115-0359/01 – Management Motivation (MOTM)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits3
Subject guarantordoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.Subject version guarantorIng. Antonín Matulík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2007/2008
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
MAT35 Ing. Antonín Matulík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• Explain differences between motivation and stimulation and its consequences • Analyze content and process theories • Explain possibilites of influence on work motivation by main stimulation factors • Compare main components of compensation package and their influence on performance • Assess main methods of employees development • Explain the influence of leadership styles on employees motivation

Teaching methods

Summary

The course explains the differences between motivation and stimulation. Content and process motivation theories are analyzed. Possibilities of influencing work motivation by main stimulation factors are explained. Basic components of compensation package are analyzed including their influence on performance. Main methods of employees’ development are assessed. The influence of leadership styles on employees’ motivation is explained.

Compulsory literature:

Recommended literature:

ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Přel. J. Koubek. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2002. 856s. ISBN 80-247-0469-2. BEDRNOVÁ, E.- NOVÝ,I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. 3. rozšířené vyd. Praha: Management Press, 2007, 2008. 800 s. ISBN 978-80-7261-169-0. DESSLER, G. Human Resource Management. 9th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003. ISBN 0-13-066492-8. PROVAZNÍK, V.; KOMÁRKOVÁ, R. Motivace pracovního jednání. 2. přepracované vyd. Praha: Oeconomica, 2004. 128 s. ISBN 80-245-0703-X. WAGNEROVÁ, I. Hodnocení a řízení výkonnosti. Praha: Grada, 2008. 117 s. ISBN 80-247-2361-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Motivace - součást řízení - Motivace. - Stručný přehled motivačních teorií. - Objasnění některých teorií. - Objasnění složitosti motivace, rozdíl mezi motivací a uspokojením. - Vysvětlení pojmů průměrná osoba, osobní důstojnost, motivace (definice), stimuly (definice). - Základní otázky odměňování. 2. Motivační teorie a mzdový model - Úvod - stručná rekapitulace motivačních teorií. - Popis mzdového modelu. - Rozbor "c" části modelu. - Rozbor "a" části modelu. - Rozbor "b" části modelu. 3. Odměna a pracovní výkon - Úvod - problematika vztahu výkonu a odměny. - Výčet zvyklostí odměňovaných v podniku. - Seznam faktorů stanovených Mezinárodním úřadem práce využitelných pro odměňování. - Vnitropodnikové a vnější mzdotvorné faktory. - Hlavní determinanty odměňování. - Vnější vliv působící na mzdu - 3 mzdové úrovně. - Vnitřní konzistence. - Regulace mezd, bilance a rovnováha ve mzdové politice. 4. Zásady odměňování v organizaci - Úvod. - Klíčové otázky. - Zásady pro efektivní systém odměňování. - Kritéria pro určení mzdových struktur - rozčlenění. - Mzdová struktura stanovená podle kvalitativních rysů pracovníků. - Mzdová struktura založená na kritériích práce. 5. Zákon o mzdě, zákon o minimálních tarifech - Úvod - stručná charakteristika zák. č. 1/92 SB. o mzdách a nařízení vlády č. 333/93 Sb. o stanovení minim. Mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění zatížení pracovníků. - Oceňování práce a tvorba tarifních stupňů. - Převod hodnoty práce do mzdového tarifu. - Tvorba tarifních stupňů. - Význam mzdových šetření na základní znalosti mzdových struktur. 6. Mzdové formy a podmínky jejich využití - Úvod - mzda jako ocenění výsledků práce, přínosu pracovníka pro firmu a vyjádření rozdílu mezi pracovníky. - Obecné úvahy o efektivním pobídkovém systému. - Časová mzda a její členění. - Úkolová mzda. - Podílová mzda. - Mzdy za očekávané výsledky práce. 7. Dodatkové formy mzdy - Úvod - zdůvodnění vhodnosti uplatňování těchto netradičních forem odměňování s rozčleněním na oblasti použití. - Odměna za úsporu času. - Prémie. - Osobní ohodnocení. - Odměňování zlepšovacích návrhů. - Podíly na výsledcích hospodaření firmy. - Příplatky, ostatní výplaty, zaměstnanecké akcie. - Zaměstnanecké výhody.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 40 (40) 0 3
                Written exam Written test 40  0 3
        Examination Examination 60 (60) 0 3
                Written examination Written examination 40  0 3
                Oral Oral examination 20  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T086) Enterprise Economics and Management P Czech Ostrava 4 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Šumperk 1 Compulsory study plan
2005/2006 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R037) Management (05) Management P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.