115-0362/03 – Organizational Behavior (ORGCH)

Gurantor departmentDepartment of ManagementCredits4
Subject guarantordoc. PhDr. ThDr. Lucjan Klimsza, PhD.Subject version guarantorPhDr. Anna Dušková
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesFollow-up Master
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUS20 PhDr. Anna Dušková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1.To explain interactions of main factors influencing organizational behavior, and change management. 2.To explain main individual, group and organizational factors influencing organizational behavior. 3.To understand interactions of organizational behavior and organizational processes. 4 To explain the importance of organization design and organizational development. 5.To explicate the importance of leadership, power and influence.

Teaching methods

Lectures
Seminars

Summary

The aim of the subject is to presents main concepts of organizational behaviour and its application within organizational concepts. The subject includes the issue of individual and group behavior that influences realization of organizational goals. Theoretical concepts are needed for analyses of main individual, group and organizational factors influencing organizational processes that have an impact for organizational competitiveness.

Compulsory literature:

COLLINS, Denis. Business Ethics. Best Practices for Designing and Managign Ethical Organizations. Los Angeles: SAGE, 2019. ISBN 978-1-5063-8805-2. MULLINS, Laurie J. Management and Organisational Behaviour. 12th ed. Harlow: Pearson, 2019. ISBN 978-1-292-24548-5. STERNAD, Dietmar. Effective management: developing yourself, others and organizations. London: Red Globe Press, 2020. ISBN 978-1-352-00729-9.

Recommended literature:

ARNOLD, John et al. Work Psychology: Understanding Human Behaviour in the Workplace. 7th ed. Harlow: Pearson, 2020. ISBN 978-1-292-26943-6. DENHARDT, Robert B.; DENHARDT, Janet V.; ARISTIGUETA, Maria P. a RAWLINGS, Kelly C. Managing human behavior in public and nonprofit organizations. 5th ed. California: SAGE, 2020. ISBN 978-1-5063-8266-1. GRIFFIN, Ricky W.; PHILLIPS, Jean M. a GULLY, Stanley M. Organizational Behavior: Managing People and Organizations. 12th ed. Boston: Cengage, 2021. ISBN 978-1305501393.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod do předmětu. Charakteristika organizačního chování jako vědní disciplíny a její vztah dalším vědním disciplínám. Základní principy chování lidí v organizaci. Psychologická smlouva. 2. Organizace a její cíle. Vymezení organizace jako instituce. Typologie a charakteristika cílů, motivační a racionální kritéria formulace cílů. Problematika sdílení cílů., řízení podle cílů (MBO). 3. Regulace chování lidí v organizaci Podstata, význam a charakteristické znaky sociálních norem. Efekty sociálních norem a disciplína v organizaci. Stupně konformismu a jejich význam pro rozvoj organizace. 4. Změny v organizaci Stabilita a dynamická rovnováha organizace, aktéři procesu změn. Cíle a obsah změn v organizaci, hybné a resistenční síly v procesu změn. Reakce lidí na změny. 5. Resistence vůči změnám. Příčiny individuálního, skupinového a organizačního odporu ke změnám. Projevy odporu ke změnám, strategie zjišťování a řešení odporu lidí ke změnám. Techniky zvládání odporu lidí ke změnám, jejich výhody a nevýhody. 6. Strategie implementace změn v organizaci. Typologie řízení změn (podstata reengineeringu, postupných změn, kaizenu). Klasický Lewinův model implementace změn. Řízení plánovaných změn v organizaci jako součásti organizačního rozvoje (Donnellyho model). 7. Postoje a proces ovlivňování. Charakteristické znaky postojů, jejich formování a zjišťování. Změna postojů. McGregorova teorie X a Y, Skinnerova teorie modifikace chování. 8. Moc a vliv v organizaci Vymezení základních pojmů moc, vliv, autorita, pravomoc, ovlivňování. Aktéři procesu ovlivňování. Transformace moci ve vliv, faktory ovlivňující tento proces. 9. Mocenské nástroje a podstata jejich působení. Podmínky účinnosti mocenských nástrojů v procesu ovlivňování. Využití mocenských nástrojů v procesech rozhodování komunikace, kontroly, motivace. Aplikace mocenských nástrojů v závislosti na stylech vedení. 10. Komunikace v organizaci Podstata a cíle firemní komunikace Vymezení systémů interní a externí komunikace a jejich prvků. Důsledky neefektivní firemní komunikace 11. Formální systém komunikace a jeho podsystémy Sestupná komunikace – podstata, význam, problémy a způsoby jejich řešení. Vzestupná komunikace – podstata,význam, problémy a způsoby jejich řešení. Horizontální a diagonální komunikace – podstata, význam, problémy a způsoby jejich řešení. 12. Neformální systém komunikace a jeho podsystémy Podstata a cíle neformální firemní komunikace, její vztah k formální komunikaci. Problémy neformální komunikace a způsoby jejich řešení. 13. Proces rozhodování. Podstata problému, prvky a fáze rozhodovacího procesu.. Typologie rozhodovacích procesů. Rozhodování v procesu změn, přístupy k riziku jedinců a skupin. 14. Individuální a skupinové rozhodování Podstata individuálního a skupinového rozhodování, srovnání jejich předností a nedostatků. Problematika skupinového myšlení a jeho negativní dopady na rozhodování. Teorie utility, faktory ovlivňující postoje k riziku.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T062) Marketing and Business (01) Marketing and Business P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2006/2007 (N6208) Economics and Management (6208T037) Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (M6208) Business and Management (6208T037) Management (02) Management P Czech Ostrava 4 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.