115-0360/05 – Speciální seminář (SPECSEM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětudoc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBAGarant verze předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
JAK30 PaedDr. Zlatava Jakubšová, Ph.D.
NOV85 Doc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.
NO112 doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Koaktovat organizaci, v níž bude řešena diplomová práce. 2.Shromáždit informace o organizaci. 3.Formulovat problém, k jehož řešení bude student směřovat v rámci své diplomové práce. 4.Navrhnout téma své diplomové práce. 5.Sestavit přehled metod sběru a zpracování dat, které odpovídají budoucímu tématu diplomové práce. 6.Seznámit se se zásadami zpracování diplomové práce.

Vyučovací metody

Semináře
Individuální konzultace

Anotace

Cílem předmětu je odborná a metodická příprava pro volbu tématu a budoucí úspěšné vypracování diplomové práce v souladu s vypsanými tématy. Student se pod vedením vyučujícího snaží najít téma pro diplomovou práci. Vzhledem k rozdílnému zaměření témat diplomových prací a specifičnosti podmínek jednotlivých řešení probíhá seminář formou individuálních konzultací podle potřeb studenta. Studenti se učí definovat předmět zkoumání, orientují se v informačních zdrojích, provádějí rešerši literatury, formulují cíl práce a předpokládané výsledky práce. Jedním z výsledků speciálního semináře je předběžný návrh tématu diplomové práce a nástin metodiky jejího řešení.

Povinná literatura:

HENDL, Jan. Přehled statistických metod: analýza a metaanalýza dat. Páté, rozšířené vydání. Praha: Portál, 2015. 734 s. ISBN 978-80-262-0981-2. KAPOUNOVÁ, Jana a Pavel KAPOUN. Bakalářská a diplomová práce: od zadání po obhajobu. Praha: Grada, 2017. 136 s. ISBN 978-80-271-0079-8. ŘEZANKOVÁ, Hana. Analýza dat z dotazníkových šetření. Čtvrté přepracované vydání. Praha: Professional, 2017. 225 s. ISBN 978-80-906594-8-3. Aktuálně jsou vybírány a doporučovány potřebné tituly podle náplně předmětu. Povinná literatura je individuální podle řešených témat diplomových prací. Konkrétní tituly odborné literatury jsou uvedeny v Zadání diplomové práce.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura je individuální podle řešených témat diplomových prací.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování předběžného zadání diplomové práce a seznamu literatury k budoucí diplomové práci.

E-learning

Další požadavky na studenta

Znalosti ze všech absolvovaných předmětů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do diplomového semináře * Účel diplomového semináře. * Účel diplomové práce a požadavky na ni. 2. Druhy diplomových prací a výběr tématu. Kognitivně-intervenční cyklus jako základní rámec pro stanovení přístupu ke zvolenému tématu. 3. Projekt diplomové práce a pracovní plán. 4. Rozvržení a struktura diplomové práce. 5. Vyhledávání a excerpování relevantní odborné literatury. 6. Upřesňování tématu diplomové práce * Zaměřování analytických prací. * Formulace otázek, výzkumného problému a hypotéz. * Předvýzkum. 7. Metodologie získávání a vyhodnocování podkladů a sběru dat. * Kvantitativní analýza. * Kvalitativní analýza. 8. Metodologie řešení projekčních problémů. 9. Tvůrčí přístupy při koncipování a psaní diplomové práce. * Metody práce s texty. 10. Psaní diplomové práce. Styly psaní. 11. Finalizace a formální úprava diplomové práce. * Odkazy na odbornou literaturu a prameny, citace. * Grafická úprava, tabulky, obrázky, grafy. 12. Nesnáze a bariéry při řešení diplomové práce. 13. Obhajoba diplomové práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        Zápočet Jiný typ úlohy 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku