115-0330/02 – Bezpečnost a hygiena práce (BHP)

Garantující katedraKatedra managementuKredity2
Garant předmětuIng. Vlasta Humlová, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Vlasta Humlová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2014/2015
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER0076 Mgr. Libuše Černá
ZIM0008 Mgr. Radek Zimčík
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- Znát základní právní úpravu související s bezpečností práce a ochranou zdraví na pracovišti. - Dokázat samostatně sestavit organizační předpisy v souvislosti s bezpečností práce a ochranou zdraví na pracovišti, pracovní řád. - Umět vést evidenci pracovních úrazů a znát právní úpravu odpovědnosti za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání. - Aplikovat metody analýzy rizik a být schopen posoudit riziko. - Být schopen předvídat a zamezit negativním ekologickým dopadům souvisejícím s podnikatelskými aktivitami v oblasti cestovního ruchu.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Poskytnout posluchačům orientaci v základních předpisech bezpečnosti a hygieny práce v oblasti cestovního ruchu.

Povinná literatura:

JANÁKOVÁ, Anna. Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 5. rozš. vyd. Olomouc: ANAG, c2011. ISBN 978-80-7263-685-3. JAŘABÁČ, Karel. Krok za krokem v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci s poznatky z praxe. Ostrava: Montanex, 2009. ISBN 978-80-7225-303-6. KOMPRDA, Tomáš. Obecná hygiena potravin. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2004. ISBN 80-7157-757-X. NEUGEBAUER, Tomáš. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v kostce, neboli O čem je současná BOZP. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. ISBN 978-80-7357-556-4. PROCHÁZKOVÁ, Dana. Analýza a řízení rizik. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04841-2. ŠENK, Zdeněk. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: prakticky a přehledně podle normy OHSAS: právní předpisy BOZP s odborným komentářem, systémový přístup k BOZP podle normy OHSAS, vzorové dokumenty a formuláře, poznámky a doporučení autora. 2. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2012. ISBN 978-80-7263-737-9. ZÁKONY A VYHLÁŠKY: Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů Platné vyhlášky Ministerstva financí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí a nařízení vlády v platném znění obsahově související s vymezenou problematikou

Doporučená literatura:

KUKLOVÁ, Dana. Zdravotní péče a ochrana zdraví při práci. Praha: BMSS-Start, 2011.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

průběžný písemný test

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalost české legislativy, schopnost vyhledávání informačních zdrojů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu - Základní pojmy - Význam předmětu 2. Pracovní kázeň a pracovní řád - Školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci - Základní povinnosti zaměstnanců - Základní povinnosti vedoucích zaměstnanců - Pracovní řád 3. Zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - Základní zásady, definice bezpečnosti práce - Prevence rizik - Odborná způsobilost - Vybraná a vyhrazená technická zařízení - Povinnosti zaměstnavatele - Práva a povinnosti zaměstnanců - Úloha odborových orgánů, příp. rady pracujících - Státní odborný dozor 4. Škody na zdraví a majetku, náhrady vzniklých škod - Předcházení škodám - Šetření, evidence a registrace pracovních úrazů a nehod - Odpovědnost za škodu při pracovních úrazech a nemocech z povolání - Odškodňování bolesti, ztíženého společenského uplatnění a ztráty na výdělku 5. Protipožární opatření - Základní pojmový aparát - Příčiny vzniku požáru a podmínky jeho šíření - Protipožární plány (havarijní a evakuační plány) - Výškové budovy a jejich protipožární plány - Povinná protipožární opatření a vybavení budov 6. Hygienická pravidla a předpisy - Hygiena ubytovacích prostor - Hygiena výrobních prostor - Hygiena stravovacích prostor - Osobní hygiena pracovníků provozu 7. Management rizika - Příprava a posuzování rizik při práci - Kategorizace nebezpečí rizik - Proces analýzy rizik a metody posuzování rizik 8. Ekologie ubytovacího a stravovacího zařízení - Význam ochrany životního prostředí - Charta životního prostředí hotelů a restaurací - Ekologické provozování jednotlivých středisek - Rozvíjení akcí na ochranu životního prostředí

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2014/2015 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6501R006) Ekonomika cestovního ruchu (02) Ekonomika cestovního ruchu P čeština Uherské Hradiště 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku