115-0359/02 – Management Motivation (MOTM)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits3
Subject guarantordoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.Subject version guarantordoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2004/2005Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
COP01 Ing. Andrea Čopíková, Ph.D.
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

• Explain differences between motivation and stimulation and its consequences • Analyze content and process theories • Explain possibilites of influence on work motivation by main stimulation factors • Compare main components of compensation package and their influence on performance • Assess main methods of employees development • Explain the influence of leadership styles on employees motivation

Teaching methods

Summary

The course explains the differences between motivation and stimulation. Content and process motivation theories are analyzed. Possibilities of influencing work motivation by main stimulation factors are explained. Basic components of compensation package are analyzed including their influence on performance. Main methods of employees’ development are assessed. The influence of leadership styles on employees’ motivation is explained.

Compulsory literature:

Recommended literature:

ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Přel. J. Koubek. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2002. 856s. ISBN 80-247-0469-2. BEDRNOVÁ, E.- NOVÝ,I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. 3. rozšířené vyd. Praha: Management Press, 2007, 2008. 800 s. ISBN 978-80-7261-169-0. DESSLER, G. Human Resource Management. 9th ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2003. ISBN 0-13-066492-8. PROVAZNÍK, V.; KOMÁRKOVÁ, R. Motivace pracovního jednání. 2. přepracované vyd. Praha: Oeconomica, 2004. 128 s. ISBN 80-245-0703-X. WAGNEROVÁ, I. Hodnocení a řízení výkonnosti. Praha: Grada, 2008. 117 s. ISBN 80-247-2361-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Motivace a stimulace • Objasnění základních pojmů • Motivace a výkonnost • Obsahové teorie motivace 2. Motivace a stimulace • Procesní teorie motivace • Modifikace chování • Integrace obsahových a procesních teorií 3. Motivace a stimulace • Motivační profil • Přehled stimulačních faktorů • Účinnost stimulace 4. Řízení výkonnosti • Pojetí řízení výkonnosti • Proces řízení výkonnosti • Hodnocení výkonnosti 5. Systémy odměňování • Systémy odměňování a jeho složky • Výkonnost a odměňování • Strategie a politika odměňování 6. Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců • Strategie rozvoje lidských zdrojů • Systematický přístup ke vzdělávání a rozvoji • Plánování osobního rozvoje 7. Styly vedení • Styly vedení • Management a leadership • Účinnost vedení

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 36 (36) 19 3
                Written exam Written test 36  19 3
        Examination Examination 64 (64) 0 3
                Written examination Written examination 64  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.