115-0348/03 – Prevence a řízení krize podnikatelského subjektu (PŘKPS)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cíle předmětu: Učební výstupy: Analýza identifikovat signály blížící se krize analyzovat příčiny, průběh a důsledky krize Syntéza generalizovat postup řešení krizové situace sestavit jednoduchý krizový plán kategorizovat typy krize Hodnocení ocenit hodnotu pohledávky interpretovat kroky předcházející reengineeringu posuzovat způsoby diverzifikace rizika vyhodnotit faktory ovlivňující stabilitu podniku doporučit krizovou strategii

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Projekt

Anotace

Krizové řízení je podáno jako souhrn řídících činností zaměřených na širokou problematiku, počínaje vyhodnocením rizika, přes plánování, organizování až po realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace. Po absolvování předmětu student získá jasnou představu o tom, co je to podnikatelská krize a její řízení; dostatek informací o tom, jaké podnikatelské krize jsou dnes a jaké očekáváme zítra a co vyžaduje jejich zvládnutí; inspiraci pro vlastní efektivní kroky na poli řízení krizí. Pro dosažení těchto cílů se předmět zaměřuje na krize ekonomického charakteru - od jejich typologie, symptomů, postupu revitalizace, zásad prevence, po způsoby ukončení činnosti podnikatelského subjektu. V předmětu je důraz kladen na zabezpečení kontinuity podnikání, jež vychází z komplexního přístupu k prevenci, reakci na krizové situace, minimalizaci následků a zotavení z krizových situací. Bere zabezpečení kontinuity jako nepřetržitý proces, jako soubor opatření, kterými lze předcházet, překonávat nebo podstatně omezovat vliv rušivých faktorů na plynulou a nerušenou činnost.

Povinná literatura:

HNILICA, Jiří a Jiří FOTR. Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2560-4. KISLINGEROVÁ, Eva. Podnik v časech krize. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3136-0. SMEJKAL Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2., akt. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1667-4. SYNEK Miloslav a kolektiv. Manažerská ekonomika. 5., akt. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3494-1. ZUZÁK, Roman a Martina KONIGOVÁ. Krizové řízení podniku. 2., akt. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3156-8.

Doporučená literatura:

ANTUŠÁK, Emil. Krizový management. Hrozby - krize - příležitosti. Praha: Wolters Kluwer, 2009. ISBN 978-80-7357-488-8. GRASSEOVÁ, Monika a kolektiv. Analýza v rukou manažera: 33 nejpoužívanějších metod strategického řízení. Praha: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2621-9. GREEN, Kaj a Oliver HANKE. Řízení v krizových situacích. Příklady efektivních strategií. Praha: Management Press, 2004. ISBN 80-7261-104-6. CHALUPA, Radek. Efektivní krizová komunikace pro všechny manažery a PR specialisty. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4234-2. KAFKA, Tomáš. Průvodce pro interní audit a risk management. Praha: C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-121-5. KISLINGEROVÁ Eva a kol. Manažerské finance. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-903-0. KORECKÝ Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů se zaměřením na projekty v průmyslových podnicích. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3221-3. KOTLER, Philip a John A. CASLIONE. Chaotika. Řízení a marketing firmy v éře turbulencí. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2599-1. KRULIŠ, Jiří. Jak vítězit nad riziky. Aktivní management rizik – nástroj řízení úspěšných firem. Praha: Linde, 2011. ISBN 978-80-7201-835-2. LÁTAL, Ivo a Michal ŠTANTEJSKÝ. Bezpečnostní zásady ochrany podniku. Prevence a řešení krizových situací. Praha: Prospektrum, 2001. ISBN 80-7175-091-3. MIKUŠOVÁ, Marie. Studijní texty pro předmět Prevence a řízení krizí podnikatelského subjektu. VŠB-TU Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0100-0. POLLAK, Harry. Jak obnovit životaschopnost upadajících podniků. Praha: C.H.Beck, 2003. ISBN 80-7179-803-7. ROBSON, Mike a Philip ULLAH. Praktická příručka podnikového reengineeringu. Praha: Management Press, 1998. přel. Pavel Medek. ISBN 80-85943-64-6. SIMON, Herman. Jak na krizi: 33 okamžitých opatření pro vaši firmu. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-204-8. TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. 1.vyd. Praha: C. H. Beck, 2006. ISBN 80-7179-415-5. VOZŇÁKOVÁ, Iveta. Efektivní řízení pohledávek. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0770-5. WAGNER, Jaroslav. Měření výkonnosti. Jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2924-4. WINTERLING, Klaus. Jak se provádí (preventivně) krizový management. Praha: BaBTEXT, rok neuveden. ISBN 80-900178-5-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

kontrolní otázky na začátku semináře

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti managementu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Krizové řízení-úvod do problematiky 2. Model krize, charakteristiky krize 3. Podnikové krize (vlivy, typologie, příčiny vzniku, identifikace) 4. Krizový management (zásady, nástroje, faktory, revitalizace, financování) 5. Příprava na krizi, zásahy v průběhu krize 6. Krizová matice, rozbory krizových situací 7. Konečné řešení krizové situace-zachování podniku 8. Konečné řešení krizové situace-ukončení činnosti. 9. Krizová komunikace 10. Management pohledávek (práce s pohledávkami) 11. Management pohledávek (soudní, mimosoudní řešení) 12. Podnikatelská rizika 13. Rizikový management 14. Reengineering

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 50
        Seminární práce Projekt  
        Písemka prezenční Písemka 85  50
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6202T049) Účetnictví a daně (00) Účetnictví a daně P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T011) Ekonomika a právo v podnikání P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku