115-0341/01 – Social Potential of Organization (SPO)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits4
Subject guarantorIng. Andrea Čopíková, Ph.D.Subject version guarantorPhDr. Zdeňka Kaňáková
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
BAB10 Ing. Jana Jarolímová
KAN07 PhDr. Zdeňka Kaňáková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1.To explain, what is organization´s social (human) potential, brainware and to describe creative personality. 2.To define human resources planning strategy and to illustrate recruitment and selection process and employee adaptation process. 3.To clarify the human resources planning process and to specify forecasting methods for employee quantity requirements. 4.To describe procedure of work performance management and to apply possible remuneration methods within the work performance management. 5.To explain, what is organization personnel optimalization and to describe its process and criteria. 6.To define activities by which managers participate in development of social potential and to say which preconditions of manager for social potential management are.

Teaching methods

Lectures
Seminars
Project work

Summary

The aim of the subject is to explain the importance of social or human potential and its important role for the company´s competitiveness. Students will be able to recognize which personnel activities managers have to master on a professional level. They will get basic information and knowledge about a new role of managers who are important to activate human potential in the organization.

Compulsory literature:

Armstrong, Michael: Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing, 2002, 856s.ISBN 80-247-0469-2 Bláha,J., Kaňáková,Z., Mateiciuc, A. Personální rádce pro manažery malých a středních firem. Praha: Management Press 2004, 240s.ISBN 80-251-0374-9. Fišera,I. Tvůrčí potenciál podniku, Praha: nakladatelství Svoboda 1990, 180s. ISBN 80-205-0144-4 Hroník, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. 240 s. ISBN 978-80-247-1457-8. Hroník, F. Hodnocení pracovníků. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2006. 128 s. ISBN 80-247-1458-2.

Recommended literature:

Kaňáková,Z., Bláha,J., Babicová,J. Řízení lidských zdrojů. 1.vyd. Ostrava: J.A.Komenského, 2000, 205s. ISBN 80-7048-020-3. Foot,M., Hook,C. Personalistika. Přel.J.Bláha, Z.Kaňáková, A Mateiciuc. 1. vyd. Praha: Computer Press, 2002, 462 s. ISBN 80-7226-515-6.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Budování konkurenceschopné organizace - Zapojení a angažovanost lidí v organizaci. - Charakteristika osmi konkurenčních výzev pro řízení lidí. 2. Intelektuální kapitál a produktivita práce - Peníze nejsou vše, ale jsou tím nejlepším měřítkem. - Řízení a měření intelektuálního kapitálu. 3. Tvůrčí potenciál organizace - Vymezení a definování základních pojmů. - Charakteristika tvůrčího člověka 4. Manažer a personální činnosti - Manažer v roli tvůrce a realizátora personální politiky - Role liniového manažera v řízení lidských zdrojů 5. Personální politika - Vymezení a personální procedury (str.909,735) - Soulad mezi hlásanou a reálnou personální politikou - Charakteristika politik 6. Negativní procesy v organizaci - Vymezení procesů, jež signalizují nedostatky v organizaci. - Prevence a opatření v personální politice. 7. Jedinec v práci ? identifikace se zaměstnaneckou roli - Projevy individuálních rozdílů lidí, na které personalistika reaguje - Pracovní jednání - Zaměstnanecká role 8. Povaha práce, zaměstnaneckého (pracovního vztahu a psychologické smlouvy - Vymezení a charakteristika psychologické smlouvy - Řízení zaměstnaneckého vztahu 9. ŘLZ a TQM - Vývoj řízení lidí - Kvalita pracovního života - TQM- orientace na kvalitu a zákazníka 10. Role personálních specialistů - Vymezení důležitých čtyř personálních rolí pro budování konkurenceschopné organizace 11.Formování pracovní síly - Strategie a plánování - Charakteristika plánů (zaměstnanosti, flexibility) - Mobilita zaměstnanců 12. Mezinárodní řízení lidských zdrojů - Charakteristika evropského a amerického modelu - Trendy - Specifika vybraných zemí EU

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 30 (0) 16
                Project Project 0  0
                Other task type Other task type 0  0
        Examination Examination 70 (0) 36
                Written examination Written examination 0  0
                Oral Oral examination 0  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner