115-0329/02 – Řízení výkonnosti podniku (ŘVP)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětuprof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAN02 Ing. Viktorie Janečková, Ph.D.
S1N50 prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- vnímat vývojové tendence v konkurenčním prostředí českých firem, - znát nástroje měření výkonnosti organizace, - být schopen uplatnit znalosti o benchmarkingu v praxi - formulovat cíle a ukazatele pro jednotivé perspektivy výkonnosti podniku v rámci koncepce BSC, - chápat nezbytnost sebehodnocení v organizaci a být schopen prosazovat myšlenku nepřetržitého zlepšování, - být připraven angažovat se do implementace systému měření a hodnocení výkonnosti organízace.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Poskytnout informace pro získání potřebných znalostí pro řízení výkonnosti podniku. Jedná se o definování pojetí výkonnosti podniku, jejího kriteriálního vymezení, stanovení postupu a metod pro analýzu výkonnosti podniku a tvorbu systému opatření pro zabezpečení pozitivních změn v rámci strategické výkonnosti podniku.

Povinná literatura:

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. Efektivní systém řízení strategie: nový nástroj zvyšování výkonnosti a vytváření konkurenční výhody. Přel. I. GRUSOVÁ. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-203-1. LOŠŤÁKOVÁ, H. et al. Diferencované řízení vztahů se zákazníky: moderní strategie růstu výkonnosti podniku. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3155-1. PARMENTER, D. Klíčové ukazatele výkonnosti: rozvíjení, implementování a využívání vítězných klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI). Přel. I. PETRAŠOVÁ. Praha: Česká společnost pro jakost, 2008. ISBN 978-80-02-02083-7. PAVELKOVÁ, D.; KNÁPKOVÁ, A. Výkonnost podniku z pohledu finančního manažera. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2009. ISBN 978-80-86131-85-6. ŠOLJAKOVÁ, L.; FIBÍROVÁ, J. Reporting. 3. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2759-2. UČEŇ, P. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení: příručka pro manažery a podnikatele, identifikace potenciálu zlepšení, tvorba firemní strategie, měření výkonnosti procesů, výpočet návratnosti projektů, praktické návody a příklady. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2472-0. WAGNER, J. Měření výkonnosti: jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2924-4.

Doporučená literatura:

COPELAND, T., KOLLER, T., MURRIN, T. Stanovení hodnoty firmy. Praha: Victoria, 1993. HIGGINS, R. C. Analýza pro finanční management. Praha: Grada, 1997. PORTER, M. E. Konkurenční strategie. Praha: Victoria Publishing, 1996. ISBN 80-85605-12.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, účetnictví a managementu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Pojetí výkonnosti podniku a jejího kriteriálního vymezení: - Charakteristika různých přístupů k pojetí výkonnosti podniku. - Definování kriterií a ukazatelů pro měření a hodnocení výkonnosti podniku. 2. Postup analýzy výkonnosti podniku: - Systémové kroky pro analýzu výkonnosti podniku. - Systémová strukturalizace podniku a informací pro účely měření úrovně a hodnocení jeho výkonnosti. 3. Použitelné metody pro měření úrovně a hodnocení výkonnosti podniku: - Charakteristika metod a analytických prostředků pro měření a hodnocení výkonnosti podniku (metoda BSC, EFQM Excelent Model, Čistá současná hodnota růstových příležitostí (PVGO) a další hodnotové metody.) - Srovnání aplikačních možností a informačních přínosů použitelných metod hodnocení výkonnosti podniku. 4. Postup aplikace metod měření a hodnocení výkonnosti podniku: - Systém postupu aplikace měření a hodnocení výkonnosti podniku použitím určité metody. - Program pro integrování systému měření a hodnocení výkonnosti do systému řízení podniku. 5. Prezentace případových studií měření a hodnocení výkonnosti podniku při použití různých metod. 6. Zásady a praktické postupy v řízení výkonnosti podniku: - Formování řídících rozhodnutí (opatření) k řešení nedostatků ve výkonnosti podniku a jejího zvyšování. - Řešení otázek motivace zaměstnanců k participaci na řízení výkonnosti podniku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30 (30) 16
                Zápočtová písemka Písemka 30  16
        Zkouška Zkouška 70  36
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 2 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku