115-0343/01 – Cost Management and Price Strategy (NŘCS)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits4
Subject guarantorIng. Lucja Matusiková, Ph.D.Subject version guarantorIng. Otto Tyrlik, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
TYR21 Ing. Otto Tyrlik, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1.To familiarize students with the basic terminology the theory of cost, with the cost classification according to different criteria, and on the follow-up methods of cost analysis. 2.Tu understand and use various methods and techniques of cost analysis for optimal decision-making on the cost-effective inputs. 3.To identify the critical control parameters and effects on cost and characterize their effect on the process of cost management. 4.To compare and evaluate pricing strategies in response to the specific conditions of the company and predict their positive and negative impacts.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

The aim of the subject is to provide to the students the basic information about costs in the company, their classification, process and creation of cost's functions and possibilities of using in practical conditions. In addition, students will be familiar with the role of costing in the company, will be explained the various techniques and methods used by both traditional and new costing approaches. This is followed by a basic overview of the pricing, analysis of optimum output due to business conditions and creating pricing strategies, including their practical applications, both for production and for a specific service area.

Compulsory literature:

HANSEN, Don R., Maryanne M. MOWEN a Liming GUAN. Cost management: accounting & control. 6th ed. Mason, OH: South-Western Cengage Learning, 2009. ISBN 978-0324-559-675.

Recommended literature:

BRIGHAM, Eugene F. a Michael C. EHRHARDT. Financial Management: Theory and Practise. Fort Worth: Harcourt College Publisher, 2002. ISBN 0-03-033561-2.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Charakteristika procesů podnikání a řízení - Podstata a cíle těchto procesů v podniku. - Úloha nákladů v ekonomickém systému podniku. - Faktory ovlivňující náklady. 2. Pojetí a členění nákladů v podnikatelském subjektu - Charakteristika finančního, hodnotového a ekonomického pojetí nákladů. - Členění nákladů (druhové, účelové, v závislosti na objemu prováděných výkonů, pro potřeby rozhodování). - Praktická aplikace různých klasifikací v podmínkách podniku. 3. Produkční funkce - Základní charakteristiky produkčních funkcí. - Přístupy k analýze produkčních funkcí, možnosti aplikace závěrů. 4. Nákladové funkce - Základní principy teorie nákladů. - Charakteristiky nákladových funkcí. - Přístupy k analýze nákladových funkcí, praktická aplikace. 5. Metody stanovení nákladových funkcí - Klasifikační metoda. - Orientační jednoduché metody (metoda dvou období, grafická metoda). - Statistické metody. - Metoda Newtonova interpolačního polynomu, předpoklady jejího užití. - Užití nákladových funkcí v nákladovém řízení podniku. 6. Nákladové kalkulace - Členění kalkulací podle různých hledisek. - Kalkulační techniky, kalkulační metody. - Užití nákladových kalkulací v konkrétních podnikových podmínkách. 7. Standardizace nákladů - Typy nákladových standardů a způsob jejich tvorby. - Nákladové řízení v podniku uplatněním metody standardních nákladů. 8. Konkurenční nákladové strategie podnikatelského subjektu - Konkurenční výhoda a hodnotový řetězec. - Hnací síly nákladů a faktory, které je ovlivňují. 9. Praktické postupy a metody při řízení nákladů v podnikatelském subjektu - Řízení (ovlivňování) fixních, resp. režijních nákladů. - Řízení variabilních, resp. přímých nákladů. - Hodnotící kritéria v procesu nákladového řízení. 10. Základní principy teorie poptávky a cenové tvorby - Zákon poptávky a jeho uplatnění v praxi, - Cenová pružnost poptávky (vč. křížové, resp. důchodové pružnosti) a faktory, které ji ovlivňují. - Klasifikace forem trhu podle cenových kritérií, Amomso-Robinsonův vztah. 11. Cenové politické modely firmy - Charakteristika cenové rovnováhy na dokonalém a nedokonalém trhu. - Cenově politické modely monopolní, oligopolní a polypolní firmy (dle různých kritérií). - Aplikace v konkrétních podmínkách. 12. Praktická orientace cenové tvorby v podnikatelském subjektu - Nákladové ceny a jejich využití při tvorbě cenové strategie. - Poptávková orientace cen v podniku a postupy při jejím uplatňování. - Konkurenční a odvětvová orientace cenové tvorby jako základ bezkonfliktních cenových strategií. 13. Cenově politické strategie podnikatelského subjektu - Strategie pro nové výrobky uváděné na trh. - Strategie pro zavedený prodej. - Volba cenové strategie dle podmínek konkurence. - Strategie cenové diferenciace a její formy. 14. Praktické aspekty cenového rozhodování v podnikatelském subjektu - Řízení cen, jeho místo a úloha v podnikové struktuře. - Cíle cenové tvorby, cenová regulace, cenové slevy a srážky, vnitropodnikové ceny. - Právní aspekty cenové tvorby v podniku.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Written exam Written test 30  0
                Other task type Other task type 5  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 20  0
                Oral Oral examination 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (00) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (02) Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner