115-0333/02 – History of Czech (HCR)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits2
Subject guarantordoc. Ing. Václav Lednický, CSc.Subject version guarantordoc. Ing. Václav Lednický, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction2009/2010Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VRB0004 Mgr. Květuše Vrbová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Students will get an overview of the basic historical line of Czech development. Historical events of each individual period are given into connection with the world history. The future tourism professionals will also get acquainted with some important archaeological discoveries and cultural heritage of given periods.

Teaching methods

Lectures

Summary

Interpretation of the Czech historical development from its dawn to the present; the main emphasis is placed on characteristics of individual periods and explanation of political and economical impact upon our country.

Compulsory literature:

BOROVIČKA, Michael et al. Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XII.a, 1860-1890. Litomyšl: Paseka, 2012. ISBN 80-7185-264-3. DVOŘÁČEK, Petr. Místa české historie: toulky po stopách historických událostí. Olomouc: Rubico, 2011. ISBN 978-80-7346-124-9. KNAPÍK, Jiří a Martin FRANC et al. Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 1948-1967. Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-200-2019-2. KUČERA, Martin. Kultura v českých dějinách 19. století: ke zrodu, genezi a smyslu avantgard. Praha: Academia, 2011. ISBN 978-80-200-1962-2. KVAČEK, Robert et al. Dějiny Československa (1648- 1918). Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-21070-8. MACHAČOVÁ, Jana a Jiří MATĚJČEK. Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781-1914. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1679-7. MOUČKOVÁ, Miroslava. Za časů přemyslovských králů. Praha: Daryl, 2011. ISBN 978-80-904304-2-6. PEKAŘ, Josef. Dějiny československé. 2. vyd. Praha: TIP Š, 1991. ISBN 80-900354-2-6. PETRÁŇ, Josef et al. Dějiny Československa do r. 1648. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-21068-6. PETŘÍK, Maxmilián. 72 jmen české historie. Praha: Albatros Media, 2010. ISBN 978-80-7448-005-8. PROKŠ, Petr et al. České země a moderní dějiny Evropy: studie k dějinám 19. a 20. století. Praha: Historický ústav, 2010. ISBN 978-80-7286-165-1. SOCHROVÁ, Marie. Dějepis II. v kostce (novověk, dějiny nové doby). 3. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2004. ISBN 80-7200-970-2.

Recommended literature:

Dějiny v obrazech (14 dílů). Praha: Albatros

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Přečíst a zpracovat ve formě seminární práce libovolnou monografii z českých dějin. Obsah knihy napsat formou výtahu, v závěru připojit vlastní názor na danou problematiku ( co studenta zaujalo, překvapilo …) Při ústní zkoušce prokáže přehled daného učiva, pochopení historických období, shrne nejdůležitější fakta, orientuje se na časové ose, vysvětlí příčiny a důsledky nejdůležitějších událostí.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. The period of prehistory - periodization, Celts and Germans in our country, Migration, Samo's Empire 2. Great Moravia, the beginnings of the Czech state, Premyslids 3. The Luxembourg on the Czech throne, the Hussite movement 4. The government of George of Podebrady, Czech Jagiellons the throne, the advent of the Habsburgs, between the Government of Ferdinand I to the onset of Rudolf II. Habsburg 5. The Government of Rudolf II., The onset of the Thirty Years War, its consequences for the Czech lands, from the Westphalian peace pragmatic sanction 6. The period of the Enlightenment, the government of Maria Theresa and Joseph II., National Revival 7. The revolutionary year 1848, its consequences, the Czech lands in the second half of the 19th century, 1st world War II 8. The consequences first St. War, the First Republic, political system, Munich 9. The so-called Second Republic, Second World War, the Protectorate, resistance, post-war development in February 1948 10. February 1948, another development, a landmark years 1968, 1989

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2010/2011 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Examination Examination 100 (100) 51
        Oral examination Oral examination 75  38
        Seminární práce Project 25  13
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6501R006) Tourism Economics (02) Tourism Economics P Czech Uherské Hradiště 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner