115-0343/01 – Nákladové řízení a cenová strategie (NŘCS)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětuIng. Lucja Matusiková, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Otto Tyrlik, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TYR21 Ing. Otto Tyrlik, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Obeznámit studenty se základními pojmy nákladové teorie, s klasifikací nákladů dle různých hledisek a na to navazujícími metodami nákladové analýzy. 2.Pochopit možnosti využití různých metod a technik nákladové analýzy k optimálnímu rozhodování o efektivní struktuře nákladových vstupů. 3.Identifikovat rozhodující řídicí parametry a vlivy v oblasti nákladů a charakterizovat jejich vliv na proces nákladového řízení. 4.Porovnávat a hodnotit cenové strategie v návaznosti na konkrétní podmínky podniku a předvídat jejich kladné i záporné dopady.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o nákladech podniku, jejich klasifikaci, průběhu a tvorbě nákladových funkcí a možnostech uplatnění nákladové analýzy v praktických podmínkách. Dále budou studenti seznámeni s úlohou kalkulací v podniku, budou vysvětleny jednotlivé používané techniky a metody jak tradičních, tak nových kalkulačních přístupů. Na to navazuje základní přehled metod tvorby cen, analýza optimálního výstupu vzhledem k podmínkám podniku a vytváření cenových strategií včetně jejich praktické aplikace jak pro výrobu, tak pro specifickou oblast služeb.

Povinná literatura:

BARTUSKOVÁ, Terezie. Nákladové řízení a cenová strategie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2540-3. JAKUBÍKOVÁ, Dagmar. Strategický marketing. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2690-8. POPESKO, Boris. Moderní metody řízení nákladů. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2974-9.20.

Doporučená literatura:

FIBÍROVÁ, Jana, Libuše ŠOLJAKOVÁ a Jaroslav WAGNER. Nákladové a manažerské účetnictví. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-299-0. KRÁL, Bohumil et al. Manažerské účetnictví. 3. dopl. a aktual. vyd. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-217-8. MACÍK, Karel. Kalkulace a rozpočetnictví I. 3. vyd. Praha: ČVUT, 2008. ISBN 978-80-01-03926-7. SYNEK, Miroslav et al. Manažerská ekonomika. 4. vyd. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1992.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika procesů podnikání a řízení - Podstata a cíle těchto procesů v podniku. - Úloha nákladů v ekonomickém systému podniku. - Faktory ovlivňující náklady. 2. Pojetí a členění nákladů v podnikatelském subjektu - Charakteristika finančního, hodnotového a ekonomického pojetí nákladů. - Členění nákladů (druhové, účelové, v závislosti na objemu prováděných výkonů, pro potřeby rozhodování). - Praktická aplikace různých klasifikací v podmínkách podniku. 3. Produkční funkce - Základní charakteristiky produkčních funkcí. - Přístupy k analýze produkčních funkcí, možnosti aplikace závěrů. 4. Nákladové funkce - Základní principy teorie nákladů. - Charakteristiky nákladových funkcí. - Přístupy k analýze nákladových funkcí, praktická aplikace. 5. Metody stanovení nákladových funkcí - Klasifikační metoda. - Orientační jednoduché metody (metoda dvou období, grafická metoda). - Statistické metody. - Metoda Newtonova interpolačního polynomu, předpoklady jejího užití. - Užití nákladových funkcí v nákladovém řízení podniku. 6. Nákladové kalkulace - Členění kalkulací podle různých hledisek. - Kalkulační techniky, kalkulační metody. - Užití nákladových kalkulací v konkrétních podnikových podmínkách. 7. Standardizace nákladů - Typy nákladových standardů a způsob jejich tvorby. - Nákladové řízení v podniku uplatněním metody standardních nákladů. 8. Konkurenční nákladové strategie podnikatelského subjektu - Konkurenční výhoda a hodnotový řetězec. - Hnací síly nákladů a faktory, které je ovlivňují. 9. Praktické postupy a metody při řízení nákladů v podnikatelském subjektu - Řízení (ovlivňování) fixních, resp. režijních nákladů. - Řízení variabilních, resp. přímých nákladů. - Hodnotící kritéria v procesu nákladového řízení. 10. Základní principy teorie poptávky a cenové tvorby - Zákon poptávky a jeho uplatnění v praxi, - Cenová pružnost poptávky (vč. křížové, resp. důchodové pružnosti) a faktory, které ji ovlivňují. - Klasifikace forem trhu podle cenových kritérií, Amomso-Robinsonův vztah. 11. Cenové politické modely firmy - Charakteristika cenové rovnováhy na dokonalém a nedokonalém trhu. - Cenově politické modely monopolní, oligopolní a polypolní firmy (dle různých kritérií). - Aplikace v konkrétních podmínkách. 12. Praktická orientace cenové tvorby v podnikatelském subjektu - Nákladové ceny a jejich využití při tvorbě cenové strategie. - Poptávková orientace cen v podniku a postupy při jejím uplatňování. - Konkurenční a odvětvová orientace cenové tvorby jako základ bezkonfliktních cenových strategií. 13. Cenově politické strategie podnikatelského subjektu - Strategie pro nové výrobky uváděné na trh. - Strategie pro zavedený prodej. - Volba cenové strategie dle podmínek konkurence. - Strategie cenové diferenciace a její formy. 14. Praktické aspekty cenového rozhodování v podnikatelském subjektu - Řízení cen, jeho místo a úloha v podnikové struktuře. - Cíle cenové tvorby, cenová regulace, cenové slevy a srážky, vnitropodnikové ceny. - Právní aspekty cenové tvorby v podniku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Písemka Písemka 30  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (00) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (02) Management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku