115-0363/01 – Manažerská psychologie a interkulturální management (MPIM)

Garantující katedraKatedra managementuKredity3
Garant předmětuPhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Ing. Aleš Mateiciuc, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BLA18 prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
CER0037 PhDr. Ing. Martin Černek, Ph.D.
ORL048 Ing. Gabriela Orlitová, BA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu manažerská psychologie a interkulturální management je zvýšit interpersonální kompetence studujících jejich hlubším seznámením se subjektovou stránkou manažerské činnosti - s osobními předpoklady manažerů, jejich psychickými procesy, funkcemi a postupy při plnění manažerských funkcí, s psychologickými aspekty přístupů k efektivnímu zvládání náročných řídicích situací a s dynamikou interakce manažerů s jejich úkolovým a operačním prostředím. Dalším cílem předmětu je osvojení přístupu k řešení manažerských úkolů v multikulturálním prostředí v podobě získání interkulturálních kompetencí a dovednosti úspěšného zvládání situace prožívané kulturní jinakosti.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět ve své prvé části – manažerské psychologii – seznamuje studující hlouběji se subjektovou stránkou vykonávání manažerské činnosti, tj. s osobnostními předpoklady manažerů a jejich významem pro úspěšné vykonávání manažerské činnosti, s psychickými funkcemi a procesy uplatňovanými při plnění manažerských funkcí, a s psychologickými aspekty zvládání náročných řídicích situací v soudobých podmínkách. Vysvětluje dynamiku interakce manažerů s jejich úkolovým a operačním prostředím. Zvláštní důraz je přitom kladen na individuální přístup k řídicím úkolům, mentální modely řídicích situací a řešených problémů, a na jejich tvůrčí řešení a na pracovní zátěž a psychického stresu. Druhá část předmětu – interkulturální management – uvádí studující do problematiky multikulturálních aspektů činnosti manažerů. Přednášená látka je demonstrována formou laboratorních cvičení s možností sebeposouzení s užitím psychologických přístupů a metod.

Povinná literatura:

BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ, et al. Psychologie a sociologie řízení. 2. rozšíř. vyd. Praha: Management Press 2002, 586 s. ISBN 80-7261-064-3. MATEICIUC, Aleš. Manažerská psychologie. Studijní text v elektronické podobě, Ostrava: VŠB-TU, 2002, revize 2008. PROVAZNÍK, Vladimír et al.. Psychologie pro ekonomy a manažery. Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0470-6.

Doporučená literatura:

ČAKRT, Michal. Typologie osobnosti pro manažery. Praha: Management Press, 1999. 257 s. ISBN 80-85943-12-3. DACEY, John S., a Kathleen H. LENNON. Kreativita. Souhra biologických, psychologických a sociálních faktorů. Praha: Grada, 2000. 250 s. ISBN 80-7169-903-9. DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997. 176 s. ISBN 80-7178-134-7. HAYESOVÁ, Nicky. Základy sociální psychologie.Praha: Portál, 1998. 168 s. ISBN 80-7178-198-3. NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie organizace. Praha: Grada, 2005. 225 s. ISBN 80-247-0577-X NOVÝ, Ivan et al. Interkulturální management. Lidé, kultura a management. Praha: Grada, 1996. 144 s. ISBN 80-7169-260-3. PRŮCHA, Jan. Interkulturní psychologie. Sociopsychologické zkoumání kultur, etnik, ras a národů. Praha: Portál, 2004. 199 s. ISBN 80-7178-885-6. ŠRONĚK, Ivan. Kultura v mezinárodním podnikání. Praha: Grada, 2000. 167 s. ISBN 80-247-0012-3. VYBÍRAL, Zdeněk. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. 263 s. ISBN 80-7178-291-2. ŽÁK, Petr. Kreativita a její rozvoj. Brno: Computer Press, 2004. 311 s. ISBN 80-251-0457-5.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Základní znalosti managementu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Pojetí manažerské psychologie v kontextu teorie managementu a soudobé psychologie práce a organizace - Vymezení manažerské psychologie a její účel - Psychologická dimenze manažerské činnosti 2. Soudobá psychologie jako východisko koncipování manažerské psychologie - Vznik a vývoj manažerské psychologie - Základní psychologické pojmy a teoretické koncepce uplatňované v manažerské psychologii - Metody uplatňované v manažerské psychologii 3. Nároky na management v podmínkách globalizace - Soudobé požadavky na organizace - Manažerský potenciál jako podmínka manažerské efektivnosti - Manažerské kompetence a posuvy nároků na manažery 4. Pojetí manažerské a organizační efektivnosti - Vymezení organizační efektivnosti a různé její modely - Vymezení manažerské efektivnosti - Taxonomie manažerských dovedností se zřetelem k manažerské efektivnosti 5. Interakce subjektu a objektu řízení a povaha řídicí činnosti manažera - Struktura interakčního modelu - řídicí úkol - osobnost manažera - manažerská činnost - účinky - Poznávací a zasahovací (kognitivně-intervenční) cyklus - Taxonomie manažerských činností (činnosti monitorovací, detekční, percepční, kognitivní, diagnostické, explanační, koncepční, projekční intervenční, operační, implementační 6. Osobnost manažera, struktura a dynamika osobnosti, osobní styl - Teorie osobnosti využitelné v manažerské psychologii - Osobnostní dimenze významné z hlediska řídicího působení manažerů 7. Psychologické aspekty manažerského rozpoznávání situací, manažerského myšlení a rozhodování - Řídicí úkoly a situace, - Vnitřní reprezentace řídicích úkolů, mentální modely, plány a programy činnosti - Přístupy k řešení řídících úkolů: reaktivní řídicí automatismus, rozhodování, řešení problémů 8. Psychologické aspekty vedení a řízení lidí - Osobnostní podmíněnost stylu vedení a komunikace - Působení motivačních a stimulačních zásahů 9. Manažerská výkonnost, pracovní zátěž a psychický stres, organizace manažerské práce - Manažerská výkonnost a výkonová motivace - Faktory omezující manažerskou výkonnost - Pracovní zátěž a psychický stres manažerů v soudobých organizacích - Odolnost manažerů vůči zátěži a postupy vyrovnávání se se zátěží 10. Psychologické aspekty tvůrčího řešení manažerských problémů a tvořivosti manažerů - Tvořivost jako vlastnost osobnosti, charakteristické znaky tvůrčích jedinců - Psychologické zákonitosti tvůrčího procesu a překonávání bariér tvořivosti 11. Manažerské sebepoznávání, seberealizace a rozvoj osobního manažerského potenciálu - Jáství jako osobnostní instance hodnocení, sebehodnocení, aktivity a sebeřízení - Proces sebepoznávání 12. Význam a úloha kultury v managementu a pojetí multikulturálního managementu - Nárůst internacionalizace a globalizace organizací a multikulturální angažovanost managementu - Pojetí národní kultury a mentality, prvky národní kultury - Význam rozdílů mezi národními kulturami pro manažery 13. Modely národní kultury a jejich využití v manažerské praxi - Národní kulturní odlišnosti, kulturní dimenze a postoje - Modely národních kultur (Hofstede, Trompenaars) 14. Vyrovnávání se s kulturní jinakostí a překonávání kulturního šoku - Psychologické modely překonávání kulturního šoku - Interkulturální a multikulturální komunikace, její efektivnost a bariéry

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0 3
                Projekt Projekt 35  0 3
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 35  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 30  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (00) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (M6208) Ekonomika a management (6208T037) Management (02) Management P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Šumperk 1 povinný stu. plán
2005/2006 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (N6208) Ekonomika a management (6208T037) Management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 letní
2009/2010 letní