115-0362/03 – Organizační chování (ORGCH)

Garantující katedraKatedra managementuKredity4
Garant předmětudoc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Anna Dušková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUS20 PhDr. Anna Dušková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1.Objasnit interakci hlavních faktorů ovlivňujících organizační chování. 2.Objasnit hlavní individuální, skupinové a organizační faktory ovlivňující organizační chování. 3.Porozumět interakci organizačního chování s organizačními procesy. 4.Objasnit význam organizačního designu. 5.Podrobně objasnit význam leadershipu, moci a vlivu. 6.Objasnit různé aspekty řízení změn. 7.Objasnit význam rozvoje organizací a konkurenceschopnosti v globálním kontextu.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními přístupy organizačního chování a s jejich aplikací v organizačním kontextu. Předmět zahrnuje výběr problematiky individuálního chování, chování ve skupinách a v rámci celé organizace. Prezentované teoretické koncepce jsou potřebné pro analýzy hlavních individuálních, skupinových a organizačních faktorů, ovlivňujících organizační procesy a konkurenceschopnost organizací.

Povinná literatura:

JAROŠOVÁ, E., PAUKNEROVÁ, D., LORENCOVÁ, H. et al. Nové trendy v leadershipu. Koncepce, výzkumy, aplikace. Praha: Management Press, 2016. ISBN 978-80-7261-479-0. MYERS, David G. Sociální psychologie. Brno: Edika, 2016. 544 s. ISBN 978-80-266-0871-4. KIROVOVÁ, I. Organizační chování. 1. díl, 2. aktual. vyd. SOET, vol. 19. Ostrava: VŠB-TUO, 2017. ISBN 978-80-248-4032-1.

Doporučená literatura:

BEDRNOVÁ, Eva, Eva JAROŠOVÁ a Ivan NOVÝ et al. Manažerská psychologie a sociologie. Praha: Management Press, 2012. 615 s. ISBN 978-80-7261-239-0. KIROVOVÁ, I. Organizační chování. 1. díl. SOET, vol. 19. Ostrava: VŠB-TUO, 2015. ISBN 978-80-248-3845-8. MIKULÁŠTÍK, Milan. Manažerská psychologie. 3., přepracované vydání. Praha: Grada, 2015. 338 s. ISBN 978-80-247-4221-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod do předmětu. Charakteristika organizačního chování jako vědní disciplíny a její vztah dalším vědním disciplínám. Základní principy chování lidí v organizaci. Psychologická smlouva. 2. Organizace a její cíle. Vymezení organizace jako instituce. Typologie a charakteristika cílů, motivační a racionální kritéria formulace cílů. Problematika sdílení cílů., řízení podle cílů (MBO). 3. Regulace chování lidí v organizaci Podstata, význam a charakteristické znaky sociálních norem. Efekty sociálních norem a disciplína v organizaci. Stupně konformismu a jejich význam pro rozvoj organizace. 4. Změny v organizaci Stabilita a dynamická rovnováha organizace, aktéři procesu změn. Cíle a obsah změn v organizaci, hybné a resistenční síly v procesu změn. Reakce lidí na změny. 5. Resistence vůči změnám. Příčiny individuálního, skupinového a organizačního odporu ke změnám. Projevy odporu ke změnám, strategie zjišťování a řešení odporu lidí ke změnám. Techniky zvládání odporu lidí ke změnám, jejich výhody a nevýhody. 6. Strategie implementace změn v organizaci. Typologie řízení změn (podstata reengineeringu, postupných změn, kaizenu). Klasický Lewinův model implementace změn. Řízení plánovaných změn v organizaci jako součásti organizačního rozvoje (Donnellyho model). 7. Postoje a proces ovlivňování. Charakteristické znaky postojů, jejich formování a zjišťování. Změna postojů. McGregorova teorie X a Y, Skinnerova teorie modifikace chování. 8. Moc a vliv v organizaci Vymezení základních pojmů moc, vliv, autorita, pravomoc, ovlivňování. Aktéři procesu ovlivňování. Transformace moci ve vliv, faktory ovlivňující tento proces. 9. Mocenské nástroje a podstata jejich působení. Podmínky účinnosti mocenských nástrojů v procesu ovlivňování. Využití mocenských nástrojů v procesech rozhodování komunikace, kontroly, motivace. Aplikace mocenských nástrojů v závislosti na stylech vedení. 10. Komunikace v organizaci Podstata a cíle firemní komunikace Vymezení systémů interní a externí komunikace a jejich prvků. Důsledky neefektivní firemní komunikace 11. Formální systém komunikace a jeho podsystémy Sestupná komunikace – podstata, význam, problémy a způsoby jejich řešení. Vzestupná komunikace – podstata,význam, problémy a způsoby jejich řešení. Horizontální a diagonální komunikace – podstata, význam, problémy a způsoby jejich řešení. 12. Neformální systém komunikace a jeho podsystémy Podstata a cíle neformální firemní komunikace, její vztah k formální komunikaci. Problémy neformální komunikace a způsoby jejich řešení. 13. Proces rozhodování. Podstata problému, prvky a fáze rozhodovacího procesu.. Typologie rozhodovacích procesů. Rozhodování v procesu změn, přístupy k riziku jedinců a skupin. 14. Individuální a skupinové rozhodování Podstata individuálního a skupinového rozhodování, srovnání jejich předností a nedostatků. Problematika skupinového myšlení a jeho negativní dopady na rozhodování. Teorie utility, faktory ovlivňující postoje k riziku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T062) Marketing a obchod (01) Marketing a obchod P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku