné umělecké a muzejní sbírky, - posoudí dílo a přínos významných osobností, - rozumí vztahu mezi stupněm vývoje společnosti a uměním.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Obsahem vyučovacího předmětu DEJK jsou kulturně historické souvislosti vzniku a vývoje architektury, výtvarného a užitého umění od pravěku po současnost. Hlavním cílem je naučit vnímat kontinuitu vývoje umění s vývojem společenského života a myšlením společnosti, představit stěžejní osobnosti jednotlivých období a jejich díla, která zásadním způsobem ovlivnila vývoj evropského i celosvětového kulturního dění. Důraz je kladen zejména na české umění a kulturní směry. Předmět Dějiny kultury přispívá k formování profilu absolventa pro propagaci kulturních hodnot. Předmět má interdisciplinární charakter, přesahy se uplatňují zejména směrem k estetice, literatuře, dějepisu, filozofii aj.

Povinná literatura:

BLÜMLOVÁ, Dagmar et al. Čas zdravého ducha v zdravém těle: kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století. České Budějovice: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2009. ISBN 978-80-87311-07-3. KOCH, Wilfried. Evropská architektura. 2. vyd. Praha: Universum, 2008. ISBN 978-80-242-2029-1. MAČALA, Pavol, Pavel Marek a Jiří Hanuš. Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. ISBN 978-80-7325-218-2. MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury. 2. díl. 2. vyd. Praha: IDEA SERVIS, 1997. ISBN 80-85970-13-9. OLIVERIUSOVÁ, Jana. Nástin dějin kultury. Praha: Idea servis, 2011. ISBN 978-80-85970-72-2.

Doporučená literatura:

ČORNEJ, Petr. Dějiny evropské civilizace I. Praha: Paseka, 1995. ISBN 80-7185-010-1. ČORNEJ, Petr. Dějiny evropské civilizace II. Praha: Paseka, 1995. ISBN 80-7185-011-x. VLČEK, Pavel. Encyklopedie českých zámků. Praha: Libri, 2000. ISBN 80-7277-004-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

osobní konzultace Předmět je zakončen ústní zkouškou. Absolvováním zkoušky se prokazuje osvojení oborových a částečně i mezioborových znalostí a dovedností při studiu dějin kultury.

E-learning

Další požadavky na studenta

Všeobecný kulturní a historický přehled, schopnost vyhledávání informačních zdrojů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do studia předmětu - základní pojmy a jejich definice, - členění umění podle druhu, vývoj, - vztah kultury a civilizace, společnosti a jedince, - základní projevy kulturnosti společnosti. 2. Nejstarší formy uměleckého projevu - pravěk v umění Evropy, - umění Mezopotámie, starého Egypta, Indie, Číny,… z hlediska využití v dnešním CR, - umění antického Řecka a Říma, - umění křesťanské antiky. 3. Románské a gotické umění - znaky slohů, historické zdroje vzniku, - periodizace, nejdůležitější památky v Evropě, - hlavní představitelé směrů. 4. Renesanční a barokní umění - historické zdroje vzniku, - základní charakteristické znaky, - hlavní představitelé směrů, - periodizace, nejdůležitější památky v Evropě. 5. Rokoko, klasicismus a empír - historické zdroje vzniku, - základní charakteristické znaky, - hlavní představitelé směrů, - ročník periodizace, nejvýznamnější památky v Evropě. 6. Kultura 19. a 20. století - historické zdroje vzniku, - romantismus, novoslohy, secese, - realismus, impresionismus, symbolismus, funkcionalismus, kubismus, - nejvýznamnější památky v Evropě. 7. Kultura druhé poloviny 20. století - změny v kulturním životě po 2.světové válce, - nové trendy v umění, - aktuální stav kulturního dědictví u nás. 8. Problematika památkové péče - zákony o ochraně kulturních památek, - seznam Národních kulturních památek, - UNESCO a seznam Světového kulturního dědictví, - rekonstrukce a využití památkových objektů. 9. Naše lidové umění - hlavní složky lidové tvořivosti, - hlavní národopisné oblasti, - skanzeny lidové architektury a národopisná muzea. 10. Úloha kulturních památek v cestovním ruchu - vybrané regiony, městské památkové rezervace, památkové zóny, památkové objekty, - úloha a význam technických památek, - marketing kulturních památek v současných podmínkách tržního hospodářství. 11. Rozbor vybrané kulturní památky - muzeum, galerie, hrad, zámek, historický park, továrna, výrobní prostor, - zpracování strategie rozvoje.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška 100 (100) 51
        Ústní zkouška Ústní zkouška 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku